«Свій до сво­го по своє»

В Укра­ї­ні вже ре­аль­но пра­цю­ють 500 ко­опе­ра­ти­вів

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Більш ніж пів­то­ра сто­лі­т­тя то­му в Укра­ї­ні бу­ло за­сно­ва­но пер­ше спо­жив­че то­ва­ри­ство, яке за­по­ча­тку­ва­ло ко­опе­ра­тив­ний рух у на­шій кра­ї­ні. У трав­ні 1917 ро­ку в Ки­є­ві від­був­ся пер­ший Укра­їн­ський ко­опе­ра­тив­ний з’їзд. 1918 ро­ку вже ді­я­ли по­над 22 ти­ся­чі ко­опе­ра­тив­них то­ва­риств і 253 окру­жних ко­опе­ра­тив­них со­ю­зи. У ко­опе­ра­тив­ній ді­яль­но­сті бра­ли участь 11,6 міль­йо­на лю­дей.

ЇХ НЕБАГАТО, АЛЕ ЗА НИМИ МАЙ­БУ­ТНЄ

Однак сьо­го­дні ко­опе­ра­ти­вів у на­шій кра­ї­ні яв­но обмаль. Ра­дник мі­ні­стра агро­по­лі­ти­ки Вла­ди­сла­ва РУТИЦЬКА ствер­джує, що їх за­ре­є­стро­ва­но ти­ся­чу, але ре­аль­но пра­цює не біль­ше, ніж п’ятсот. Та все ж во­на пе­ре­ко­на­на, що в Укра­ї­ні май­бу­тнє в агро­про­ми­сло­вій сфе­рі на­ле­жить са­ме ко­опе­ра­ти­вам.

Чи від­но­ви­ться тен­ден­ція до роз­ви­тку ко­лись по­ту­жної на на­ших зем­лях ко­о­пе­ра­ції пі­сля то­го, як до­ві­ру до неї у се­лян пі­дір­ва­ли кол­го­спи? Ми­ну­лої п’ятни­ці на це за­пи­та­н­ня мо­жна бу­ло по­чу­ти ба­га­то по­зи­тив­них та обна­дій­ли­вих від­по­від­ей. Ві­дро­дже­н­ням ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху в кра­ї­ні опі­ку­є­ться Укра­їн­ський ко­опе­ра­тив­ний альянс — асо­ці­а­ція ко­опе­ра­то­рів, ор­га­ні­за­цій та фі­зи­чних осіб, які, спи­ра­ю­чись на ві­тчи­зня­ний та між­на­ро­дний до­свід, роз­ви­ва­ють ідеї та прин­ци­пи ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху.

Во­дно­час у кра­ї­ні діє Пер­ший на­ціо­наль­ний аграр­ний ко­опе­ра­тив, який об’єд­нує сіль­ських тру­дів­ни­ків та акти­ві­стів сіль­ських те­ри­то­рі­аль­них гро­мад у ба­жан­ні успі­шно го­спо­да­рю­ва­ти на рі­дній зем­лі. Йо­го чле­на­ми вже ста­ли по­над 25 ти­сяч се­лян, які бе­руть участь у про­гра­мах з роз­ви­тку ро­слин­ни­цтва, тва­рин­ни­цтва, за­го­тів­лі сіль­госп­про­ду­ктів та си­ро­ви­ни, тор­гів­лі сіль­гос­пто­ва­ра­ми в сіль­ській мі­сце­во­сті й мі­стах. Ве­ли­ку під­трим­ку на­дає ко­опе­ра­тив­но­му ру­ху бла­го­дій­ний фонд «Змі­цне­н­ня гро­мад», який по­пу­ля­ри­зує ко­опе­ра­тив­ний рух, здій­снює про­сві­тни­цьку ді­яль­ність се­ред се­лян, ре­а­лі­зує рі­зно­ма­ні­тні про­гра­ми со­ці­аль­но­го роз­ви­тку.

КАТАЛІЗАТОР ДЛЯ ГРО­МАД

Пре­зи­дент Укра­їн­сько­го ко­опе­ра­тив­но­го альян­су Зі­но­вій СВЕРЕДА за­зна­чає: чи не най­ва­жли­ві­ше зав­да­н­ня ко­опе­ра­то­рів по­ля­гає в то­му, щоб­прив­не­сти в еко­но­мі­ку де­мо­кра­тію. Він вва­жає, що ко­о­пе­ра­ція в Укра­ї­ні мо­же слу­гу­ва­ти ка­та­лі­за­то­ром роз­ви­тку гро­мад. На йо­го дум­ку, при­чи­ни ни­ні­шньої со­ці­аль­ної де­пре­сії в сіль­ських на­се­ле­них пун­ктах по­ля­га­ють у то­му, що лю­ди не усві­дом­лю­ють до кін­ця по­тен­ці­а­лу сво­єї зем­лі, не зна­ють, як їм роз­по­ча­ти під­при­єм­ни­цьку ді­яль­ність. Як на­слі­док, лю­ди­на, за сло­ва­ми Све­ре­ди, вті­кає не ли­ше зі сво­єї зем­лі, а й са­ма від се­бе, бо не зна­хо­дить мі­сця для са­мо­ре­а­лі­за­ції. Як в Укра­ї­ні, так і у сві­ті ко­о­пе­ра­ція до­по­ма­гає, за сло­ва­ми пре­зи­ден­та Альян­су, об’єд­ну­ва­ти­ся тве­ре­зо ми­сля­чим лю­дям, які пла­ну­ють спіль­не май­бу­тнє жи­т­тя в ме­жах но­вих гро­мад.

