Ван­таж для ви­жи­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

На сві­тли­ні, зро­бле­ній 28 ли­сто­па­да, пра­ців­ни­ки за­ван­та­жу­ють ма­ши­ни для до­став­ки гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги кра­ї­ні, що по­тер­пає від вій­ни. Все від­бу­ва­є­ться на пе­ре­ва­ло­чно­му пун­кті ООН у мі­сті Рей­хан­ли, що в ту­ре­цькій про­він­ції Ха­тай, не­по­да­лік від ту­ре­цько­си­рій­сько­го кор­до­ну.

З одно­го бо­ку, ООН на­ма­га­є­ться до­прав­ля­ти до­по­мо­гу до зо­ни кон­флі­кту, з ін­шо­го — шу­кає спосо­би роз­мі­сти­ти де­ся­тки ти­сяч бі­жен­ців звід­ти. Дня­ми но­вин­ний центр Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій по­ві­до­мив, що Управ­лі­н­ня Вер­хов­но­го ко­мі­са­ра ООН у спра­вах бі­жен­ців го­ту­є­ться до від­кри­т­тя но­вих та­бо­рів, щоб збіль­ши­ти під­трим­ку для май­же 15 міль­йо­нів осіб, пе­ре­мі­ще­них вна­слі­док бо­йо­вих дій в Іра­ку і Си­рії.

УВКБ ООН по­ча­ло здій­сню­ва­ти «Зи­мо­вий план до­по­мо­ги», роз­ра­хо­ва­ний на зи­му 2016—2017, ме­та яко­го — зі­бра­ти гро­ші для роз­мі­ще­н­ня пе­ре­се­лен­ців і бі­жен­ців у Си­рії, Ту­реч­чи­ні, Йор­да­нії, Лі­ва­ні, Єги­пті та Іра­ку. Ко­што­рис пла­ну ста­но­вить 355 міль­йо­нів до­ла­рів, на­ра­зі зі­бра­ли ли­ше час­тку цих гро­шей. Про­те в ме­жах іні­ці­а­ти­ви вже вда­лось до­по­мог­ти 800 ти­ся­чам жи­те­лів Си­рії, що обі­йшлось у 30 міль­йо­нів до­ла­рів.

ФОТО РЕЙТЕР

На пе­ре­ва­ло­чно­му пун­кті ООН го­ту­ють гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу для Си­рії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.