У Гру­зії — но­вий Ка­бі­нет мі­ні­стрів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Прем’єр-мі­ністр Гру­зії Ге­ор­гій Кві­рі­ка­шві­лі вчо­ра під­пи­сав роз­по­ря­дже­н­ня про при­зна­че­н­ня мі­ні­стрів у но­во­му уря­ді. 26 ли­сто­па­да пар­ла­мент кра­ї­ни за твер див но вий ка бі нет: « за » про го ло су ва ло 110 де пу та тів, «про­ти» — 19. Пі­сля під­пи­са­н­ня роз по ряд жен ня прем’ єра чле­ни уря­ду офі­цій­но всту­пи­ли у свої пов­но­ва­же­н­ня. У но­во­му скла ді ка бі не ту 16 мі ніс т рів і два дер­жмі­ні­стри. На­пе­ре­до­дні пе ре об ра ний на пост прем’ єра Ге­ор­гій Кві­рі­ка­шві­лі по­обі­цяв, що но вий уряд кра ї ни не змі - нить курс на єв ро пейсь ку і єв - ро­а­тлан­ти­чну ін­те­гра­цію і про­дов­жить по­лі­ти­ку де­е­ска­ла­ції у від но си нах із Ро сі­єю. За під - сум­ка­ми ви­бо­рів, що про­йшли у жов­тні, прав­ля­ча пар­тія Кві­рі каш ві лі « Гру зинсь ка мрія » от ри ма ла кон с ти ту цій ну біль - шість. До пар­ла­мен­ту уві­йшли та кож опо зи цій ний « Єди ний на ці о наль ний рух » і « Альянс пат рі о тів Гру зії » . У но во му уря­ді Кві­рі­ка­шві­лі, який обі­ймає по са ду прем’ єра з 29 груд - ня 2015 ро ку, пос ти збе рег ли го­ло­ви МЗС, МВС, мі­ні­стер­ства обо ро ни і біль шос ті ін ших ві - домств. Від по від но до кон с ти - ту ції Гру зії, з 2013 ро ку прем’ єр- мі ністр є го ло вою ви - ко­нав­чої вла­ди. Пре­зи­дент фор­маль но за ли ша єть ся гла вою дер жа ви, про те йо го пов но ва - же­н­ня обме­же­ні.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.