ФОТОШТРИХ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ек­зо­ске­лет Uniexo, який ство­рив 22-рі­чний укра­ї­нець, з ве­ли­ким­ві­дри­вом­від кон­ку­рен­тів ви­грав пре­сти­жну між­на­ро­дну на­го­ро­ду Robohub reader’s pick. Ан­тон Го­ло­ва­чен­ко ство­рив справ­жній ек­зо­ске­лет для до­по­мо­ги лю­дям з про­бле­ма­ми опор­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту. « На­ра­зі у нас за­раз роз­ро­бле­но аль­фа- про­то­тип, який був апро­бо­ва­ний у На­ціо­наль­ній ди­тя­чій спе­ці­а­лі­зо­ва­ній лі­кар­ні ОХМАТДИТ і має вже близь­ко 2500 по­тен­цій­них ко­ри­сту­ва­чів, ча­сти­на з яких го­то­ва взя­ти йо­го в орен­ду. Ми ма­є­мо до­мов­ле­но­сті з Ки­та­єм, Тай­ва­нем та Япо­ні­єю. Та­кож спів­пра­цю­є­мо і за­лу­ча­є­мо екс­пер­тів у цій га­лу­зі», — роз­по­вів «Дню» Ан­тон.

ФОТО КОСТЯНТИНА ГРИШИНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.