Як зу­пи­ни­ти ін­фор­ма­цій­ну агре­сію Крем­ля

Во­лон­тер­ські ор­га­ні­за­ції та гро­мад­ські об’єд­на­н­ня роз­по­ча­ли вла­сні про­е­кти про­ти­дії кра­ї­ні-оку­пан­ту

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин БАДРАК, ди­ре­ктор Цен­тру до­слі­джень ар­мії, кон­вер­сії та роз­збро­є­н­ня

За ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­н­ня кру­гло­го сто­лу «Не­ре­а­лі­зо­ва­ний по­тен­ці­ал Укра­ї­ни у про­ти­дії ро­сій­ській агре­сії. Фор­му­ва­н­ня но­вих ме­ха­ні­змів ін­фор­ма­цій­ної актив­но­сті» 23 ли­сто­па­да 2016 ро­ку бу­ло під­пи­са­но Ме­мо­ран­дум про вза­є­мо­дію, що укла­ли Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка та між­на­ро­дне гро­мад­ське об’єд­на­н­ня «Мі­жна­ро­дний ін­фор­ма­цій­ний кон­сор­ці­ум «Ба­стіон» (ЦДАКР є актив­ним уча­сни­ком МІК «Ба­стіон»). Ме­мо­ран­дум під­пи­са­ли про­ре­ктор із на­у­ко­во-пе­да­го­гі­чної ро­бо­ти уні­вер­си­те­ту Во­ло­ди­мир Бу­гров та ко­ор­ди­на­тор МІК «Ба­стіон», на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни і ке­рів­ник гру­пи «Ін­фор­ма­цій­ний спро­тив» Дми­тро Тим­чук. Фа­хів­ці вва­жа­ють, що за ці­єю на­чеб­то пе­ре­сі­чною ін­фор­ма­ці­єю мі­сти­ться більш сер­йо­зний зміст.

А са­ме: не­зва­жа­ю­чи на зу­си­л­ля дер­жа­ви, ін­фор­ма­цій­не про­ти­бор­ство з Крем­лем до­сі ви­гля­да­ло як бо­роть­ба бор­ця-роз­ря­дни­ка з май­стром спор­ту. Вна­слі­док то­го, що про­тя­гом двох де­ся­тків ро­ків Укра­ї­на від­мов­ля­ла­ся від ре­гіо­наль­них ам­бі­цій та не на­ро­щу­ва­ла ін­фор­ма­цій­них м’язів. Ро­сія — нав­па­ки, зав­жди де­мон­стру­ва­ла ба­жа­н­ня гра­ти ва­го­му роль на між­на­ро­дній аре­ні як пра­во­на­сту­пник СРСР. А з по­явою в Крем­лі Пу­ті­на по­ча­ла ФСБ-їза­цію, оку­ту­ва­ти вла­сну те­ри­то­рію та су­сі­дні дер­жа­ви ме­ре­жа­ми спец­служб та аген­ту­ри. Ни­ні усі сфе­ри бу­т­тя в Ро­сії — від ре­да­кцій ЗМІ до ака­де­мі­чних уні­вер­си­те­тів та на­віть со­ціо­ло­гі­чних служб — кон­тро­лю­ють ФСБ. А роз­від­ка на­ма­га­є­ться на­віть впли­ва­ти на ви­бо­ри у по­ту­жних за­хі­дних дер­жа­вах. Ре­сур­си Крем­ля до­зво­ля­ють за­охо­чу­ва­ти не тіль­ки де­яких укра­їн­ських по­лі­ти­ків чи ді­я­чів шоу-сце­ни, а й ві­до­мих за­хі­дних по­лі­ти­ків. Ко­ли­шній кан­цлер ФРН Г.Шрьо­дер фа­кти­чно пра­цює у «Газ­про­мі», ко­ли­шній фран­цузь­кий пре­зи­дент Н.Сар­ко­зі та чин­ні прем’єр Гре­ції Ци­прас і пре­зи­дент Че­хії Зе­ман від­вер­то пі­ді­гра­ють Мо­скві. Не ка­жу­чи вже про чи­слен­ну ар­мію лі­де­рів гро­мад­ської дум­ки у рі­зних сфе­рах.