ПАРТНЕР БІЗНЕСУ

«Ко­о­пе­ра­ція сьо­го­дні — це єди­ний не­агре­сив­ний шлях ви­хо­ду з кри­зи, — вва­жає за­сту­пник го­ло­ви прав­лі­н­ня кор­по­ра­ції « Сва­рог Вест Груп » Ган­на МАКСИМЧУК, — лю­дям не­об­хі­дно да­ва­ти щось ре­аль­не, щоб во­ни мо­гли від­чу­ва­ти, що мо­же їх об’ єд­на­ти нав­ко­ло ідеї змі­цне­н­ня Укра­ї­ни. Сьо­го­дні, ко­ли в кра­ї­ні здій­сню­є­ться про­цес де­цен­тра­лі­за­ції, ми ба­чи­мо, що ко­о­пе­ра­ція — це той еле­мент, який до­по­ма­гає гро­ма­дам ор­га­ні­зо­ву­ва­ти­ся і ба­чи­ти на­слід­ки сво­єї ро­бо­ти».

Однак, на дум­ку топ-ме­не­дже­ра, за­гро­зою для ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху в Укра­ї­ні є від­су­тність про­фе­сій­них ка­дрів, а го­лов­не — брак під­трим­ки з бо­ку дер­жа­ви. «Сьо­го­дні вся ко­о­пе­ра­ція ля­гла на пле­чі не­ба­га­тьох лю­дей, які взя­ли на се­бе роль ру­ші­їв ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху в Укра­ї­ні, — на­го­ло­шує Максимчук. — На­ша Хмель­нич­чи­на є ті­єю пла­тфор­мою, де де­мон­стру­ють здо­бу­тки ко­опе­ра­то­рів».

«Я пред­став­ляю ве­ли­ку ком­па­нію, але ми ро­зу­мі­є­мо, — від­зна­чає топ-ме­не­джер, — що бі­знес не мо­же ігно­ру­ва­ти те, що сьо­го­дні від­бу­ва­є­ться в гро­ма­дах, і ми зро­зумі­ли, що ко­опе­ра­ти­ви мо­жуть ста­ти ва­жли­вим до­пов­не­н­ням на­шо­го бізнесу, — тож, вза­є­мо­ді­ю­чи з ними, ми мо­же­мо отри­ма­ти лан­ку, яка ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ме га­сла «від го­ро­ду до сто­лу» та «свій до сво­го по своє».

«В аграр­но­му се­кто­рі ни­ні дис­ку­ту­ють про те, ко­го вар­то під­три­му­ва­ти з то­чки зо­ру дер­жав­ної по­лі­ти­ки, які ви­ро­бни­ки за­слу­го­ву­ють на те, щобб ра­ти участь у дер­жав­них про­гра­мах», — роз­по­від­ає го­ло­ва Фе­де­ра­ції ро­бо­то­дав­ців агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу та про­до­воль­ства Укра­ї­ни Ва­дим БАДАЄВ.

«У цій дис­ку­сії най­ча­сті­ше ви­слов­лю­ють дум­ки про під­трим­ку ма­ло­го і се­ре­дньо­го бізнесу, а ве­ли­кий, мов­ляв, і сам не про­па­де, — про­дов­жує він. — Але по­ки що не бу­ло на­віть мі­сця для ко­опе­ра­ти­вів, хо­ча про них уже по­чи­на­ють го­во­ри­ти. Тим ча­сом ко­опе­ра­ти­ви уже ви­хо­дять на аре­ну і ви­ма­га­ють су­спіль­ної ува­ги, бо за мас­шта­ба­ми ви­ро­бни­цтва во­ни вже до­ся­га­ють рів­ня се­ре­дньо­го, а то й ве­ли­ко­го бізнесу, мо­жуть ста­ти йо­го рів­но­прав­ни­ми пар­тне­ра­ми».

«Ко­опе­ра­тив мо­же яв­ля­ти со­бою до­сить по­ту­жне й ефе­ктив­не ви­ро­бни­цтво, хоч у ньо­го не два­три вла­сни­ки, а, ска­жі­мо, ти­ся­ча. А го­лов­не — він та­кож ви­ко­ри­сто­вує но­ві­тні те­хно­ло­гії, су­ча­сні ме­то­ди ве­де­н­ня бізнесу. І якщо при­пу­сти­ти, що ве­ли­кий хол­динг за­ці­кав­ле­ний у роз­вит- ку те­ри­то­рій, на яких го­спо­да­рює, у роз­ви­тку ко­опе­ра­ти­вів, то й ко­опе­ра­тив отри­має не мен­ше зи­ску від роз­ви­тку сво­єї гро­ма­ди. А от при­ва­тні го­спо­дар­ства на се­лі не­зрід­ка пра­цю­ють у ті­ні й зов­сім не бе­руть уча­сті в жит­ті гро­ма­ди, ні­чим їй не до­по­ма­га­ють. Об’єд­нав­ши свої зу­си­л­ля в рі­зно­ма­ні­тних ко­опе­ра­ти­вах, во­ни мо­жуть зро­би­ти від­чу­тний вне­сок у роз­ви­ток гро­мад», — пе­ре­ко­на­ний Бадаєв.

