На­ція ви­ма­гає роз­лу­че­н­ня

Пре­зи­дент Пів­ден­ної Ко­реї Пак Кин Хє по­го­джу­є­ться по­да­ти у від­став­ку за рі­ше­н­ням На­ціо­наль­ної асам­блеї

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

УПів­ден­ній Ко­реї, схо­же, на­бли­жа­є­ться до розв’яз­ки гу­чний скан­дал дов­ко­ла пре­зи­ден­та Пак Кин Хє, яку пі­до­зрю­ють у при­че­тно­сті до ко­ру­пції. П’ ять су­бот по­спіль у Се­у­лі та ін­ших мі­стах від­бу­ва­ли­ся ве­ли­че­зні акції про­те­сту з ви­мо­гою до гла­ви дер­жа­ви по­да­ти у від­став­ку. Опо­зи­ція ви­ма­гає ім­пі­чмен­ту пре­зи­ден­та і пла­нує про­ве­сти го­ло­су­ва­н­ня з цьо­го пи­та­н­ня у пар­ла­мен­ті у п’ ятни­цю, а в су­бо­ту — шо­сту акцію про­те­сту у сто­ли­ці та ін­ших мі­стах Пів­ден­ної Ко­реї.

В чо­му суть цьо­го ко­ру­пцій­но­го скан­да­лу? Про­ку­ра­ту­ра з’ ясу­ва­ла, що близь­ка по­дру­га гла­ви дер­жа­ви Цой Сун Сіль ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла близь­кі сто­сун­ки з Пак Кин Хє, щоб спо­ну­ка­ти пів­ден­но­ко­рей­ські кон­цер­ни до по­жертв на ра­хун­ки за­сно­ва­но­го нею не­ко­мер­цій­но­го фон­ду. Утім, ця ор­га­ні­за­ція, як пі­до­зрю­ють, на­справ­ді ма­ла слу­гу­ва­ти вла­сно­му зба­га­чен­ню по­дру­ги пре­зи­ден­тки. До то­го ж Цой Сун Сіль за­ки­да­ють ви­ко­ри­ста­н­ня впли­ву на пре­зи­дент­ську ді­яль­ність Пак Кин Хє. ЗМІ та­кож по­ві­до­ми­ли, що по­дру­га очіль­ни­ці дер­жа­ви є донь­кою за­снов­ни­ка се­кти, ко­трий до сво­єї смер­ті 1994 ро­ку був мен­то­ром Пак Кин Хє. 20 ли­сто­па­да ген­про­ку­ра­ту­ра ви­су­ну­ла офі­цій­ні обви­ну­ва­че­н­ня близь­кій по­дру­зі пре­зи­ден­тки Цой Сун Сіль та двом ко­ли­шнім по­мі­чни­кам.

Пак Кин Хє дві­чі ви­ба­ча­лась на на­ціо­наль­но­му те­ле­ба­чен­ню за та­кий про­сту­пок, але не по­го­джу­ва­лась іти у від­став­ку. І вчо­ра у про­мо­ві, яку транс­лю­ва­ло мі­сце­ве те­ле­ба­че­н­ня, во­на за­яви­ла, що ви­ко­нає рі­ше­н­ня На­ціо­наль­ної асам­блеї що­до її пре­зи­дент­ства, вклю­ча­ю­чи від­став­ку.

«Якщо прав­ля­ча та опо­зи­цій­ні пар­тії ухва­лять рі­ше­н­ня про пе­ре­да­чу вла­ди у та­кий спо­сіб, який мі­ні­мі­зує будь- який ва­ку­ум вла­ди і ха­ос уря­ду­ва­н­ня, то я по­дам у від­став­ку. Єди­не моє ба­жа­н­ня по­ля­гає в то­му, щоб Пів­ден­на Ко­рея ви­йшла з цьо­го ха­о­ти­чно­го ста­ну і по­вер­ну­лась до нор­маль­но­го ста­ну яко­мо­га швид­ше», — на­го­ло­си­ла пре­зи­дент.

Ре­чник опо­зи­цій­ної Де­мо­кра­ти­чної пар­тії Юн Кван Сук на­звав цю про­мо­ву « трю­ком » , яко­му бра­кує вдум­ли­во­сті. «Лю­ди хо­чуть її не­гай­ної від­став­ки, а не за­тя­гу­ва­н­ня і пе­ре­кла­да­н­ня від­по­від­аль­но­сті», — ци­тує йо­го сло­ва агент­ство Yonhap.

До ре­чі, у зв’яз­ку зі скан­да­лом рей­тинг пре­зи­ден­тки Пів­ден­ної Ко­реї впав до ре­кор­дно­го мі­ні­му­му. Ді­яль­ність Пак Кин Хє схва­лю­ють ли­ше 4 від­со­тки жи­те­лів Пів­ден­ної Ко­реї. Це — най­ниж­чий по­ка­зник для де­мо­кра­ти­чно обра­но­го лі­де­ра в кра­ї­ні.