Але з по­ча­тком ре­аль­ної вій­ни Ро­сії про­ти Укра­ї­ни в на­шій дер­жа­ві ви­ни­кла по­ту­жна хви­ля во­лон­тер­ських ор­га­ні­за­цій та рі­зних гро­мад­ських об’ єд­нань, які роз­по­ча­ли вла­сні про­е­кти про­ти­дії кра­ї­ні-оку­пан­ту. Зокре­ма, ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті та­ких стру­ктур, як «Ін­фор­ма­цій­ний спро­тив», «Ін­форм­на­палм», «Сто­пфейк», «Кі­бер-хун­та» та ін­ших, ви­яви­ли­ся на­ба­га­то ва­го­мі­ши­ми, ніж зу­си­л­ля ство­ре­но­го для ці­єї ме­ти мі­ні­стер­ства. До­зво­лю со­бі зга­да­ти, що й ЦДАКР, який одра­зу ви­сту­пив за акти­ві­за­цію гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства Укра­ї­ни для ор­га­ні­за­ції опо­ру ін­фор­ма­цій­ній агре­сії Крем­ля, про­вів кіль­ка пу­блі­чних пред­став­лень ро­сій­ських зло­чи­нів про­ти Укра­ї­ни — на гро­мад­ських ді­лян­ках Брюс­се­ля, Тал­лін­на та Ки­ши­не­ва. А на­ве­сні 2016 ро­ку без ва­гань уві­йшов до скла­ду Мі­жна­ро­дно­го гро­мад­сько­го кон­сор­ці­у­му «Ба­стіон», ство­ре­но­го з ме­тою про­ти­дії ро­сій­ській ін­фор­ма­цій­ній про­па­ган­ді (іні­ці­а­то­ром став лі­дер «Ін­фор­ма­цій­но­го спро­ти­ву» Дми­тро Тим­чук).

По­ка­зо­во, що й вла­да че­рез два ро­ки вій­ни по­ба­чи­ла ре­аль­ну си­лу зу­силь зни­зу. Так, на­при­кін­ці жов­тня се­кре­тар Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни Укра­ї­ни О.Тур­чи- нов і між­на­ро­дне гро­мад­ське об’єд­на­н­ня «Мі­жна­ро­дний ін­фор­ма­цій­ний кон­сор­ці­ум «Ба­стіон» під­пи­са­ли Ме­мо­ран­дум про вза­є­мо­дію з ме­тою про­ти­дії ро­сій­ській про­па­ган­ді. От­же, го­лов­ний уні­вер­си­тет кра­ї­ни став дру­гою стру­кту­рою, з якою укла­де­но та­ку уго­ду. А не­об­хі­дність звер­ну­ти­ся у пи­та­н­нях за­хи­сту ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру до уні­вер­си­те­тів ви­кли­ка­на усві­дом­ле­н­ням то­го, що ін­фор­ма­цій­ний фронт не менш ва­жли­вий для дер­жа­ви сьо­го­дні, ніж ре­аль­ний фронт на схо­ді Укра­ї­ни. В екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі є пе­ре­ко­на­н­ня, що Укра­ї­ні слід більш актив­но за­ді­я­ти по­тен­ці­ал гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства у про­ти­дії ін­фор­ма­цій­ній агре­сії РФ, одним із клю­чо­вих ін­стру­мен­тів ін­фор­ма­цій­ної про­ти­дії ро­сій­ській гі­бри­дній про­па­ган­ді мо­жуть ста­ти са­ме про­філь­ні не­уря­до­ві гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції. Дій­сно, ре­аль­ний по­тен­ці­ал гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства у про­ти­дії ін­фор­ма­цій­ній про­па­ган­ді кра­ї­ни-агре­со­ра на сьо­го­дні­шній день за­ли­ша­є­ться за­над­то ма­ло за­тре­бу­ва­ним. З огля­ду на дов­го­стро­ко­вий ха­ра­ктер ро­сій­ської ін­фор­ма­цій­ної гі­бри­дної за­гро­зи, а та­кож спе­ци­фі­чність ме­дій­но­го рин­ку в Укра­ї­ні (йде­ться про по­гля­ди на си­ту­а­цію біль­шо­сті вла­сни­ків ЗМІ), одним із ба­зо­вих ін­стру­мен­тів про­ти­дії ін­фор­ма­цій­ним ата­кам та ін­фор­ма­цій­но-пси­хо­ло­гі­чним опе­ра­ці­ям Крем­ля мо­гли б ста­ти са­ме про­філь­ні не­уря­до­ві гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції. При цьо­му пер­шо­чер­го­вим на­пря­мом ін­фор­ма­цій­ної про­ти­дії ро­сій­ській ін­фор­ма­цій­ній про­па­ган­ді має роз­гля­да­ти­ся ін­фор­му­ва­н­ня За­хо­ду на рів­ні «су­спіль­ство-су­спіль­ство», що­до ре­аль­них дій та ін­фор­ма­цій­но­го те­ро­ри­зму РФ під час гі­бри­дної вій­ни про­ти Укра­ї­ни. В то­му чи­слі, шля­хом роз­ви­тку го­ри­зон­таль­них зв’яз­ків із за­ру­бі­жни­ми пар­тне­ра­ми, а та­кож ін­фор­му­ва­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій.

