На­ступ на Алеп­по: пов­стан­ці втра­ти­ли біль­ше тре­ти­ни те­ри­то­рії

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Вій­ська си­рій­сько­го пре­зи­ден­та Ба­ша­ра Аса­да про­дов­жу­ють від­би­ва­ти кон­тро­льо­ва­ні пов­стан­ця­ми ра­йо­ни у схі­дній ча­сти­ні Алеп­по. Ста­ном на ра­нок по­не­діл­ка, 28 ли­сто­па­да, пов­стан­ці втра­ти­ли ще один стра­те­гі­чно ва­жли­вий ра­йон Ас-Са­хур, по­ві­дом­ляє агент­ство Reuters. Цю ін­фор­ма­цію спер­шу по­ши­ри­ло си­рій­ське дер­жав­не те­ле­ба­че­н­ня, а зго- дом під­твер­див Си­рій­ський центр мо­ні­то­рин­гу за до­три­ма­н­ням прав лю­ди­ни. Си­рій­ські спо­сте­рі­га­чі на­зи­ва­ють да­ні те­ри­то­рі­аль­ні втра­ти «най­біль­шою по­раз­кою » пов­стан­ців, по­чи­на­ю­чи з 2012 ро­ку. За­га­лом опо­зи­цій­ні фор­му­ва­н­ня втра­ти­ли про­тя­гом остан­ніх днів біль­ше тре­ти­ни утри­му­ва­них ними те­ри­то­рій на схо­ді Алеп­по. На­пе­ре­до­дні пі­зно вве­че­рі Центр мо­ні­то­рин­гу по­ві­дом­ляв, що упро­довж ви­хі­дних си­рій­ська ар­мія взя­ла під свій кон­троль шість ра­йо­нів у схі­дній ча­сти­ні Алеп­по, а та­кож про про­дов­же­н­ня бо­їв за стра­те­гі­чно ва­жли­вий квар­тал Ас-Са­хур.

Упро­довж ми­ну­лих ви­хі­дних близь­ко 10 тис. ци­віль­них осіб у мі­сті за­ли­ши­ли жи­тло­ві квар­та­ли Алеп­по, вті­ка­ю­чи від бо­їв. Близь­ко ше­сти ти­сяч ци­віль­них осіб уте­кли углиб те­ри­то­рії схі­дно­го Алеп­по, що пе­ре­бу­ває під кон­тро­лем пов­стан­ців. Ре­шта вте­кла у кон­тро­льо­ва­ні уря­до­ви­ми вій­ська­ми ра­йо­ни мі­ста. Вій­ська си­рій­сько­го пре­зи­ден­та Ба­ша­ра Аса­да близь­ко двох ти­жнів то­му по­ча­ли мас­шта­бний на­ступ на схі­дну ча­сти­ну Алеп­по, щоб взя­ти мі­сто під пов­ний кон­троль. На фото бі­жен­ці ті­ка­ють з око­ли­ці ал- Ша­ар в Алеп­по пі­сля чер­го­во­го авіа­уда­ру по кон­тро­льо­ва­ній пов­стан­ця­ми ча­сти­ні мі­ста.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.