Чо­го не ска­зав Грой­сман?

Пи­та­н­ня «на по­лях» за­яв прем’єра під час від­ві­дин Дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Ан­то­нов»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Че­рез ти­ждень пі­сля скан­даль­ної емі­гра­ції ба­га­то­рі­чно­го ке­рів­ни­ка авіа­за­во­ду Дми­тра Кі­ви в Азер­бай­джан го­ло­ва уря­ду Во­ло­ди­мир Грой­сман від­ві­дав Дер­жав­не під­при­єм­ство «Ан­то­нов», де озна­йо­мив­ся із про­це­сом ви­ро­бни­цтва лі­та­ків Ан-148/158, огля­нув лі­так Ан-132 та «по­тре­ну­вав­ся» на ком­пле­ксно­му тре­на­же­рі лі­та­ка Ан148, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для на­вча­н­ня чле­нів льо­тних екі­па­жів.

В ін­терв’ю «Дню» екс-ге­не­раль­ний кон­стру­ктор ДП «Ан­то­нов» Дми­тро Кі­ва («Я не пі­шов сам. Ме­не при­му­си­ли пі­ти», «День» від 22 ли­сто­па­да 2016 ро­ку) за­явив, що по­са­ду ге­не­раль­но­го кон­стру­кто­ра зу­ми­сне роз­фор­му­ва­ли, щоб при­бра­ти йо­го з за­во­ду. «Ме­ні ска­за­ли, що є вка­зів­ка зго­ри. Так, як у 2015 ро­ці, ко­ли ме­не звіль­ни­ли з по­са­ди ке­рів­ни­ка дер­жав­но­го під­при­єм­ства « Ан­то­нов » ( рі­ше­н­ня про звіль­не­н­ня бу­ло прийня­то «Укр­обо­рон­про­мом», оскіль­ки кон­церн те­пер є ке­ру­ю­чою ком­па­ні­єю «Ан­то­но­ва». — ). То­ді я на­пи­сав за­яву сам. Бо ме­не пе­ре­ко­на­ли, що роз­ді­ля­ють по­са­ди. Мов­ляв, я бу­ду ге­не­раль­ним кон­стру­кто­ром, а фі­нан­са­ми і ко­мер­ці­єю бу­дуть за­йма­ти­ся ін­ші лю­ди, які в то­му біль­ше ро­зу­мі­ю­ться. То­му я по­го­див­ся. А це вже дру­гий раз, ко­ли ме­ні зно­ву ка­жуть «є вка­зів­ка зго­ри». На що я від­по­вів: ви ме­не обма­ну­ли то­ді, я не бу­ду пи­са­ти ні­яких за­яв. То­ді во­ни під­го­ту­ва­ли на­каз про лі­кві­да­цію по­са­ди ге­не­раль­но­го кон­стру­кто­ра. І оскіль­ки по­са­да лі­кві­до­ва­на, то фор­маль­но ме­ні ні­чим за­йма­ти­ся. Ме­ні за­про­по­ну­ва­ли пе­ре­лік по­сад на ви­бір, по­чи­на­ю­чи з те­хні­ка, кон­стру­кто­ра. Най­ви­ща по­са­да — ке­рів­ник се­кто­ру», — роз­по­вів Кі­ва.

Прав­да, ко­ли на про­ха­н­ня чи­та­чів, ми по­ча­ли ко­па­ти істо­рію глиб­ше, ви­яви­лось, що не все так одно­зна­чно, і до ко­ли­шньо­го ке­рів­ни­ка справ­ді є пи­та­н­ня «Звіль­не­н­ня Кі­ви: аль­тер­на­тив­на істо­рія » , «День» від 24 ли­сто­па­да). Утім, Во­ло­ди­мир Грой­сман звіль­не­н­ня Кі­ви ні­як не про­ко­мен­ту­вав.

