На­фто­газ «на­во­дить лад»

Ви­йшов у світ рі­чний звіт ком­па­нії за 2015 рік

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Якщо ана­ло­гі­чний до­ку­мент, що став на­дба­н­ням гро­мад­сько­сті ми­ну­ло­го ро­ку (звіт за 2014 рік), ви­йшов під на­звою «Змі­ню­є­мо­ся за­ра­ди май­бу­тньо­го», то ни­ні­шній на­зи­ва­є­ться більш кон­кре­тно — «На­во­ди­мо лад». Але мі­сія ком­па­нія в обох до­ку­мен­тах зву­чить одна­ко­во. Не за­знав змін за рік, що ми­нув, і пе­ре­лік цін­но­стей На­фто­га­зу, де на пер­шо­му мі­сці па­сіо­нар­ність: «На­фто­газ» є ло­ко­мо­ти­вом змін у га­зо­вій сфе­рі, де спо­ну­кає до лі­кві­да­ції ко­ру­пцій­них та по­яви рин­ко­вих пра­вил для всі­єї га­зо­вої га­лу­зі і в мі­ру про­су­ва­н­ня ре­форм мі­ні­мі­зує свою роль на рин­ку від ста­ну мо­но­по­лі­ста до рів­но­прав­но­го уча­сни­ка рин­ку».

У звер­нен­ні на­гля­до­вої ра­ди ком­па­нії за­сту­пник го­ло­ви цьо­го ор­га­ну Пол ВОРВІК за­зна­чає: «За­хі­дна фі­ло­со­фія про­зо­ро­сті й підзві­тно­сті по­сту­по­во стає нор­мою для ком­па­нії». А го­ло­ва прав­лі­н­ня Ан­дрій КОБОЛЄВ у сво­є­му звер­нен­ні ра­пор­тує: «...Ми до­ко­рін­но змі­ни­ли під­хід до за­ку­пі­вель у ком­па­ні­ях гру­пи На­фто­газ. Ра­ні­ше під­при­єм­ства гру­пи ку­пу­ва­ли у «по­трі­бних» кон­тр­аген­тів за­ста­рі­ле обла­дна­н­ня за ці­ною в ра­зи ви­ще рин­ко­вої. Те­пер ми ку­пу­є­мо ли­ше те, що є дій­сно по­трі­бним. Та ви­клю­чно за про­зо­ри­ми рин­ко­ви­ми ці­на­ми. На­ша гру­па є лі­де­ром з об­ся­гів за­ку­пі­вель та еко­но­мії в си­сте­мі ProZorro. Ми про­ве­ли у цій си­сте­мі по­над 5 ти­сяч тен­де­рів та зеко­но­ми­ли біль­ше 1 млрд грн».

У зві­ті на­во­ди­ться істо­рія ви­ко­ри­ста­н­ня ProZorro ком­па­ні­єю. Зокре­ма, вка­зу­є­ться, що пер­шу свою за­яв­ку на участь у еле­ктрон­них тор­гах На­фто­газ по­дав на за­ку­пів­лю «при­ла­д­дя кан­це­ляр­сько­го або шкіль­но­го пла­стма­со­во­го» 1 ли­пня 2015 ро­ку. Очі­ку­ва­на вар­тість за­ку­пів­лі ста­но­ви­ла 118 ти­сяч гри­вень (з ПДВ). За на­слід­ка­ми тре­тьо­го ра­ун­ду тор­гів пе­ре­мо­гла ком­па­нія ТОВ «Па­пе­ро­ва», яка на­да­ла про­по­зи­цію вар­ті­стю 80 ти­сяч гри­вень, тоб­то у пів­то­ра ра­за ниж­чу за очі­ку­ва­ну. До­чка На­фто­га­зу ком­па­нія «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» у сер­пні 2015 ро­ку ре­а­лі­зу­ва­ла пі­ло­тний тен­дер що­до за­ку­пів­лі со­ля­ної ки­сло­ти ін­ги­бо­ва­ної й отри­ма­ла її за вар­ті­стю, яка бу­ла на 22% ниж­ча очі­ку­ва­ної. За­га­лом за 2015 рік гру­па На­фто­газ про­ве­ла 578 за­ку­пі­вель у сис- те­мі ProZorro і отри­ма­ла по­над 91 міль­йон гри­вень еко­но­мії. За об­ся­гом еко­но­мії на ProZorro у 2016 ро­ці во­на обі­йшла Мі­н­обо­ро­ни, за­зна­ча­є­ться у зві­ті.

