4-й енер­го­блок ЧАЕС на­кри­ли су­ча­сною ар­кою

Про­е­ктний тер­мін екс­плу­а­та­ції об’єкта — 100 ро­ків. «Це най­біль­ша у сві­ті ру­хо­ма кон­стру­кція, яка ко­ли-не­будь бу­ду­ва­ла­ся люд­ством», — Пре­зи­дент Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

На Чор­но­биль­ській АЕС за­вер­ше­но на­су­ва­н­ня ар­ки но­во­го без­пе­чно­го кон­файн­мен­та на об’ єкт «Укри­т­тя» 4-го енер­го­бло­ка, що був зруй­но­ва­ний під час ядер­ної ка­та­стро­фи 26 кві­тня 1986 ро­ку. Із ці­єї на­го­ди 29 ли­сто­па­да на про­ми­сло­во­му май­дан­чи­ку Чор­но­биль­ської АЕС від­бу­ли­ся уро­чи­сто­сті з уча­стю ке­рів­ни­цтва укра­їн­ської дер­жа­ви, між­на­ро­дних до­но­рів і пар­тне­рів з ре­а­лі­за­ції цьо­го мас­шта­бно­го про­е­кту. Вста­нов­ле­н­ня но­во­го укри­т­тя дає змо­гу пе­ре­йти до ро­біт із де­мон­та­жу кон­стру­кцій, ви­лу­че­н­ня та подаль­шої ути­лі­за­ції па­ли­вов­мі­сних і ра­діо­актив­них ма­те­рі­а­лів.

Гла­ва дер­жа­ви при­ві­тав усіх при­су­тніх із ці­єю справ­ді істо­ри­чною по­ді­єю, адже но­вий без­пе­чний кон­файн­мент дасть змо­гу й на­да­лі за­хи­ща­ти Укра­ї­ну і світ від ядер­ної не­без­пе­ки. «30 ро­ків то­му у Чор­но­би­лі від­бу­ла­ся най­біль­ша в сві­ті те­хно­ген­на ка­та­стро­фа. 30 ро­ків то­му де­ся­тки і со­тні ти­сяч ге- ро­їв-чор­но­биль­ців зро­би­ли все для то­го, щоб за­хи­сти­ти світ від ядер­ної за­гро­зи. За 260 днів ге­ро­ї­чних зу­силь ко­ман­да з 90 ти­сяч чор­но­биль­ців по­бу­ду­ва­ла сар­ко­фаг, який був то­ді роз­ра­хо­ва­ний рів­но на 30 ро­ків для то­го, щоб за­хи­сти­ти Ки­їв, Укра­ї­ну і світ від ядер­но­го за­бру­дне­н­ня. І че­рез 30 ро­ків ми з ва­ми зна­хо­ди­мо­ся тут у со­тні ме­трів від че­твер­то­го енер­го­бло­ку ЧАЕС при за­вер­шен­ні істо­ри­чно­го бу­дів­ни­цтва», — ска­зав Пе­тро По­ро­шен­ко під час ви­сту­пу.

Пре­зи­дент на­звав но­ве укри­т­тя уні­каль­ною спо­ру­дою, за­для бу­дів­ни­цтва якої свої зу­си­л­ля ра­зом з Укра­ї­ною об’єд­на­ли 28 кра­їн-до­но­рів, які зі­бра­ли по­над 1 млрд 417 млн єв­ро, до ро­бо­ти над про­е­ктом бу­ло за­лу­че­но 10 тис. пра­ців­ни­ків в ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту. За­га­лом 40 кра­їн взя­ли участь у цьо­му бу­дів­ни­цтві. «Хтось по­рів­ню­вав цей об’єкт з Ей­фе­ле­вою ве­жею чи ста­ту­єю Сво­бо­ди. Це на­справ­ді уні­каль­ний об’єкт 110 ме­трів у ви­со­ту, 257 ме­трів у ши­ри­ну, 164 ме­три дов­жи­ною Це є най­біль­ша у сві­ті ру­хо­ма кон­стру­кція, яка ко­ли-не­будь бу­ду­ва­ла­ся люд­ством», — на­го­ло­сив він.

Бу­дів­ни­цтво но­во­го без­пе­чно­го кон­файн­мен­та здій­сню­ва­ли фа­хів­ці фран­цузь­ко­го кон­цер­ну Novarka та укра­їн­ські спе­ці­а­лі­сти. Про­е­ктний тер­мін екс­плу­а­та­ції об’єкта — 100 ро­ків.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.