В Ін­дії про­те­сту­ють про­ти гро­шо­вої ре­фор­ми

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У кіль­кох ін­дій­ських мі­стах від­був­ся «День гні­ву», під час яко­го ти­ся­чі лю­дей ви­йшли на про­те­сти про­ти гро­шо­вої ре­фор­ми, згі­дно з якою за­про­ва­дже­но обмін ку­пюр но­мі­на­лом 500 і 1000 ру­пій на но­ві ку­пю­ри но­мі­на­лом 200 і 2000 ру­пій. Но­во­вве­де­н­ня спри­чи­ни­ло дов­гі чер­ги бі­ля бан­ко­ма­тів і бан­ків, адже обмін мо­жли­вий ли­ше пі­сля за­ра­ху­ва­н­ня гро­шей на ра­ху­нок, тим ча­сом як 90% роз­ра­хун­ків у Ін­дії здій­сню­є­ться го­тів­кою, а ба­га­то лю­дей не ма­ють бан­ків­ських ра­хун­ків. Від­по­від­но до рі­ше­н­ня уря­ду, гро­шо­ва ре­фор­ма на­бу­ла чин­но­сті 9 ли­сто­па­да і має на ме­ті бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю шля­хом ви­ве­де­н­ня з обі­гу «чор­ної» го­тів­ки. Во­дно­час опо­зи­ція на­рі­кає на те, що ре­фор­ма не­га­тив­но впли­ває на на­се­ле­н­ня, адже обмін три­ває ду­же дов­го і з ве­ли­ки­ми чер­га­ми, а з обі­гу фа­кти­чно ви­лу­че­но 86% ва­лю­ти.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.