«Крим­ча­нам, за­ги­блим за єд­ність Укра­ї­ни»

Вій­сько­во­слу­жбов­ці Хер­сон­щи­ни взя­ли участь у від­крит­ті ме­мо­рі­а­лу, при­свя­че­но­го ме­шкан­цям пів­остро­ва, які від­да­ли жи­т­тя за Ба­тьків­щи­ну

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН , «День»

По­бли­зу с. Став­ки Ка­лан­ча­цько­го ра­йо­ну Хер­сон­ської обла­сті від­бу­ло­ся уро­чи­сте від­кри­т­тя пам’ятни­ка «Крим­ча­нам, за­ги­блим у бо­ях за єд­ність Укра­ї­ни». У від­крит­ті пам’ятни­ка взя­ли участь вій­сько­во­слу­жбов­ці під­роз­ді­лів Зброй­них сил Укра­ї­ни, які ви­ко­ну­ють зав­да­н­ня на адмі­ні­стра­тив­но­му кор­до­ні з тим­ча­со­во оку­по­ва­ним АР Крим, по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни Укра­ї­ни.

Ме­мо­рі­ал при­свя­че­ний уро­джен­цям АР Крим, які у 2014—2016 рр. за­ги­ну­ли у бо­ях, за­хи­ща­ю­чи су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни. Йо­го вста­нов­ле­но на мі­сці, де в бе­ре­зні 2014 ро­ку по­став пер­ший блок­пост, на яко­му не­сли слу­жбу вій­сько­во­слу­жбов­ці-де­сан­тни­ки.

Близь­ко 100 чо­ло­вік із лам­пад­ка­ми та кві­та­ми при­йшли вша­ну­ва­ти пам’ять за­ги­блих па­трі­о­тів. Ро­ди­чі та сім’ї за­ги­блих во­ї­нів-крим­чан, уча­сни­ки АТО, пред­став­ни­ки вла­ди та пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, гро­мад­ськість хви­ли­ною мов­ча­н­ня вша­ну­ва­ли пам’ять ге­ро­їв, справ­жніх па­трі­о­тів з укра­їн­сько­го Кри­му, які за­хи­ща­ли ро­ди­ни та Ба­тьків­щи­ну до остан­ньої хви­ли­ни сво­го жи­т­тя, та на­ві­ки за­ли­ша­ться в пам’яті і сер­цях ко­жно­го укра­їн­ця.

Вій­сько­ві ка­пе­ла­ни Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту освя­ти­ли пам’ятник і по­мо­ли­ли­ся за мир та спо­кій, за збе­ре­же­н­ня ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни й за за­ги­блих па­трі­о­тів, які від­да­ли свої жи­т­тя за­ра­ди на­шої дер­жа­ви.

Та­кож пред­став­ни­ки УПЦ КП вру­чи­ли ве­те­ра­нам та уча­сни­кам АТО ме­да­лі «За жер­тов­ність та лю­бов до Укра­ї­ни».

Вій­сько­во­слу­жбов­ці по­че­сної вар­ти Зброй­них сил Укра­ї­ни від­са­лю­ту­ва­ли на честь від­кри­т­тя пам’ятни­ка, вша­но­ву­ю­чи пам’ять двад­цять одно­го хло­пця, чиє ім’я ви­кар­бу­ва­но на мо­ну­мен­ті.

Слід на­го­ло­си­ти, що пам’ятник збу­до­ва­но за іні­ці­а­ти­ви бла­го­дій­но­го фон­ду «Ге­ро­ї­ка», який очо­лює Пав­ло По­до­бєд.

ФОТО НАДАНО МІ­Н­ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.