По­че­сний сві­док

Су­до­вий про­цес дов­ко­ла Яну­ко­ви­ча на­га­дує бо­роть­бу дра­ко­на з дра­ко­ном, де, за будь-яко­го ре­зуль­та­ту, ми отри­му­є­мо но­во­го дра­ко­на

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­ле­рій ФУЙОР, пра­во­за­хи­сник

Справ­жнє зло кри­є­ться в нас са­мих. Си­сте­ма по­вер­та­є­ться зав­жди, ко­ли ми не го­то­ві во­ло­ді­ти сво­єю вла­сною до­лею. Си­сте­ма ада­пту­є­ться до но­вих умов, будь-яка від­кла­де­на чи не­за­вер­ше­на спра­ва зав­жди ве­де до ре­а­ні­ма­ції ці­єї си­сте­ми, до ре­ван­шу, до «м’якшо­го» раб­ства.

Ти­ся­чу ра­зів має ра­цію Єв­ген Шварц, ствер­джу­ю­чи у сво­їй ге­ні­аль­ній п’єсі «Дра­кон», що, по­збув­шись одно­го ти­ра­на, лю­ди за­люб­ки йдуть під вла­ду ін­шо­го.

До­пит Віктора Яну­ко­ви­ча ма­ло що про­яснив. Вра­жа­ю­ча за­будь­ку­ва­тість ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та не зди­ву­ва­ла. У йо­го схро­нах пам’ яті не зна­йшло­ся мі­сця спо­га­дам про основ­ні по­дії тих тра­гі­чних днів, ко­ли на Май­да­ні вби­ва­ли укра­їн­ських гро­ма­дян. Ви­ві­три­ли­ся епі­зо­ди про фа­кти те­ле­фон­них пе­ре­мо­вин із си­ло­ви­ка­ми і пів­ні­чно­схі­дни­ми су­сі­да­ми. Ство­ри­ло­ся вра­же­н­ня, що Яну­ко­вич про всі но­ви­ни ді­знав­ся з ін­тер­не­ту та пе­ре­гля­да­ю­чи пре­су. За­був Яну­ко­вич і про свої су­ди­мо­сті.

Ро­злад пам’яті ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та не пов’яза­ний з від­су­тні­стю здо­ро­во­го ден­но­го сну чи не­ре­гу­ляр­но­го про­слу­хо­ву­ва­н­ня кла­си­чних му­зи­чних тво­рів. Най­імо­вір­ні­ше, Яну­ко­вич пра­гнув ви­ко­ну­ва­ти уста­нов­ки тих осіб, які кон­тро­лю­ють екс-пре­зи­ден­та на ро­сій­ській те­ри­то­рії.

Яну­ко­вич — за­ру­чник, яко­го ро­сі­я­ни ви­ко­ри­сто­ву­ють на вла­сний роз­суд. При цьо­му він за­ли­ша­є­ться до­сить важ­ким ма­те­рі­а­лом для ро­бо­ти. Будь-яке йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня в пря­мо­му ефі­рі та­їть у со­бі пев­ні ри­зи­ки, то­му йо­му, про всяк ви­па­док, пам’ять і ви­мкну­ли.

Мо­жна дов­го га­да­ти, чо­му ляль­ко­во­ди зно­ву вве­ли у гру фі­гу­ру, яка вже ві­ді­гра­ла. Яку ком­бі­на­цію ви­га­да­ли у Крем­лі? По­ки що до­сте­мен­но не­ві­до­мо, яку роль у чу­жій за­ба­ві від­ве­де­но дві­чі не­су­ди­мо­му Ві­кто­ро­ві Фе­до­ро­ви­чу.

Ство­ри­ло­ся вра­же­н­ня, що обви­ну­ва­че­н­ня не змо­гло ви­ти­сну­ти за­будь­ку­ва­то­го свід­ка із зо­ни ком­фор­ту. Сто­ро­ни уни­ка­ли не­ви­гі­дних тем, які сто­су­ва­ли­ся пе­ре­мо­вин опо­зи­ції із вла­дою в ті тра­гі­чні дні. Мо­жли­во, пред­став­ни­кам опо­зи­ції не хо­ті­ло­ся, аби їх зви­ну­ва­ти­ли в на­дмір­но­му при­сто­су­ван­стві та уго­дов­стві, тим па­че, що те­пер біль­шість із них — сер­йо­зні дер­жав­ні му­жі, яким не зна­йо­мий страх, і са­ме при­пу­ще­н­ня, що во­ни мо­гли тор­гу­ва­ти­ся з Яну­ко­ви­чем, — ки­дає тінь на цих му­жніх лю­дей.

