Ні­ме­цькі де­пу­та­ти ви­ма­га­ють сан­кцій про­ти Ро­сії за дії в Си­рії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Де­пу­та­ти Бун­де­ста­гу від пар­тії «Хри­сти­ян­сько-де­мо­кра­ти­чний со­юз» Нор­берт Рьотт­ген і пар­тії « зе­ле­них » Фран­ци­ска Бран­тнер ви­ма­га­ють за­про­ва­ди­ти сан­кції про­ти Ро­сії за її дії в Си­рії. « ЄС має за­про­ва­ди­ти сан­кції при­найм­ні на ро­сій­ських по­плі­чни­ків цих звірств у Си­рії. Не має бу­ти та­ко­го, щоб від­по­від­аль­ні за во­єн­ні зло­чи­ни лі­та­ли до Мюн­хе­на чи Па­ри­жа на Рі­здвя­ні роз­про­да­жі, тим ча­сом як у Си­рії по­ми­ра­ють жін­ки та ді­ти», — йде­ться у спіль­ній за­яві де­пу­та­тів. Во­ни впев­не­ні, що ефект від сан­кцій з’яви­ться не одра­зу, але пре­зи­дент Ро­сії Во­ло­ди­мир Пу­тін «по­ви­нен зва­жа­ти на ньо­го, за­ду­му­ю­чись про на­слід­ки сво­їх дій у Си­рії». Крім то­го, гру­па із ше­сти ні­ме­цьких адво­ка­тів по­да­ла до Фе­де­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Ні­меч­чи­ни за­яву про зло­чи­ни про­ти лю­дя­но­сті та во­єн­ні зло­чи­ни си­рій­сько­го пре­зи­ден­та Ба­ша­ра Аса­да в Алеп­по й ви­ма­га­ють роз­по­ча­ти слід­чі дії. У до­ку­мен­ті йде­ться про по­дії, що ста­ли­ся в пе­рі­од між 26 кві­тня і 19 ли­сто­па­да 2016 ро­ку; в ньо­му на­ве­де­но 40 фа­ктів « без­жаль­них і не­пра­во­мір­них уда­рів по ци­віль­но­му на­се­лен­ню » , зокре­ма на­пад на гу­ма­ні­тар­ну ко­ло­ну і бом­бар­ду­ва­н­ня шкіл та лі­ка­рень.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.