На ра­зі не зро­зумі­ло, яке рі­ше­н­ня що­до до­лі пре­зи­ден­та мо­же ухва­ли­ти пар­ла­мент, зва­жа­ю­чи на те, що опо­зи­ція на­по­ля­гає ли­ше на ім­пі­чмен­ті. Ре­чник ру­ху ан­ти­Пак Хван Юн Чьол від­зна­чив у ко­мен­та­рі Korea Times, що бу­де скла­дно об’єд­на­ти за­ко­но­дав­ців, щоб во­ни про­го­ло­су­ва­ли за ім­пі­чмент. А для цьо­го, згі­дно з Кон­сти­ту­ці­єю, по­трі­бно дві тре­ти­ни го­ло­сів у 300- мі­стній На­ціо­наль­ній асам­блеї. За сло­ва­ми ре­чни­ка, клю­чем для ухва­ле­н­ня по­ді­бно­го рі­ше­н­ня бу­дуть чле­ни про­вла­дної ко­а­лі­ції, які не зв’яза­ні з пре­зи­ден­том. Мо­жна уже при­пу­сти­ти, що 172 опо­зи­цій­них і не­за­ле­жних де­пу­та­ти мо­жуть про­го­ло­су­ва­ти за ім­пі­чмент, але їм бра­ку­ва­ти­ме 28 го­ло­сів, щоб це рі­ше­н­ня на­бра­ло си­ли за­ко­ну.

Мо­жна на­га­да­ти, що в Ре­спу­блі­ці Ко­рея востан­нє по­ді­бний ви­па­док усу­не­н­ня пре­зи­ден­та від вла­ди від­був­ся в бе­ре­зні 2004 ро­ку. То­ді ім­пі­чмент пре­зи­ден­то­ві Ко­реї Ро Му Хе­ну бу­ло ви­не­се­но рі­ше­н­ням На­ціо­наль­ної асам­блеї та­кож з іні­ці­а­ти­ви опо­зи­ції. То­ді­шньо­го гла­ву дер­жа­ви зви­ну­ва­ти­ли в по­ру­шен­ні ним пе­ред­ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства, а та­кож у ко­ру­пції.

Слід від­зна­чи­ти, що си­ту­а­ція має де­що ін­ші аспе­кти по­рів­ня­но з на­ве­де­ним ви­ще при­кла­дом. Пак Кин Хє є не­за­мі­жньою до­чкою ко­ли­шньо­го вій­сько­во­го пра­ви­те­ля Пак Чун Хі, і її при­хо­ду до вла­ди спри­я­ли за­яви при­хиль­ни­ків, що во­на « одру­же­на з на­ці­єю » і ста­вить на пер­ше мі­сце ін­те­ре­си на­ро­ду. І те­пер ви­хо­дить, що в та­кій си­ту­а­ції во­на має пе­ред­усім до­три­ма­тись сво­єї обі­цян­ки.

А це озна­чає, як пи­шуть ЗМІ, не­гай­но по­го­ди­тись зу­стрі­ти­ся з про­ку­ро­ра­ми і на­да­ти їм пов­ний звіт про її спра­ви з па­ні Цой, яку ко­рей­ці на­зи­ва­ють «ша­ма­ном-ра­дни­ком» пре­зи­ден­та. В ін­шо­му ра­зі во­на має не­гай­но по­да­ти у від­став­ку і вря­ту­ва­ти кра­ї­ну від мі­ся­ців або й ро­ків па­ра­лі­чу і по­лі­ти­чних су­пе­ре­чок.

Зро­зумі­ло, що її від­став­ка від­кри­ває шлях до юри­ди­чно­го про­ва­дже­н­ня, але оскіль­ки пе­ре­бу­ва­н­ня пре­зи­ден­та у Пів­ден­ній Ко­реї на по­са­ді обме­же­но одним п’яти­рі­чним тер­мі­ном, то і так Пак має по­ки­ну­ти офіс у лю­то­му 2018 ро­ку. Як від­зна­ча­ють екс­пер­ти, ба­жа­н­ня про­три­ма­ти­ся на по­са­ді ще один рік не змі­нить її до­лі, а ско­рі­ше, мо­же зав­да­ти не­по­мір­ної шко­ди Пів­ден­ній Ко­реї у час, ко­ли во­на сти­ка­є­ться зі зро­ста­ю­чи­ми за­гро­за­ми на ін­ших фрон­тах. А це і пів­ні­чний су­сід, який бряз­кає ядер­ною збро­єю і, мо­жли­во, є най­біль­шою за­гро­зою для сві­ту. Та­кож не­зро­зумі­ло, як із ці­єю кра­ї­ною-па­рі­єю зби­ра­є­ться по­ве­сти­ся До­нальд Трамп, який при­сту­пає до ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків пре­зи­ден­та США 20 сі­чня 2017 ро­ку.

Ана­лі­ти­ки ба­чать по­зи­тив­ну сто­ро­ну в цьо­му скан­да­лі й вва­жа­ють, що будь-який на­сту­пник па­ні Пак у яко­сті пре­зи­ден­та ма­ти­ме силь­ний ман­дат по­збу­ти­ся ко­ру­пції, яка ле­жить під по­верх­нею еко­но­мі­ки й під­три­мує те­плі від­но­си­ни між кор­по­ра­тив­ни­ми гру­па­ми та по­лі­ти­ка­ми.

«Ві­дра­дно від­зна­чи­ти, — пи­ше The Financial Times, — що в кра­ї­ні та ре­гіо­ні з дав­ньою істо­рі­єю ав­то­ри­тар­но­го прав­лі­н­ня де­мо­кра­ти­чні ін­сти­ту­ти, яким ледь три де­ся­ти­лі­т­тя, в то­му чи­слі віль­на пре­са та не­за­ле­жна су­до­ва си­сте­ма, змо­гли при­тя­гну­ти вла­ду до від­по­від­аль­но­сті. Пі­сля то­го як па­ні Пак, зре­штою, пі­де зі сце­ни, існу­ють ва­го­мі під­ста­ви спо­ді­ва­ти­ся на те, що Пів­ден­на Ко­рея ви­йде з цьо­го скан­да­лу з більш жит­тє­зда­тною де­мо­кра­ті­єю».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.