Укра­ї­на має до­ста­тні ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні рі­ше­н­ня та мо­жли- во­сті для то­го, щоб від­ро­ди­ти авіа­бу­ду­ва­н­ня в Укра­ї­ні. Та­ку опти­мі­сти­чну за­яву зро­бив у під­сум­ку прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман під час спіл­ку­ва­н­ня із жур­на­лі­ста­ми на Дер­жав­но­му під­при­єм­стві «Ан­то­нов».

«Не ко­жна кра­ї­на у сві­ті мо­же бу­ду­ва­ти лі­та­ки. Укра­ї­на має та­кі те­хно­ло­гі­чні рі­ше­н­ня, має все для то­го, щоб пра­кти­чно пов­ні­стю, «від ну­ля» бу­ду­ва­ти лі­та­ки, які ма­ють по­пит у сві­ті», — на­го­ло­сив він.

«Сьо­го­дні є усі умо­ви для від­ро­дже­н­ня авіа­бу­ду­ва­н­ня в Укра­ї­ні. Я б ду­же хо­тів, що­би одним з сим­во­лів Укра­ї­ни у то­му чи­слі був укра­їн­ський лі­так, який є над­зви­чай­но які­сним», — на­го­ло­сив Грой­сман. Прав­да, прем’єр не уто­чнив, що са­ме вын на­зи­ває спри­я­тли­ви­ми умо­ва­ми». Пе­ре­їзд ба­га­то­рі­чно­го ке­рів­ни­ка ДП «Ан­то­нов» у Азер­бай­джан? Чи роз­фор­му­ва­н­ня по­са­ди ге­не­раль­но­го кон­стру­кто­ра?

Го­ло­ва уря­ду слу­шно на­го­ло­сив, що сьо­го­дні на по­ряд­ку ден­но­му сто­їть зав­да­н­ня роз­ви­ну­ти мо­жли­во­сті, які має Укра­ї­на що­до лі­та­ко­бу­ду­ва­н­ня. Роз­по­від­а­ю­чи про ви­кли­ки на шля­ху до від­нов­ле­н­ня авіа­бу­ду­ва­н­ня, він на­го­ло­шує на ва­жли­во­сті зна­йти фі­нан­со­ву під­трим­ку для то­го, щоб «у по­ві­тря під­ня­ли укра­їн­ські лі­та­ки», а та­кож до­по­мог­ти ком­па­нії ДП «Ан­то­нов» ви­йти з то­го ста­ну, де во­на сьо­го­дні зна­хо­ди­ться.

Во­ло­ди­мир Грой­сман за­ува­жив, що уряд за­йма­є­ться ре­стру­кту­ри­за­ці­єю бор­гів кон­цер­ну. Крім то­го, че­рез дер­жав­не фі­нан­су­ва­н­ня фі­нан­су­ю­ться пев­ні за­мов­ле­н­ня, які ви­ко­нує кон­церн для дер­жа­ви.

На­га­да­є­мо, що на по­ча­тку ли­сто­па­да Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко під­пи­сав за­кон про ре­стру­кту­ри­за­цію на 10 ро­ків бор­гу дер­жав­но­го лі­та­ко­бу­дів­но­го хол­дин­гу «Ан­то­нов» на су­му 706 млн грн і спи­са­н­ня пе­ні за ньо­го на су­му 565,8 млн грн. На дум­ку вла­ди, це рі­ше­н­ня дасть змо­гу фі­нан­со­во оздо­ро­ви­ти під­при­єм­ство і на­да­ти йо­му но­вий ім­пульс роз­ви­тку.

«Ідея на­сту­пна — зна­йти ре­сур­си, на­да­ти мо­жли­вість ви­ро­бля­ти лі­та­ки, ці лі­та­ки ми ма­є­мо поставити на авіа­лі­нії Укра­ї­ни. У нас є дер­жав­на ком­па­нія «Укра­ї­на», є при­ва­тні ком­па­нії. Ми то­ді

змо­же­мо про­да­ва­ти лі­та­ки, ко­ли са­мі на них бу­де­мо лі­та­ти. Сьо­го­дні на­ше зав­да­н­ня по­ля­гає у то­му, що­би на­ла­го­ди­ти се­рій­не ви­ро­бни­цтво», — на­го­ло­сив він.