Ці­ка­во, що під час озна­че­но­го за­хо­ду в КНУ іме­ні Т.Шев­чен­ка про від­су­тність вза­є­мо­дії не ли­ше між гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, а й між дер­жав­ни­ми стру­кту­ра­ми чи­ма­ло роз­по­від­ав Дми­тро Тим­чук. А до­цент НТУУ КПІ іме­ні I. Сі­кор­сько­го Єв­ген Ма­гда пря­мо на­го­ло­сив на по­тре­бі роз­ши­ри­ти ко­ло про­ти­дії ін­фор­ма­цій­ній агре­сії, в то­му чи­слі, за ра­ху­нок на­у­ко­вої скла­до­вої. «Си­ла Укра­ї­ни, — за­зна­чив по­лі­то­лог, — у її змі­нах. Ли­ше змі­ню­ю­чи свій стан 2014 ро­ку, во­на змо­гла про­ти­ді­я­ти агре­сії». Пі­сля кру­гло­го сто­лу на сво­їй сто­рін­ці в «ФБ» екс­перт по­зна­чив на­сту­пні ре­ко­мен­да­ції: «Про­ти­дію гі­бри­дній агре­сії вар­то по­ши­рю­ва­ти на ака­де­мі­чне се­ре­до­ви­ще; до- ціль­но змі­ни­ти зов­ні­шньо­по­лі­ти­чну то­наль­ність укра­їн­ських офі­цій­них осіб, ка­те­го­ри­чно від­мо­ви­ти­ся від гео­по­лі­ти­чно­го же­бра­ку­ва­н­ня; вар­то узго­ди­ти ле­кси­кон, що вжи­ва­є­ться при фор­му­ван­ні офі­цій­ної по­зи­ції Укра­ї­ни; Укра­ї­на має всі під­ста­ви здій­сню­ва­ти екс­порт до­сві­ду про­ти­дії гі­бри­дній агре­сії до за­ці­кав­ле­них кра­їн; час ство­ри­ти при­ва­тно-дер­жав­не пар­тнер­ство на­сам­пе­ред у ца­ри­ні про­ти­дії ін­фор­ма­цій­ній агре­сії; вар­то роз­ра­хо­ву­ва­ти на аси­ме­три­чні дії; не мо­жна від­да­ва­ти Пу­ті­ну ро­сій­ську мо­ву, ро­бо­та з ро­сій­сько­мов­ною ді­а­спо­рою ЄС ни­ні в на­ших ін­те­ре­сах».

Ра­дник мі­ні­стра ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Дми­тро Зо­ло­ту­хін від­зна­чив, що ши­ро­ко­му за­га­ло­ві ма­ло ві­до­мо на­віть про те, що все ж та­ки ро­блять держ­стру­кту­ри у га­лу­зі ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки. То­му й по­трі­бен та­кий май­дан­чик для ви­сві­тле­н­ня рі­зних по­гля­дів. Крім то­го, на твер­де пе­ре­ко­на­н­ня екс­пер­та, укра­їн­ські фа­хів­ці сьо­го­дні на­ба­га­то біль­ше під­го­тов­ле­ні для вій­ни на ін­фор­ма­цій­но­му по­лі, ніж за­хі­дні спе­ці­а­лі­сти. Адже жи­т­тя са­ме в на­ших умо­вах дає ві­тчи­зня­ним ін­фор­ма­цій­ни­кам до­свід, яко­го про­сто не­має у за­кор­дон­них фа­хів­ців.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.