Не знаю, чи за­до­во­ле­ні Яну­ко­ви­чем йо­го го­спо­да­рі, але укра­їн­ській сто­ро­ні є чим пи­ша­ти­ся. У пе­ре­р­ві су­до­во­го за­сі­да­н­ня ге­не­раль­ний про­ку­рор Юрій Лу­цен­ко по­го­во­рив з по­ро­жне­чею, по­ді­лив­шись (че­рез три ро­ки пі­сля Май­да­ну) сво­ї­ми стра­шни­ми пі­до­зра­ми про те, що Яну­ко­вич — зра­дник. Чо­го до­бро­го, ско­ро за­яв­лять про те, що ре­жим Яну­ко­ви­ча був зло­чин­ним та ан­ти­укра­їн­ським. Так мо­жна до­го­во­ри­ти­ся і до то­го, що «Опо­зи­цій­ний блок» бу­де ого­ло­ше­но прокрем­лів­ським, а ді­яль­ність Віктора Ме­двед­чу­ка ви­зна­ють не зов­сім ко­ри­сною для дер­жа­ви. Так ми мо­же­мо ді­йти й до то­го, що Ле­о­ні­да Ку­чму до­пи­та­ють як свід­ка у спра­ві Ге­ор­гія Гон­га­дзе. Хо­ча на­віть у цьо­му ста­ту­сі ко­ли­шній пре­зи­дент бо­ї­ться при­йти до су­ду. Та й ни­ні­шня вла­да, су­дя­чи із за- яв ко­ли­шньо­го го­ло­ви Апе­ля­цій­но­го су­ду Ки­є­ва Ан­то­на Чер­ну­шен­ка, цьо­го не хо­че.

Не знаю, на­скіль­ки ува­жно пе­ре­гля­дає пре­су Ві­ктор Фе­до­ро­вич сьо­го­дні, але пев­ні по­дії в Укра­ї­ні не мо­жуть йо­го не вті­ша­ти. Що­прав­да, ба­га­то ко­ли­шніх со­ра­тни­ків шко­ду­ють про те, що він ви­явив­ся без­воль­ним бо­я­гу­зом і убив ду­же ма­ло лю­дей.

Огляд пре­си дав змо­гу Ві­кто­ру Яну­ко­ви­чу ді­зна­ти­ся, що не всі йо­го ону­ки за­зна­ли лю­стра­ції. На­при­клад, блок БПП при­хи­стив ба­га­тьох ко­ли­шніх со­ра­тни­ків екс­пре­зи­ден­та. Яскра­вий при­клад цьо­го — на­дія Пар­тії ре­гіо­нів Оле­ксій Гон­ча­рен­ко, який бо­ров­ся за ро­сій­ську мо­ву з фа­ши­ста­ми і був про­ти нав’язу­ва­н­ня оде­си­там чу­жо­го за­хі­дно­го ді­а­ле­кту. Те­пер ко­ли­шній ре­гіо­нал Гон­ча­рен­ко — за­сту­пник го­ло­ви фра­кції, яка має ім’я чин­но­го Пре­зи­ден­та, і ця та­ла­но­ви­та мо­ло­да лю­ди­на уро­чи­сто вру­чає су­ха­рі ін­шо­му ре­гіо­на­ло­ві, Ми­ко­лі Ско­ри­ку, який пе­ре­бу­ває в пар­тії з фаль­ши­вою на­звою «Опо­зи­цій­ний блок».

Ми спо­сте­рі­га­є­мо не бо­роть­бу ли­ца­ря й дра­ко­на. Три­ває бо­роть­ба дра­ко­на з дра­ко­ном, де, за будь-яко­го ре­зуль­та­ту, ми отри­му­є­мо но­во­го дра­ко­на. На те­ле­ві­зій­них ефі­рах спе­ре­ча­ю­ться між со­бою го­ло­ви, що ро­стуть з одно­го ту­лу­ба.

Бе­з­глу­здий образ від­став­ле­но­го дра­ко­на мо­же вве­сти в ома­ну. Са­мо­тній, ста­рі­ю­чий чо­ло­вік, ви­му­ше­ний че­рез «ра­ди­ка­лів» ті­ка­ти із вла­сної кра­ї­ни, утім, яке оман­ли­ве це вра­же­н­ня. У ка­ме­ру вдив­ля­є­ться лю­ди­на, яка три ро­ки то­му ма­ла пра­кти­чно не­о­бме­же­ні вла­дні пов­но­ва­же­н­ня. Не до­по­мо­гло. Чи вар­то бра­ти при­клад із ро­стов­сько­го га­стро­ле­ра ни­ні­шній вла­ді?

За­га­лом, у кра­ї­ні, де пе­ре­міг Май­дан, від­бу­ва­є­ться ба­га­то ці­ка­вих ре­чей, від е-де­кла­ра­цій на­ших де­пу­та­тів і чи­нов­ни­ків по­чер­во­нів би сам Пшон­ка, але до вчо­ра­шньо­го су­до­во­го за­сі­да­н­ня це жо­дно­го сто­сун­ку не має.

Якщо по­вер­ну­ти­ся до за­сі­да­н­ня, то во­но від­бу­ло­ся в по­зи­тив­но­му клю­чі. Суд-по­бра­тим із Ро­стов­ської обла­сті за­без­пе­чив на ви­со­ко­му рів­ні стій­кий зв’язок, вся Укра­ї­на ма­ла змо­гу по­ди­ви­ти­ся на че­твер­то­го пре­зи­ден­та по те­ле­ві­зо­ру, адво­ка­ти бу­ли ко­ре­ктни­ми, а суд­ді не­упе­ре­дже­ни­ми. Що ж до свід­ка Яну­ко­ви­ча, то не бу­ло на те­ле­мо­сті лю­ди­ни, яка б пра­гну­ла ясно­сті і спра­ве­дли­во­сті біль­ше, ніж ви­со­ко­по­са­до­вий уті­кач.

Та все ж одне за­ува­же­н­ня є — Яну­ко­ви­чу не по­ві­си­ли стрі­чку «По­че­сний сві­док», про­те все пе­ред­ба­чи­ти не­мо­жли­во.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.