Щоб біль­ше са­ди­ли, ніж ру­ба­ли

У Дні­прі акти­ві­сти хо­чуть на­не­сти всі де­ре­ва на ін­те­р­актив­ну ма­пу

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про

Для ство­ре­н­ня по­ді­бної кар­ти во­ни про­сять у мі­ськра­ди 450 тис. гри­вень, а під­ра­ху­нок, за їхні­ми сло­ва­ми, ве­сти­муть са­мі го­ро­дя­ни до­ро­гою до­до­му або на ро­бо­ту. Як за­яви­ла на прес-кон­фе­рен­ції ко­ор­ди­на­тор ру­ху «Еко­Па­труль» Те­тя­на Лам­пі­ка, по­ра­ху­ва­ти і по­зна­чи­ти всі де­ре­ва по­трі­бно для то­го, щоб че­рез рік-два по­рів­ня­ти ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті ко­му­наль­них служб — скіль­ки ви­са­ди­ли де­рев і скіль­ки зру­ба­ли. «Сьо­го­дні­шнє ви­рі­за­н­ня і ви­да­ле­н­ня де­рев ви­кли­кає не­га­тив­ну ре­а­кцію се­ред го­ро­дян. Жи­те­лі Дні­пра не­рід­ко бо­рю­ться з ти­ми, хто обрі­зує де­ре­ва. Хо­ча як­би все ро­би­ли за пра­ви­ла­ми — це бу­ла б не­об­хі­дна для мі­ста ро­бо­та», — ска­за­ла ко­ор­ди­на­тор «Еко­Па­тру­ля». За­раз, за по­ві­дом­ле­н­ня­ми мі­ської вла­ди, у Дні­прі три­ває мас­шта­бна за­мі­на зе­ле­них на­са­джень — фа­хів­ці КП «Мі­ськ­зе­лен­буд» ни­ні­шньо­го ро­ку обрі­за­ли з ме­тою омо­ло­дже­н­ня 10 тис. 136 де­рев, 2 тис. 437 де­рев ви­да­ли­ли і ви­кор­чу- ва­ли 1 тис. 958 пнів. «На­ра­зі ми про­во­ди­мо осін­ню ви­сад­ку, — по­ві­до­мив у се­ре­ди­ні ли­сто­па­да ди­ре­ктор під­при­єм­ства Юрій Фо­мен­ко. — Вже всти­гли ви­са­ди­ти май­же 1,5 тис. де­рев, а до кін­ця ро­ку пла­ну­є­мо ви­са­ди­ти всьо­го 2 тис. 600 де­рев». Про­те, за спо­сте­ре­же­н­ня­ми еко­акти­ві­стів, кіль­кість зе­ле­них на­са­джень у Дні­прі ско­ро­чу­є­ться з ро­ку в рік, і це дав­но ви­кли­кає за­не­по­ко­є­н­ня го­ро­дян.

Акти­ві­сти хо­чуть узя­ти зе­ле­ні на­са­дже­н­ня під су­во­рий кон­троль. За­кон­ні під­ста­ви про­во­ди­ти ін­вен­та­ри­за­цію де­рев у гро­мад­ських ді­я­чів є. «На­каз про ін­вен­та­ри­за­цію в Укра­ї­ні бу­ло ви­да­но ще 2001 ро­ку, — ска­за­ла акти­віс­тка Єли­за­ве­та Аве­рі­на. — Згі­дно з до­ку­мен­том, ін­вен­та­ри­за­ція по­вин­на про­во­ди­ти­ся не рід­ше ніж один раз на п’ять ро­ків, але за весь час ні­хто під­ра­хун­ку де­рев так і не про­вів. У кра­ї­нах Єв­ро­пи та­ка пе­ре­вір­ка на­яв­но­сті де­рев — це за­галь­но­прийня­та пра­кти­ка. За до­по­мо­гою ма­пи еко­ло­ги змо­жуть оці­ни­ти, чи ви­ко­ну­ю­ться вста­нов­ле­ні нор­ма­ти­ви що­до кіль­ко­сті зе­ле­них на­са­джень на одно­го го­ро­дя­ни­на». Акти­ві­сти ви­йшли з про­по­зи­ці­єю на по­стій­ну де­пу­тат­ську ко­мі­сію з пи­тань транс­пор­ту й еко­ло­гії Дні­пров­ської мі­ськра­ди з про­ха­н­ням ви­ді­ли­ти гро­ші на про­гра­му ін­вен­та­ри­за­ції. «Ко­мі­сія на­шу іні­ці­а­ти­ву під­три­ма­ла, але до про­е­кту бю­дже­ту на­сту­пно­го ро­ку ко­шти по­ки що не вне­сли. Всі гро­ші пла­ну­є­мо ви­тра­ти­ти на IT- іні­ці­а­ти­ву, — ска­за­ла Те­тя­на Лам­пі­ка. — Го­то­вий до­да­ток усі змо­жуть за­ван­та­жи­ти на свої те­ле­фо­ни». Якщо на про­ект ви­ді­лять гро­ші, то на них пла­ну­є­ться ство­ри­ти сайт із ма­пою, де вра­хо­ву­ю­ться всі зе­ле­ні на­са­дже­н­ня мі­ста.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.