Як під­го­ту­ва­ти­ся до «ци­фри»?

Від­клю­че­н­ня ана­ло­го­во­го си­гна­лу на Хер­сон­щи­ні мо­же змен­ши­ти по­кри­т­тя укра­їн­сько­го ефі­ру

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

Про це в ко­мен­та­рі офі­цій­но­му сай­ту Хер­сон­ської ОДА за­яви­ла ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту з пи­тань вну­трі­шньої та ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки ОДА Оль­га САВЕНКО. За її сло­ва­ми, на сьо­го­дні (з ура­ху­ва­н­ням по­кри­т­тя ана­ло­го­вим си­гна­лом), в кіль­кох ра­йо­нах обла­сті від­су­тній на­ціо­наль­ний мов­ник.

«У ра­йо­нах, при­ле­глих до тим­ча­со­во оку­по­ва­ної АР Крим — пів­ден­них ча­сти­нах Ска­дов­сько­го, Ка­лан­ча­цько­го, Ча­плин­сько­го, Но­во­тро­ї­цько­го та Ге­ні­че­сько­го ра­йо­нів від­су­тнє на­ціо­наль­не мов­ле­н­ня. На­то­мість во­ни при­йма­ють те­ле­си­гнал з ре­транс­ля­цій­ної ве­жі у Кра­сно­пе­ре­коп­ську, яка має ве­ли­ку по­ту­жність. Та­ка кон­цен­тра­ція те­ле­ві­зій­но­го обла­дна­н­ня в єди­ну си­сте­му, яка скла­ла­ся ще за ра­дян­ських ча­сів, не вра­хо­ву­ва­ла ре­гіо­наль­них осо­бли­во­стей мов­ле­н­ня за не­за­ле­жної Укра­ї­ни. За­раз же оку­па­цій­на вла­да Кри­му ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ре­транс­ля­цій­ну ве­жу у Кра­сно­пе­ре­коп­ську, по­ши­рює на ці те­ри­то­рії за­бо­ро­не­ні в Укра­ї­ні ро­сій­ські ка­на­ли, що ста­но­вить пря­му за­гро­зу на­ціо­наль­ній без­пе­ці Укра­ї­ни», — го­во­рить Оль­га Савенко.

Ра­зом з тим, 2017 ро­ку, ко­ли ви­мкнуть ана­ло­го­вий си­гнал, в обла­сті за­ли­ши­ться ли­ше 7 із 11 те­ле­пе­ре­да­ва­чів, що мо­же не­га­тив­но впли­ну­ти на по­ши­ре­н­ня укра­їн­сько­го ефі­ру у від­да­ле­ні ра­йо­ни Хер­сон­щи­ни. «Ці­єю си- ту­а­ці­єю мо­же ско­ри­ста­ти­ся во­рог», — за­зна­чає чи­нов­ни­ця.

На­га­да­є­мо, про­бле­ми з по­кри­т­тям укра­їн­сько­го те­ле— і ра­діо­мов­ле­н­ня на Хер­сон­щи­ні по­ча­ли­ся 2014 ро­ку, пі­сля оку­па­ції АР Крим Ро­сі­єю. При­ле­глі до пів­остро­ва ра­йо­ни віль­но отри­му­ють си­гна­ли ро­сій­ських про­па­ган­дист­ських ме­діа. Про­тя­гом май­же трьох ро­ків вій­сько­вої та ін­фор­ма­цій­ної агре­сії РФ в Укра­ї­ні, на рів­ні ОДА і уря­ду за­для ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми зро­бле­но не­ба­га­то.

У черв­ні цьо­го ро­ку в ОДА пред­ста­ви­ли стра­те­гію роз­ви­тку те­ле­ра­діо­мов­ле­н­ня. Із успі­хів стра­те­гії мо­жна від­зна­чи­ти ли­ше вста­нов­ле­н­ня за ра­ху­нок при­ва­тно­го ін­ве­сто­ра те­ле­ве­жі у Ге­ні­че­сько­му ра­йо­ні, яка не­за­ба­ром до­зво­лить роз­ши­ри­ти по­кри­т­тя укра­їн­сько­го ра­діо­мов­ле­н­ня на Хер­сон­щи­ні та у пів­ні­чні ра­йо­ни Кри­му. До зве­де­н­ня но­вої те­ле­ве­жі та­кий си­гнал по­да­вав­ся че­рез ве­жу «Укр­те­ле­ко­му».

Як область бу­де ре­а­гу­ва­ти на но­ву про­бле­му — від­клю­че­н­ня ана­ло­во­го мов­ле­н­ня? Про це «День» за­пи­тав у Оль­ги Савенко. «Ми бу­де­мо до­би­ва­ти­ся то­го, щоб з обла­сно­го бю­дже­ту ви­ді­ли­ли ко­шти на мо­ні­то­ринг, який по­ка­же, де у нас «ци­фра» і як при­йма­є­ться си­гнал, — ко­мен­тує Оль­га Савенко. — Да­лі, за ре­зуль­та­та­ми мо­ні­то­рин­гу, ми бу­де­мо до­мов­ля­ти­ся із «Зе­он­бу­дом», ТОВ «Мі­тріс» чи ін­ши­ми про­вай­де­ра­ми про за­пов­не­н­ня «бі­лих плям» в укра­їн­сько­му мов­лен­ні. Го­ту­ва­ти­ся по­трі­бно вже за­раз, щоб че­рез рік не до­ве­ло­ся пла­ка­ти, що у нас не­має по­ту­жно­сті ци­фро­во­го си­гна­лу».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.