На Но­вий рік – скри­пку і бан­ду­ру

На Во­ли­ні во­лон­те­ри зі­бра­ли гро­ші на му­зи­чні ін­стру­мен­ти ді­тям за­ги­бло­го во­ї­на

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День» Луцьк

Ана­то­лій Фед­чи­шин, 32 ро­ки, за­ги­нув 10 сер­пня 2014 ро­ку, і 1 ве­ре­сня йо­го стар­ша донь­ка пі­шла у пер­ший клас уже без ба­тька. Він був пер­шим до­бро­воль­цем у зо­ну так зва­ної АТО із Лю­бомль­сько­го ра­йо­ну, слу­жив у «Пра­во­му се­кто­рі», брав участь у 60 бо­ях. Але як до­бро­во­лець на­віть пі­сля чи­слен­них су­дів так і не ви­зна­ний та­ким, що за­ги­нув як во­їн під час бо­йо­вих дій, за­хи­ща­ю­чи дер­жа­ву. Від­по­від­но ро­ди­на не отри­ма­ла від дер­жа­ви на­ле­жної ком­пен­са­ції. То­му, як ка­же лю­бомль­ський во­лон­тер Ан­дрій Дем’ян­чук, ця ро­ди­на пе­ре­бу­ває під осо­бли­вою опі­кою до­брих лю­дей. Вдо­ва Га­ли­на Фед­чи­ши­на ви­хо­вує двох дів­ча­ток: одній шість ро­ків, дру­гій — де­сять. Во­лон­те­ри та ба­тько­ві ко­ле­ги з дер­жліс­го­спу, де він був одним із кра­щих пра­ців­ни­ків, ба­га­то до­по­ма­га­ють, але ба­тька ж не ви­ста­чає. Оби­дві до­не­чки Фед­чи­ши­них та- ла­но­ви­ті, одна вчи­ться гра­ти на скри­пці, дру­га — на бан­ду­рі. А ма­ти, аби при­дба­ти вла­сні хо­ро­ші му­зи­чні ін­стру­мен­ти, скла­дає грив­ню до грив­ні й на­ма­га­є­ться не ви­тра­ча­ти гро­шей на­віть на цу­кер­ки.

Та мрія ді­тей Ана­то­лія Фед­чи­ши­на, ко­трий, зві­сно, як­би жив, то дав­но сам ку­пив би до­чкам і скри­пку, і бан­ду­ру, та­ки здій­сни­ться. Во­ни ста­ли уча­сни­ка­ми пре­кра­сно­го во­лон­тер­сько­го про­е­кту «По­да­руй ди­ти­ні мрію»: до но­во­рі­чних свят отри­ма­ють і скри­пку (її пе­ре­да­ють не но­ву, але гар­ної яко­сті), і бан­ду­ру. По­над п’ять ти­сяч гри­вень на хо­ро­ший ін­стру­мент зі­бра­ли по­жер­тва­ми. Во­лон­тер Лю­дми­ла Са­ві­на, ко­тра є «ду­шею» про­е­кту «По­да­руй ди­ти­ні мрію», го­во­рить: лю­ди ду­же ще­дрі. Та­кий цін­ний по­да­ру­нок, як бан­ду­ра, да­ру­ють не­ча­сто, про­сто у Фед­чи­ши­них осо­бли­ва си­ту­а­ція. Ін­шим ді­ткам за­ги­блих та важ­ко­по­ра­не­них укра­їн­ських во­ї­нів з Во­ли­ні по­да­ру­ють ков­за­ни, книж­ку ан­глій­ською, фут­боль­ний м’яч, кро­сів­ки, ди­на­мів­ську фут­бол­ку і про­сто ігри «Ле­го». Те, що про­сять со­бі у Ді­да Мо­ро­за.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.