НЕ ТІЛЬ­КИ АГРОВИРОБНИЦТВО

«Сьо­го­дні в Єв­ро­пі, США та Ка­на­ді, де ко­опе­ра­тив­ний рух існує ба­га­то ро­ків, — усі фер­ме­ри є одно­ча­сно чле­на­ми кіль­кох ко­опе­ра­ти­вів, — роз­по­від­ає ра­дник прав­лі­н­ня «Кре­ді Агрі­коль Банк» Жан-Жак ЕРВЕ, —в Укра­ї­ні та­кож має так бу­ти і бу­де. Але для цьо­го по­трі­бен час. Ко­опе­ра­тив ба­зу­є­ться на со­лі­дар­но­сті, на то­му, що всі пра­цю­ють одне для одно­го. Він ство­рює ста­біль­ність для лю­дей, які пра­цю­ють на зем­лі. Бо чле­нам ко­опе­ра­ти­ву зов­сім не обов’ яз­ко­во пра­цю­ва­ти ли­ше в сіль­сько­му го­спо­дар­стві».

« Ма­ю­чи фі­нан­со­ві ре­сур­си, ко­опе­ра­тив мо­же ство­рю­ва­ти ро­бо­чі мі­сця й в ін­ших га­лу­зях і до­ся­га­ти успі­ху, — за­зна­чає Ерве. — Зокре­ма, ду­же пер­спе­ктив­ною га­луз­зю є пе­ре­роб­ка сіль­госп­про­ду­кції, що ство­рює до­да­тко­ву вар­тість і дає змо­гу кра­ще ви­на­го­ро­джу­ва­ти фер­ме­ра за йо­го пра­цю. Ко­опе­ра­ти­ви мо­жуть та­кож за­йма­ти­ся, ска­жі­мо, стра­хо­вим бі­зне­сом. Із цьо­го роз­по­чи­нав­ся і « Кре­ді Агрі­коль». У Фран­ції ді­ють три бан­ків­ських ко­опе­ра­ти­ви, чо­ти­ри стра­хо­ві ком­па­нії — ко­опе­ра­ти­ви. Во­ни ство­рю­ють си­сте­ми для під­трим­ки екс­пор­ту ко­опе­ра­ти­вів та фер­ме­рів».

Пред­став­ник ФАО— про­до­воль­чої ор­га­ні­за­ції ООН — Фа­рук ТАЇРОВ від­зна­чає, що Україна ще не до­ся­гла ме­жі в екс­пор­ті про­до­воль­ства. За йо­го сло­ва­ми, ко­опе­ра­ти­ви мо­жуть ма­ти в екс­пор­ті свою ні­шу й ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на­яв­ний по­тен­ці­ал. Об’ єд­нав­шись, укра­їн­ським фер­ме­рам бу­де лег­ше ре­а­лі­зо­ву­ва­ти свої мо­жли­во­сті, впев­не­ний Таїров.

«Ко­опе­ра­тив­ний рух ство­рює пе­ред­умо­ви для то­го, що­ба­гро­про­ми­сло­вий се­ктор роз­ви­вав­ся не ли­ше в кіль­кі­сно­му, а й у які­сно­му фор­ма­ті, — за­зна­чає го­ло­ва прав­лі­н­ня кор­по­ра­ції «Сва­рог Вест Груп», один із за­снов­ни­ків Пер­шо­го на­ціо­наль­но­го аграр­но­го ко­опе­ра­ти­ву Ан­дрій ГОРДІЙЧУК. — До на­ших го­лов­них прі­о­ри­те­тів на­ле­жить під­трим­ка ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, мо­ло­чно­го та м’ясно­го тва­рин­ни­цтва. Ми ма­є­мо здо­ла­ти не­до­ві­ру лю­дей на се­лі (до ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху) за до­по­мо­гою про­сві­тни­цьких за­хо­дів і на­вча­н­ня. Пер­ший на­ціо­наль­ний аграр­ний ко­опе­ра­тив пра­цює в цьо­му на­прям­ку, ство­рю­ю­чи пе­ред­умо­ви для роз­ви­тку фер­мер­ських та одно­о­сі­бних го­спо­дарств. Ві­дро­дже­н­ня ко­о­пе­ра­ції на те­ри­то­рії всі­єї кра­ї­ни в умо­вах де­цен­тра­лі­за­ції ство­рить пер­спе­кти­ви не ли­ше для ре­фор­му­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру, а й для про­цві­та­н­ня сіль­ських гро­мад».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.