Утім, на дум­ку ди­ре­кто­ра Дер­жав­но­го на­у­ко­во-до­слі­дно­го ін­сти­ту­ту «Укра­е­ро­про­ект» Ки­ри­ла

НОВІКОВА, та­кі за­яви Грой­сма­на над­то по­спі­шні. Ма­ють бу­ти під­ста­ви, щоб го­во­ри­ти про те, що ри­нок авіа­бу­ду­ва­н­ня ожи­ває, ка­же екс­перт. А їх не­має. Ри­нок мер­твий. «По­бу­до­ва­но та за­кла­де­но бу­дів­ни­цтво оди­ни­ці лі­та­ків. У нас не­має, на жаль, се­рій­но­го ви­ро­бни­цтва лі­та­ків. В нас на­віть дрі­бно­се­рій­но­го ви­ро­бни­цтва не­ма. Прем’єр в пра­ві го­во­ри­ти ли­ше про шту­чне ви­го­тов­ле­н­ня під за­мов­ни­ка», — ка­же Но­ві­ков.

Біль­ше то­го, на­го­ло­шує екс­перт, на­ші лі­та­ки по­руч з тим, що є справ­ді хо­ро­ши­ми за які­стю і в де­чо­му на­віть уні­каль­ні у тих зав­да­н­нях, які зда­тні ви­рі­шу­ва­ти, є не­кон­ку­рен­то­спро­мо­жни­ми на сві­то­во­му рин­ку, то­му що ко­жен лі­так, який ви­пу­скає «Ан­то­нов» від­рі­зня­є­ться один він одно­го. Не­ма се­рії. А у всьо­му сві­ті лі­та­ки є ти­по­ви­ми. «Про­сто у нас від мо­мен­ту, ко­ли за­кла­ли бу­дів­ни­цтво лі­та­ка до йо­го ви­пу­ску, мо­же прой­ти рік-два. За цей час змі­ни­ться і на­бір ком­пле­кту­ю­чих. І да­ле­ко не факт, що по­ста­чаль­ник отри­має все, за що він за­пла­тив гро­ші по спе­ци­фі­ка­ції», — на­го­ло­шує Но­ві­ков.

З дру­го­го бо­ку, ка­же екс­перт, за­яви Грой­сма­на мо­жна тра­кту­ва­ти як імі­дже­ві. «Ін­ко­ли по­трі­бно пе­ре­ко­на­ти за­кор­дон­них пар­тне­рів, що ми в змо­зі», — ка­же екс­перт. І Но­ві­ков до­ста­тньо опти­мі­сти­чно ди­ви­ться на ке­рів­ний склад укра­їн­сько­го авіа­бу­дів­но­го кон­цер­ну. Мов­ляв, це не зав­да­н­ня го­ло­ви ра­ди ди­ре­кто­рів ство­ре­ної «Укр­обо­рон­про­мом» авіа­бу­дів­ної ко­о­пе­ра­ції Ми­хай­ла Гво­здьо­ва зна­ти, що ро­би­ти з авіа­бу­ду­ва­н­ням. Го­лов­не, за сло­ва­ми екс­пер­та, щоб в йо­го ко­ман­ді бу­ли лю­ди, які зна­ють, що ро­би­ти, щоб під­ня­ти укра­їн­ські лі­та­ки. Мов­ляв, він осо­би­сто зна­йо­мий з де­кіль­ко­ма ме­не­дже­ра­ми «Ан­то­но­ва», які про­йшли від­по­від­ну ква­лі­фі­ка­цій­ну під­го­тов­ку, і про­дов­жу­ють вдо­ско­на­лю­ва­ти свої зна­н­ня та на­ви­чки в кра­щих бі­знес-шко­лах. Прав­да, то­ді пи­та­н­ня — чо­му не во­ни ке­ру­ють кон­цер­ном. І що там ро­бить Гво­здьов, якщо він, як ви­знав Но­ві­ков, справ­ді не знає, що ро­би­ти?

ФОТО НАДАНО КАБІНЕТОМ МІ­НІ­СТРІВ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.