«Фі­нан­со­вий сенс» для по­шу­ку укра­їн­сько­го га­зу

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Екс­перт: «Зни­же­н­ня рен­ти для но­вих свер­дло­вин за­без­пе­чить 2020 ро­ку 35% зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку»

Має бу­ти фі­нан­со­вий сенс у то­му, щоб шу­ка­ти укра­їн­ський газ. Сьо­го­дні ми ро­би­мо прі­о­ри­те­том за­пуск укра­їн­сько­го га­зо­ви­до­бу­ва­н­ня — при­чо­му не мо­но­по­лі­зу­є­мо, а під­три­му­є­мо че­сних і справ­жніх ін­ве­сто­рів», — ска­зав Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко на це­ре­мо­нії від­кри­т­тя но­вої га­зо­вої свер­дло­ви­ни у Львів­ській обла­сті.

■ Ні­би про­дов­же­н­ням цих слів у пар­ла­мен­ті Укра­ї­ни 25 ли­сто­па­да за­ре­є­стро­ва­но чер­го­вий за­ко­но­про­ект (№5459) про змі­ни до По­да­тко­во­го ко­де­ксу. Йде­ться в ньо­му впер­ше в укра­їн­ській істо­рії про впро­ва­дже­н­ня по-справ­жньо­му сти­му­лю­ю­чої рен­тної став­ки (12%) для но­вих га­зо­вих свер­дло­вин, бу­рі­н­ня яких роз­по­чне­ться пі­сля 1 сі­чня 2017 ро­ку. Іні­ці­а­то­ри до­ку­мен­та — дев’ять на­ро­дних де­пу­та­тів із фра­кцій БПП, «На­ро­дний фронт», «Са­мо­по­міч» (се­ред них де­пу­та­ти-енер­ге­ти­ки Оле­ксандр Дом­бров­ський, Оль­га Бель­ко­ва, На­та­лія Ка­цер-Бу­чков­ська та ін­ші).

■ За­ко­но­про­ект, швид­ше за все, по­да­ний і бу­де прийня­то пе­ред­усім на ко­ристь дер­жав­ної ком­па­нії «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня», яка пла­нує за­без­пе­чи­ти зна­чне зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку га­зу за ра­ху­нок осво­є­н­ня но­вих ро­до­вищ і, від­по­від­но, бу­рі­н­ня ве­ли­кої кіль­ко­сті но­вих свер­дло­вин. До 2020 ро­ку ком­па­нія має на­мір вкла­сти $3 мі­льяр­ди в за­ку­пів­лю і мо­дер­ні­за­цію бу­ро­вих вер­ста­тів, а та­кож у за­лу­че­н­ня сто­рон­ніх під­ря­дних ор­га­ні­за­цій для про­ве­де­н­ня від­по­від­них ро­біт. Про­гра­ма пе­ред­ба­чає при­дба­н­ня 30 но­вих бу­ро­вих вер­ста­тів, мо­дер­ні­за­цію 32 на­яв­них і бу­рі­н­ня при­бли­зно 660 но­вих свер­дло­вин із пла­но­мір­ним на­ро­щу­ва­н­ням тем­пів бу­ро­вих ро­біт від 71 свер­дло­ви­ни 2016 ро­ку до 201 свер­дло­ви­ни 2020-го. Ще 2017 ро­ку на­мі­че­но за­лу­чи­ти 15 бу­ро­вих вер­ста­тів у під­ряд­чи­ків з ін­ших кра­їн. Про­гра­ма «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» на­ці­ле­на на на­ро­щу­ва­н­ня ви­до­бу­тку га­зу з 14,5 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів 2016 ро­ку до 20,1 мі­льяр­да — 2020 ро­ку.

■ Утім, у сти­му­лю­ю­чій рен­тній став­ці для но­вих свер­дло­вин не мен­шою мі­рою за­ці­кав­ле­ні й усі ін­ші на­фто­га­зо­ви­до­був­ні ком­па­нії, що ді­ють в Укра­ї­ні, оскіль­ки зав­дя­ки їй з’яв­ля­є­ться по­ту­жний сти­мул як для ві­тчи­зня­них, так і для іно­зем­них ін­ве­сто­рів. Не ви­пад­ко­во іні­ці­а­ти­ву на­ро­дних де­пу­та­тів під­три­ма­ла Асо­ці­а­ція га­зо­ви­до- був­них ком­па­ній Укра­ї­ни. Во­на за­зна­чає, що про­по­но­ва­ні змі­ни до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни ста­нуть вті­ле­н­ням сві­то­вих тен­ден­цій зі ско­ро­че­н­ня по­да­тко­вих на­ван­та­жень у на­фто­га­зо­вій га­лу­зі і до­по­мо­жуть Укра­ї­ні в бо­роть­бі за між­на­ро­дні ін­ве­сти­ції й те­хно­ло­гії в ре­а­лі­ях но­вих цін на ву­гле­во­дні.

