Нац­банк пла­нує ви­пуск вла­сних еле­ктрон­них гро­шей

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про це по­ві­до­ми­ла ке­рів­ник про­е­ктів і про­грам управ­лі­н­ня стра­те­гії та ре­фор­му­ва­н­ня бан­ків­ської си­сте­ми НБУ Юлія Лях. « У рам­ках про­е­кту Cashless economy ми ана­лі­зу­є­мо мо­жли­вість по­бу­ду­ва­ти на ба­зі пла­ті­жної си­сте­ми «Про­стір» ін­но­ва­цій­ну, ви­со­ко­ефе­ктив­ну і гну­чку пла­тфор­му, на ба­зі якої бу­де із ви­ко­ри­ста­н­ням те­хно­ло­гії Blockchain впро­ва­дже­но еле­ктрон- ну гро­шо­ву на­ціо­наль­ну оди­ни­цю», — за­зна­чи­ла Лях. За її сло­ва­ми, цей про­ект вже стар­ту­вав і роз­ра­хо­ва­ний до 2020 ро­ку, але йо­го пер­ші ре­зуль­та­ти мо­жна бу­де по­ба­чи­ти вже на­сту­пно­го ро­ку.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.