Ху­до­жник з ду­шею ди­ти­ни

«Бал­тія-Друк» за­по­ча­тку­ва­ла се­рію аль­бо­мів, які пред­став­ля­ти­муть твор­чі до­роб­ки ла­у­ре­а­тів Шев­чен­ків­ської пре­мії в га­лу­зі обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва

Den (Ukrainian) - - Культура - Та­рас ГОЛОВКО

Ця се­рія пред­став­ле­на за про­гра­мою «Укра­їн­ська кни­га». Пер­шим став ми­сте­цький аль­бом «Кость Лав­ро», ви­пу­ще­ний ни­ні­шньо­го ро­ку ви­дав­ни­цтвом.

Ві­до­мий укра­їн­ський гра­фік уже по­над двад­цять ро­ків є го­лов­ним ху­до­жни­ком ви­дав­ни­цтва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». До твор­чо­го до­роб­ку ми­тця на­ле­жать ілю­стра­ції до кни­жок: «Ко­тик і пів­ник», «Ди­тя­ча Єван­ге­лія», «Укра­їн­ська абе­тка», «Ко­зак Пе­тро Ма­ма­ри­га», «Сто ка­зок» та чи­ма­ло ін­ших. Кость Лав­ро є пе­ре­мож­цем ав­то­ри­те­тних між­на­ро­дних ви­ста­вок ди­тя­чої книж­ки та ілю­стра­ції, зокре­ма в Бо­ло­ньї (Іта­лія) і Те­ге­ра­ні (Іран). Ми­тець та­кож є ла­у­ре­а­том одра­зу двох пре­сти­жних пре­мій — іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки і Та­ра­са Шев­чен­ка. На­ціо­наль­ну пре­мію іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка в но­мі­на­ції «Обра­зо­твор­че ми­сте­цтво» йо­му бу­ло при­су­дже­но 2010 ро­ку за ілю­стра­ції до тво­рів кла­си­ків ві­тчи­зня­ної лі­те­ра­ту­ри та мо­ну­мен­таль­ні роз­пи­си на те­му укра­їн­ських на­ро­дних ка­зок у Дер­жав­но­му ака­де­мі­чно­му те­а­трі ля­льок у Ки­є­ві.

— «Бал­тія-Друк» ра­ні­ше не пра­цю­ва­ла над ви­да­н­ня­ми, які роз­ра­хо­ва­ні на юно­го чи­та­ча, — роз­по­від­ає один із ку­ра­то­рів ви­дав­ни­чо­го про­е­кту, го­лов­ний ре­да­ктор ви­дав­ни­цтва Вір­гі­ні­юс СТРОЛЯ. — Остан­нім ча­сом ми ви­пу­ска­ли книж­ки ли­ше істо­ри­чної те­ма­ти­ки. То­му кни­га­аль­бом з ім’ям на об­кла­дин­ці ві­до­мо­го в Укра­ї­ні гра­фі­ка для нас аб­со­лю­тно но­ва спра­ва. Ма­є­мо на­дію, що і на­сту­пні ми­сте­цькі ви­да­н­ня в цій се­рії так са­мо ви­кли­чуть ін­те­рес у най­ви­ба­гли­ві­шо­го чи­та­ча.

Ви­дав­ни­цтво «Бал­тія-Друк» фа­кти­чно рік пра­цю­ва­ло над вті­ле­н­ням цьо­го ори­гі­наль­но­го ви­дав­ни­чо­го про­е­кту, який про­сто вра­жає сво­їм не­зви­чай­ним ілю­стра­тив­ним ря­дом. Кость Лав­ро уже дав­но за­во­ю­вав сла­ву одно­го з най­та­ла­но­ви­ті­ших книж­ко­вих гра­фі­ків су­ча­сно­сті, ро­бо­та­ми яко­го за­хо­плю­ю­ться не ли­ше в Укра­ї­ні, а й да­ле­ко за її ме­жа­ми. Їх ви­рі­зня­ють тон­кий укра­їн­ський гу­мор, ав- тор­ська ма­не­ра ви­ко­на­н­ня, вір­ту­о­зність ма­люн­ку, не­скін­чен­на га­ле­рея обра­зів і ще ба­га­то та­ко­го, що ви­со­ко оці­ню­ють ві­тчи­зня­ні ви­дав­ці та ми­сте­цтво­знав­ці.

— В ма­люн­ках Ко­стя Лав­ра, якщо так мо­жна ска­за­ти, — ди­тя­ча ду­ша, — про­дов­жує Вір­гі­ні­юс Строля. — До­ве­ло­ся пе­ре­ди­ви­ти­ся за жи­т­тя не­злі­чен­ну кіль­кість кни­жок для ді­тей, оформ­ле­них рі­зни­ми ху­до­жни­ка­ми. І ли­ше оди­ни­ці з них справ­ді за­ча­ро­ву­ва­ли ма­гі­єю ма­люн­ка. Кость Лав­ро во­ло­діє при­ро­дним да­ром, зав­дя­ки яко­му тво­ри­ться якийсь каз­ко­вий світ, у яко­му ма­ле­ча по­чу­ває се­бе на­про­чуд ком­фор­тно. Мо­жна ли­ше по­ра­ді­ти, що у нас є мо­жли­вість на­со­ло­джу­ва­ти­ся ро­бо­та­ми справ­жньо­го май­стра жи­во­пи­су, який так ба­га­то зро­бив для роз­ви­тку ві­тчи­зня­но­го обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва.

Роз­по­відь про ми­сте­цький аль­бом Ко­стя Лав­ра бу­ла б не­пов­ною, якщо не зга­да­ти про по­лі­гра­фі­чний друк. На­ре­шті ві­тчи­зня­ні по­лі­гра­фі­чні під­при­єм­ства, до яких на­ле­жить і сто­ли­чна дру­кар­ня «Но­вий друк», де ви­го­тов­ляв­ся на­клад ви­да­н­ня, мо­жуть на рів­ні кон­ку­ру­ва­ти з єв­ро­пей­ськи­ми ви­ро­бни­ка­ми по­лі­гра­фі­чної про­ду­кції. При­га­ду­ю­ться ще ті ча­си, ко­ли за­снов­ник ви­дав­ни­цтва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван Мал­ко­вич зму­ше­ний був дру­ку­ва­ти книж­ки з ілю­стра­ці­я­ми Ко­стя Лав­ра в тій же Сло­вач­чи­ні, щоб до­сяг­ти від­по­від­ної яко­сті. З впро­ва­дже­н­ням у ви­дав­ни­чій спра­ві ци­фро­во­го по­лі­гра­фі­чно­го уста­тку­ва­н­ня ця проблема, зда­є­ться, ка­ну­ла в Ле­ту. Оша­тний аль­бом з гра­фі­кою Ко­стя Лав­ра зав­дя­ки су­ча­сній по­лі­гра­фії ви­гля­дає ду­же при­ва­бли­во й ви­тон­че­но.

До­да­мо, що увесь на­клад ми­сте­цько­го ви­да­н­ня Ко­стя Лав­ра ви­дав­ни­цтво «Бал­тія-Друк» пла­нує без­ко­штов­но пе­ре­да­ти до бі­бліо­тек для по­пов­не­н­ня їхніх бі­бліо­те­чних фон­дів.

Ілю­стра­ція до ро­ма­ну Я. Га­ше­ка «При­го­ди бра­во­го во­я­ка Швей­ка» ви­дав­ни­цтва «Ро­зум­на ди­ти­на». 2007 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.