По­над 20 ікон при­дба­ли під час ау­кціо­ну в Ки­є­ві на під­трим­ку ПДМШ іме­ні Ми­ко­ли Пи­ро­го­ва

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Окса­на МИКОЛЮК, фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

За два ро­ки 20 ро­та­цій, 220 ме­ди­ків-до­бро­воль­ців і 10 ти­сяч па­ці­єн­тів у зо­ні АТО — та­кі ре­зуль­та­ти ро­бо­ти Пер­шо­го до­бро­воль­чо­го мо­біль­но­го шпи­та­лю іме­ні Ми­ко­ли Пи­ро­го­ва. І са­ме стіль­ки три­ває пар­тнер­ство ме­ди­ків з за­снов­ни­ком фун­да­ції «Аграр­на над­дер­жа­ва» і го­ло­вою прав­лі­н­ня кор­по­ра­ції «Сва­рог Вест Груп» Ан­дрі­єм Гор­дій­чу­ком. Не­дав­но ПДМШ іме­ні Ми­ко­ли Пи­ро­го­ва та йо­го пар­тне­ри­а­гра­рії про­ве­ли у На­ціо­наль­но­му му­зеї Та­ра­са Шев­чен­ка бла­го­дій­ний ве­чір з ау­кціо­ном «При­дбай іко­ну — вря­туй жи­т­тя». Ор­га­ні­за­то­ри по­дії по­ста­ви­ли за ме­ту зі­бра­ти ко­шти на подаль­шу під­трим­ку ді­яль­но­сті ме­ди­ків­до­бро­воль­ців.

«БУ­ДЕ­МО НА СХО­ДІ

СКІЛЬ­КИ ТРЕ­БА»

За вдя ки ук ра їнсь ким аг ра рі - ям ідея шпи­та­лю пе­ре­тво­ри­ла­ся на ре­аль­ний про­ект. Як на­го­ло­сив спів­за­снов­ник і ке­рів­ник ПДМШ іме­ні Ми­ко­ли Пи­ро­го­ва Ген­на­дій Дру­зен­ко, за­раз шпи­таль став одним із сим­во лів но вої Укра ї ни, за яку бо ро ли - ся на Май да ні і за яку во юють на Дон ба сі.

«Два ро­ки то­му ідея створити мо­біль­ний шпи­таль без ко­пій­ки гран­то­вих чи бю­дже­тних ко­штів біль­ше ски­да­ла­ся на зу­хва­лу аван­тю­ру. Як­би не мій друг Ан­дрій Гордійчук, шпи­та­лю так і не бу­ло б. Ко­ли він ви­слу­хав мої ар­гу­мен­ти, очо­лю­ва­на Ан­дрі­єм п’яти­ти­ся­чна кор­по­ра­ція ска­су­ва­ла но­во­рі­чний кор­по­ра­тив і пе­ре­да­ла за­оща­дже­ні ко­шти на ство­ре­н­ня шпи­та­лю. Так ми змо­гли спо­ря­ди­ти на­шу пер­шу мі­сію й ви­ру­ши­ти на схід у гру­дні 2014 ро­ку», — зга­дує Ген­на­дій Дру­зен­ко.

За два ро­ки ро­бо­ти ПДМШ ре­а­лі­зу­вав чи­ма­ло успі­шних про­е­ктів. «Зокре­ма, рік то­му спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми здій­сни­ли най­біль­ший в істо­рії не­за­ле­жної Укра­ї­ни кар­діо­скри­нінг ме­шкан­ців Хмель­нич­чи­ни. Він охо­пив 22 433 лю­ди­ни у 565 на­се­ле­них пун­ктах, — ка­же Ген­на­дій Дру зен ко. — Зви чай но, хо четь ся, щоб все це швид­ше за­кін­чи­лось, але ре­а­лії ін­ші. Це — ма­ра­фон­ська ди­стан­ція, і ми бу­де­мо на схо­ді стіль­ки, скіль­ки ви­ста­ча­ти­ме сил і скіль­ки бу­де по­трі­бно».

ПО­НАД МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ —

ЗАВДЯКИ ІКОНАМ

Го­сті бла­го­дій­но­го ве­чо­ра мо­гли при­дба­ти уні­каль­ні іко­ни, на­пи­са­ні на фра­гмен­тах ящи­ків з-під на­бо­їв та ін­ших боє­при­па­сів, при­ве­зе­них із зо ни про ве ден ня ан ти те ро - ри­сти­чної опе­ра­ції. На ау­кціо­ні ви­ста ви ли по над 50 ро біт ці ною від 250 до 1700 єв­ро. Іко­ни ство­ри­ли ки­їв­ські ми­тці Оле­ксандр Кли­мен­ко та Со фія Атлан то ва. Їх ви став ку впер­ше по­ка­за­ли у бе­ре­зні 2014 ро­ку на те­ри­то­рії На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська», по­тім екс­по­ну­ва­ли у Єв­ро­пей­сько­му пар­ла­мен­ті, ли­тов­сько­му Сей­мі, Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни, По­соль­стві Ли­тви в Украї- ні, ук ра їнсь ко му по соль ст ві в Ні - дер лан дах і в ба га тьох єв ро пей­ських мі­стах. Завдяки про­да­жу цих ікон вда­ло­ся зі­бра­ти по­над мільйон гривень на під­трим­ку до­бро­воль­чо­го шпи­та­лю.

Оле­ксандр Кли­мен­ко та Со­фія Атлан­то­ва пра­цю­ють у га­лу­зі стан­ко­во­го та мо­ну­мен­таль­но­го жи­во­пи­су. Оле­ксандр — ав­тор ідеї та один із ку­ра­то­рів про­е­кту «Іко­ни на ящи­ках зпід на­бо­їв». «Ідея ма­лю­ва­ти на до­шках ящи­ків з-під на­бо­їв ви­ни­кла в кон­текс­ті на­шо­го ни­ні­шньо­го жи­т­тя. Кон­це­пція та­ка: пе­ре­мо­га жи­т­тя над смер­тю. Бо іко­ни є сим­во­лом жи­т­тя, а до­шки з-під боє­при­па­сів — сим­во­лом смер­ті. Це спро­ба по­ка­за­ти, що жи­т­тя зав­жди пе­ре­ма­гає смерть», — по­яснює Оле­ксандр Кли­мен­ко.

На ве чо рі про да ли по над 20 ікон, за які спо­ді­ва­ю­ться отри­ма­ти до 250 ти­сяч гривень. Це пер­ший ау­кціон, вла­што­ва­ний шпи­та­лем, і ор­га­ні­за­то­ри вже пла­ну­ють про­ве­сти не один по­ді­бний захід.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.