Ка­на­да за­про­ва­ди­ла сан­кції про­ти де­пу­та­тів Дер­жду­ми від Кри­му

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ка­на­да за­про­ва­ди­ла сан­кції про­ти 15 «пред­став­ни­ків се­па­ра­ти­стів», се­ред яких шість де­пу­та­тів Дер­жду­ми РФ, обра­них у Кри­му. Сан­кції пе­ред­ба­ча­ють за­мо­ро­же­н­ня акти­вів і за­бо­ро­ну на ко­мер­цій­ні опе­ра­ції та по­кли­ка­ні «під­три­ма­ти не­об­хі­дний тиск на Ро­сію, до­ки во­на не ім­пле­мен­тує зо­бов’язань, взя­тих на се­бе в Мін­ську». Ка­на­да за­про­ва­ди­ла но­ві еко­но­мі­чні обме­же­н­ня у від­по­відь на ви­бо­ри 18 ве­ре­сня, за ре­зуль­та­та­ми яких у Дер­жду­му про­йшли де­пу­та­ти з Кри­му. «Ка­на­да не ви­знає за­кон­ни­ми про­ве­де­н­ня та ре­зуль­та­ти ви­бо­рів на оку­по­ва­но­му Крим­сько­му пів­остро­ві, так са­мо, як во­на ні­ко­ли не ви­знає за­кон­ною ане­ксію Ро­сі­єю Ав­то­ном­ної ре­спу­блі­ки Крим і мі­ста Се­ва­сто­поль, які на­ле­жать Укра­ї­ні», — йде­ться в за­яві уря­ду Ка­на­ди. Мі­ністр за­кор­дон­них справ Ка­на­ди Сте­фан Діон до­дав, що Ка­на­да за­про­ва­джує но­ві сан­кції за­ра­ди під­трим­ки укра­їн­сько­го на­ро­ду і що­би за­свід­чи­ти по­ва­гу до су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.