Роз­по­від­ає ди­ре­ктор із за­ку­пі­вель гру­пи На­фто­газ Ро­ман БІЛЯГА: «Ра­ні­ше за­ку­пів­лі бу­ли не кон­со­лі­до­ва­ні й уза­галь­не­ну ін­фор­ма­цію що­до них отри­ма­ти бу­ло ду­же важ­ко. Зві­тно­сті не бу­ло. На­віть одна­ко­ві ма­те­рі­а­ли та обла­дна­н­ня рі­зні ком­па­нії гру­пи за­ку­по­ву­ва­ли за рі­зни­ми ці­на­ми. Не бу­ло діа­ло­гу з рин­ком. Не се­крет, що в кра­ї­ні сфор­мо­ва­ний на­бір ком­па­ній-про­кла­док — по­се­ре­дни­ків, які го­ду­ва­ли­ся за ра­ху­нок дер­жав­них ком­па­ній. Тоб­то за ра­ху­нок держ­бю­дже­ту. Не бу­ло й стра­те­гій за­ку­пі­вель. Хо­ча ді­яв за­кон про за­ку­пів­лі, їх ефе­ктив­ність ні­хто не ви­мі­рю­вав, не бу­ло вну­трі­шньої ана­лі­ти­ки. То­му й ство­ри­ли управ­лі­н­ня ме­то­до­ло­гії за­ку­пі­вель».

У ви­кла­ді Бі­ля­ги но­ві­тня ста­ти­сти­ка по ProZorro гру­пи ви­гля­дає так: «Ста­ном на 14 ли­сто­па­да біль­ше 7,5 ти­ся­чі про­це­дур на май­же 42 мі­льяр­ди гри­вень за­ку­пі­вель, ефе­ктив­ність яких скла­ла 1,5 мі­льяр­да гри­вень (з ли­пня 2015 ро­ку)». Осо­бли­во від­зна­чи­ла­ся «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня», яке, за сло­ва­ми Бі­ля­ги, не під­ля­гає дії за­ко­ну про еле­ктрон­ні за­ку­пів­лі. Тим не мен­ше ком­па­нія до­бро­віль­но ви­ко­нує на­ста­но­ви цьо­го до­ку­мен­ту, за­лу­чив­шись до ProZorro у сер­пні 2015 ро­ку. На кі­нець ро­ку бу­ли здій­сне­но більш ніж на пів­мі­льяр­да гри­вень за­ку­пі­вель. Остан­ньою до еле­ктрон­них за­ку­пі­вель взя­ли­ся ком­па­нії «Укр­транс­газ» і «Чор­но­мор­на­фто­газ». Що­прав­да, пер­ша з них, спра­цю­ва­ла на ви­пе­ре­дже­н­ня і до 1 кві­тня (це бу­ла обов’яз­ко­ва да­та пе­ре­хо­ду до но­вої си­сте­ми за­ку­пі­вель) об’яви­ла більш ніж на 8 мі­льяр­дів гри­вень па­пе­ро­вих за­ку­пі­вель...

