Пер­ший

Den (Ukrainian) - - Культура -

Зно­ву кі­нець ли­сто­па­да. Зно­ву це чи­сло: 30.11. Ці­ка­во, скіль­ки ще ро­ків, ви­хо­дя­чи на­двір, вди­ха­ю­чи це во­ло­ге хо­ло­дне по­ві­тря, а не дай бо­же, ще й з до­мі­шком ди­му, від­чу­ва­ти­му ту ні на що не схо­жу су­міш за­хва­ту й три­во­ги?

Але са­ме ра­нок 30 ли­сто­па­да 2013 ро­ку за­пам’ятав­ся не атмо­сфе­рою чи за­па­ха­ми, а одним вчин­ком.

То­ді бі­ля Ми­хай­лів­сько­го мо­на­сти­ря гур­ту­ва­лись кіль­ка де­ся­тків роз­гу­бле­них лю­дей. Ми обмі­ню­ва­лись но­ви­на­ми, які вже й так від ко­гось всти­гли по­чу­ти, й не зна­ли, що ро­би­ти да­лі.

І ось один із хло­пців, яко­му вда­лось уря­ту­ва­тись від «Бер­ку­та» пе­кель­ної по­пе­ре­дньої но­чі, спо­ча­тку роз­по­від­ав про по­дії, а по­тім взяв ме­га­фон і став скан­ду­ва­ти: «Ки­їв, вста­вай! Укра­ї­но, ви­ходь!». На­пев­но, цей ви­гук став то­ді чи не пер­шим за­кли­ком до про­те­сту на всю Укра­ї­ну, оте­те­рі­лу від ні­чно­го по­бо­ї­ща. Лю­ди зі­бра­лись бі­ля про­мов­ця, вмить пе­ре­став­ши бу­ти ато­мі­зо­ва­ною мно­жи­ною. Мі­тинг пе­ре­мі­стив­ся до пам’ятни­ка кня­ги­ні Оль­зі, по­чав роз­ро­ста­тись. Уже на­две­чір на Ми­хай­лів­ській пло­щі сто­я­ло не мен­ше 30 ти­сяч ма­ні­фе­стан­тів.

На­пев­но, пов­ста­н­ня спа­ла­хну­ло би в будь-яко­му ра­зі. Але хтось мав по­да­ти го­лос пер­шим. Хтось, хто не зля­кав­ся. Чи зміг опа­ну­ва­ти страх. Або про­сто зро­зу­мів, що са­ме слід ро­би­ти са­ме ці­єї ми­ті.

Так, мо­жли­во, істо­рію і не змі­ню­ють. Та ча­сом її рух та­ки при­швид­шу­ють, по­вер­та­ю­чи в пев­них на­прям­ках.

Прав­да, бу­ду­чи цим пер­шим, мо­жна й на­кла­сти го­ло­вою. Та хі­ба про це ду­ма­ють, ко­ли бе­руть у ру­ки ме­га­фон, ко­ли ки­да­ють ко­ктей­лі «Мо­ло­то­ва» у сі­рий кор­дон на ву­ли­ці Гру­шев­сько­го, ко­ли, хо­ва­ю­чись за фа­нер­ним щи­том, ідуть вго­ру по ву­ли­ці Ін­сти­тут­ській, ко­ли звіль­ня­ють оку­по­ва­не мі­сто?

Хо­че­ться ві­ри­ти, що пер­шим у нас не до­ве­де­ться біль­ше ги­ну­ти.

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.