■ В асо­ці­а­ції за­зна­ча­ють, що всі без ви­ня­тку ві­тчи­зня­ні га­зо­ви­до­був­ні ком­па­нії за два остан­ні ро­ки че­рез зро­ста­н­ня рен­тних ста­вок бу­ли зму­ше­ні ско­ро­ти­ти ін­ве­сти­ції у ви­до­бу­ток га­зу. Зна­чне зни­же­н­ня цін на ву­гле­во­дні і не­спри­я­тли­ва по­да­тко­ва по­лі­ти­ка при­зве­ли фа­кти­чно до зу­пин­ки роз­ви­тку га­лу­зі. По­чи­на­ю­чи з 2014 ро­ку, тем­пи зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку га­зу в Укра­ї­ні що­ро­ку зни­жу­ва­ли­ся. За під­сум­ка­ми 2016 ро­ку очі­ку­є­ться ну­льо­ве зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку га­зу по­рів­ня­но з 2015 ро­ком. В асо­ці­а­ції та­кож під­кре­слю­ють, що без вжи­ва­н­ня за­хо­дів, які б сти­му­лю­ва­ли бу­рі­н­ня но­вих свер­дло­вин, 2017 ро­ку в Укра­ї­ні впер­ше за остан­ні 10 ро­ків бу­де від­зна­че­но па­ді­н­ня ви­до­бу­тку при­ро­дно­го га­зу.

■ У га­зо­ви­до­був­них ком­па­ні­ях, що вхо­дять до асо­ці­а­ції, під­кре­слю­ють клю­чо­ву роль ві­тчи­зня­но­го га­зо­ви­до­був­но­го се­кто­ру в за­без­пе­чен­ні енер­ге­ти­чної без­пе­ки кра­ї­ни і на­га­ду­ють про офі­цій­ні за­яви уря­ду про курс дер­жа­ви на пов­ну га­зо­ву са­мо­до­ста­тність. В асо­ці­а­ції впев­не­ні, що від­нов­ле­н­ня ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті се­кто­ру шля­хом пе­ре­хо­ду до сти­му­лю­ю­чої став­ки бу­рі­н­ня но­вих свер­дло­вин для ком­па­ній усіх форм вла­сно­сті (окрім тих, які ді­ють на осно­ві до­го­во­рів про спіль­ну ді­яль­ність) ство­рить не­об­хі­дні пе­ред­умо­ви для по­яви но­вих по­ту­жних грав­ців у се­кто­рі га­зо­ви­до­бу­ва­н­ня та до­зво­лить ре­а­лі­зу­ва­ти укра­їн­ську га­зо­ву ре­во­лю­цію.

■ Сти­му­лю­ю­ча став­ка рен­ти не ма­ти­ме не­га­тив­но­го впли­ву на при­бу­тко­ву ча­сти­ну бю­дже­ту 2017 ро­ку, кон­ста­ту­ють в асо­ці­а­ції. Зни­же­н­ня рен­тних пла­те­жів від « Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня » , на дум­ку фа­хів­ців, бу­де ком­пен­со­ва­но зна­чним зро­ста­н­ням ви­до­бу­тку га­зу як у не­за­ле­жно­му, так і в дер­жав­но­му се­кто­рі і до­зво­лить за­лу­чи­ти в га­лузь по­над мі­льярд до­ла­рів ін­ве­сти­цій. Це за­без­пе­чить 35% зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку га­зу вже 2020 ро­ку. Бю­джет отри­має 14 мі­льяр­дів гри­вень до­да­тко­вих при­бу­тків, а кра­ї­на — 15 ти­сяч но­вих ви­со­ко­опла­чу­ва­них ро­бо­чих місць, упев­не­ні в Асо­ці­а­ції га­зо­ви­до­був­них ком­па­ній.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.