«Мій під­роз­діл ана­лі­зує ді­яль­ність всіх ком­па­ній гру­пи з за­ку­пі­вель як у ди­на­мі­ці, так і у ста­ти­ці, тоб­то як змі­ню­ю­ться по­ка­зни­ки: се­ре­дня кіль­кість уча­сни­ків тен­де­рів, скіль­ки і чо­му бу­ло від­мі­не­но про­це­дур, фор­му­є­мо ре­ко­мен­да­ції, го­ту­є­мо зві­ти, — роз­по­від­ає Біляга і про­дов­жує: — Ста­ти­сти­ка де­мон­струє три ве­ли­кі спле­ски що­до вар­то­сті за­ку­пі­вель: у трав­ні бу­ла пе­ре­го­вор­на про­це­ду­ра що­до за­ку­пів­лі га­зу, у ве­ре­сні бу­ло об`яв­ле­но три тен­де­ри на ре­кон­стру­кцію пе­ре­ка­чу­валь­них стан­цій (4 мі­льяр­ди гри­вень), а у жов­тні «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» об’яви­ло тен­дер на ау­тсор­синг з гі­дро­ро­зри­вів на 13 мі­льяр­дів гри­вень. На­ра­зі ми фі­ксу­є­мо не­ве­ли­кий спад за­ку­пі­вель. Але в ці­ло­му по­ка­зни­ки до­сить не­по­га­ні — одні з най­кра­щих по си­сте­мі ProZorro в ці­ло­му».

Біляга роз­по­вів та­кож про пла­ни гру­пи на на­пря­мі за­ку­пі­вель. Во­ни по­ля­га­ють в то­му, щоб біль­ше спіл­ку­ва­ти­ся з гро­мад­ські­стю і пре­сою, по­збу­ва­ю­чись пев­но­го не­ро­зу­мі­н­ня і не­до­ві­ри, які ще існу­ють. Він та­кож від­зна­чає, що «кон­тр­аген­ти, офі­цій­ні ди­ле­ри іно­ді не ін­фор­мо­ва­ні, іно­ді про­сто по­бо­ю­ю­ться, ози­ра­ю­ться на те, як усе бу­ло ра­ні­ше. а то­му не по­спі­ша­ють при­хо­ди­ти на тен­де­ри. Щоб ви­рі­ши­ти цю про­бле­му, ди­ре­ктор з за­ку­пі­вель має на­мір вдо­ско­на­лю­ва­ти ба­зу да­них. Які­сно про­ва­ди­ти ана­лі­ти­ку і зро­би­ти так, щоб про­цес за­ку­пі­вель був ма­кси­маль­но ви­мі­рю­ва­ним, бо те, що мо­жна ви­мі­ря­ти, на йо­го дум­ку, мо­жна й по­кра­щи­ти.

Ан­дрій ТОКАР, ди­ре­ктор із за­ку­пі­вель «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» від­зна­чає, що пе­ре­хід до еле­ктрон­них за­ку­пі­вель від­бу­вав­ся всу­пе­реч кон­кре­тно­му вну­трі­шньо­му спро­ти­ву. «99% за­ку­пі­вель, — за йо­го да­ни­ми, — то бу­ли тен­де­ри на двох. Спе­ци­фі­ка­ції укла­да­ли­ся ра­ні­ше та­ким чи­ном, що пев­не те­хно­ло­гі­чне обла­дна­н­ня мо­гло бу­ти опи­са­не одним ряд­ком, на­при­клад, обла­дна­н­ня КВП. Одна шту­ка вар­тує, ска­жі­мо, 50 міль­йо­нів». «Те­ле­фо­ну­ва­ти Ва­си­лю, — іро­ні­чно до­дає Біляга, — а пе­ре­д­опла­та ста­но­ви­ла 70%». «А що там кон­кре­тно ку­пу­ва­ло­ся, ні­хто не знав. — про­дов­жує Токар, — до то­го ж кре­ди­тор­ська за­бор­го­ва­ність, як пра­ви­ло, бу­ла про­стро­че­на». «Ці­ка­во, що на скла­дах ком­па­нії на 1 ли­пня 2015 ро­ку бу­ло рі­зно­го не­по­тре­бу біль­ше ніж на 2,2 мі­льяр­да, — за­зна­чає ди­ре­ктор, — а не­об­хі­дно­го ава­рій­но­го за­па­су ча­сто не ви­ста­ча­ло і до­во­ди­ло­ся пра­цю­ва­ти, як мо­ви­ться, з ко­ліс».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.