СИ­СТЕ­МА від­тво­рю­є­ться?

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ві­та­лій НАЗАРЕНКО, Чер­ні­гів

На тре­тю рі­чни­цю чер­ні­гів­сько­го Май­да­ну суд ви­прав­дав одно­го з обви­ну­ва­че­них у йо­го роз­го­ні

Ко­ли­шньо­му го­лов­но­му юри­сту Чер­ні­го­ва Пав­лу Вов­ку ін­кри­мі­ну­ва­ли не­за­кон­не пе­ре­шко­джа­н­ня ор­га­ні­за­ції або про­ве­ден­ню збо­рів, мі­тин­гів, по­хо­дів і де­мон­стра­цій, а та­кож зло­вжи­ва­н­ня вла­дою і слу­жбо­вим ста­но­ви­щем. Чер­ні­гів­ська обла­сна про­ку­ра­ту­ра по­ру­ши­ла про­ва­дже­н­ня за ста­т­тя­ми 340 та 364 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни і про­си­ла три ро­ки по­збав­ле­н­ня во­лі з ви­про­бу­валь­ним тер­мі­ном на один рік.

Під час су­до­вих де­ба­тів Пав­ло Вовк за­явив, що «су­ди дер­жа­ви ста­ли за­ру­чни­ка­ми не­до­лу­гої про­ку­ра­ту­ри» і на­го­ло­сив на то­му, що йо­го спра­ва не кри­мі­наль­на, а по­лі­ти­чна.

Сто­ро­на обви­ну­ва­че­н­ня апе­лю­ва­ла до ли­ста Чер­ні­гів­ської мі­ської ра­ди за під­пи­сом Пав­ла Вов­ка. Як ві­до­мо, 25 ли­сто­па­да 2013 ро­ку в Чер­ні­го­ві дер­жав­ні ви­ко­нав­ці за під­трим­ки мі­лі­ції зне­сли пер­ший Єв­ро­май­дан, що був роз­та­шо­ва­ний в скве­рі ім. По­пу­дрен­ка, по­бли­зу Кра­сної пло­щі. Зне­се­н­ня від­бу­ва­ло­ся у до­ста­тньо гру­бій фор­мі, а один з мі­тин­гу­валь­ни­ків облив се­бе бен­зи­ном та на­ма­гав­ся під­па­ли­ти се­бе.

Рі­ше­н­ня про зне­се­н­ня прийняв Чер­ні­гів­ський окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд, за по­да­н­ням мі­ської вла­ди. Мі­ська вла­да мо­ти­ву­ва­ла по­зов тим, що на її адре­су на­ді­йшло звер­не­н­ня від Чер­ні­гів­сько­го мі­сько­го від­ді­лу УМВС, у яко­му за­зна­че­но, що мі­лі­ція не мо­же за­без­пе­чи­ти без­пе­ку гро­ма­дян та без­пе­ку гро­мад­сько­го по­ряд­ку в мі­сці про­ве­де­н­ня за­хо­ду.

Пі­до­зрю­ва­ний у вчи­нен­ні зло­чи­нів ко­ли­шній го­лов­ний юрист Чер­ні­го­ва Пав­ло Вовк за­явив, що юри­ди­чно без­глу­здо при­тя­га­ти до від­по­від­аль­но­сті за на­пи­са­н­ня ли­стів. Адже лист — це не рі­ше­н­ня.

Су­д­дя Гри­гор’єв вка­зав на без­ді­яль­ність про­ку­ра­ту­ри при вста­нов­лен­ні об­ста­вин то­го, хто ж на­пи­сав ли­ста із про­ха­н­ням за­бо­ро­ни. Від­так, суд ді­йшов ви­снов­ку, що адмі­ні­стра­тив­ний по­зов, який по­да­вав Вовк, не є обов’яз­ко­вим до ви­ко­на­н­ня. Участь Вов­ка у цьо­му про­це­сі не мо­гла бу­ти під­ста­вою для пе­ре­шко­джа­н­ня мі­тин­гу, адже сам по­зов не є обов’яз­ко­вим до ви­ко­на­н­ня.

Пав­ло Вовк став дру­гим із трьох обви­ну­ва­че­них у спра­ві роз­го­ну чер­ні­гів­сько­го Май­да­ну. Три­ває су­до­ва тя­га­ни­на і у спра­ві дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця Ро­ка­ча.

Чер­ні­гів­ські акти­ві­сти обу­ре­ні чер­го­вим рі­ше­н­ням Де­снян­сько­го ра­йон­но­го в мі­сті Чер­ні­го­ві су­ду і по­кла­да­ють ви­ну за про­вал спра­ви на обла­сну про­ку­ра­ту­ру. Так, май­да­ні­вець Сер­гій Со­ло­ма­ха, який не пропу­стив жо­дно­го су­до­во­го за­сі­да­н­ня, зне­ві­рив­ся у спра­ве­дли­во­сті су­до­вої си­сте­ми. «Вин­них у роз­го­ні чер­ні­гів­сько­го Май­да­ну не­має і не мо­же бу­ти, бо так пра­цює си­сте­ма вла­ди в цій кра­ї­ні, — обу­рю­є­ться він. — Зло­чин­на си­сте­ма про­дов­жує ді­я­ти, бо сво­їх не здає, і то­му по­стій­но від­тво­рю­є­ться»

Чер­ні­гів­ка На­та­лія Ра­ту­шна на­го­ло­шує на ціл­ко­ви­то­му про­ва­лі лю­стра­ції. За її сло­ва­ми, до цьо­го ча­су не звіль­не­ний про­ку­рор Юрій Стан­ке­вич, який під­три­му­вав в су­дах обви­ну­ва­че­н­ня про­ти уча­сни­ків чер­ні­гів­сько­го Май­да­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.