Ен­дрю ВІЛСОН,

стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник з пи­тань по­лі­ти­ки в Єв­ро­пей­ській ра­ді з між­на­ро­дних від­но­син:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Єв­ро­пі по­трі­бно ста­ти на за­хист сво­їх цін­но­стей, іна­кше во­на з ча­сом роз­ва­ли­ться. Змі­ще­н­ня за­галь­но­го на­ра­ти­ву все­ре­ди­ні ЄСу бік по­пу­лі­зму, мі­гра­ції, — це ве­ли­ка по­мил­ка. Укра­їн­ці ма­ють пра­во бу­ти роз­ча­ро­ва­ни­ми, то­му що їх ви­клю­чи­ли з ди­скур­су

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.