«Тест при­хо­дить до лю­ди­ни»

Ки­їв зро­бив ще один крок для по­до­ла­н­ня епі­де­мії ВІЛ в Укра­ї­ні. Але ро­бо­ти за­ли­ша­є­ться ба­га­то

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Дня­ми у сто­ли­ці від­крив­ся уні­каль­ний для Схі­дної Єв­ро­пи пункт без­ко­штов­но­го та кон­фі­ден­цій­но­го те­сту­ва­н­ня на ВІЛ « AHF Checkpoint.kiev». За­пуск про­е­кту іні­ці­ю­ва­ло Пред­став­ни­цтво Фун­да­ції АНТИСНІД- США в Укра­ї­ні (AHF Ukraine). По­дія від­бу­лась на­пе­ре­до­дні Все­сві­тньо­го дня бо­роть­би зі СНІДом, що при­па­дає на 1 гру­дня.

«Будь-хто мо­же при­йти, зда­ти тест і отри­ма­ти ре­зуль­тат че­рез 15 хви­лин. Все без­ко­штов­но і кон­фі­ден­цій­но. На пун­кті пра­цю­ють кон­суль­тан­ти зі спіль­нот спо­жи­ва­чів нар­ко­ти­ків і чо­ло­ві­ків, які ма­ють секс з чо­ло­ві­ка­ми. Те­сту­ва­н­ня спря­мо­ва­не на­сам­пе­ред на ці гру­пи та їх пар­тне­рів. Будь-хто мо­же без­ко­штов­но отри­ма­ти на пун­кті пре­зе­рва­ти­ви, ін­ші за­со­би гі­гі­є­ни, кон­суль­та­цію пси­хо­ло­гів», — роз­по­від­ає про­грам­ний ди­ре­ктор Пред­став­ни­цтва Фун­да­ції AHF в Укра­ї­ні Сер­гій Фе­до­ров.

«Че­кпо­інт — це мі­сце, ор­га­ні­зо­ва­не спіль­но­тою, щоб слу­жи­ти спіль­но­ті, — по­яснює Аня Жа­ко­вич, за­сту­пник ке­рів­ни­ка Єв­ро­пей­сько­го бю­ро AHF. — Та­кий пункт зав­жди ро­би­ться з за­лу­че­н­ням пред­став­ни­ків груп ри­зи­ку. Ці лю­ди про­хо­ди­ли спе­ці­аль­не на­вча­н­ня».

Від­кри­т­тя пун­кту від­бу­ва­є­ться в рам­ках під­пи­са­ної сто­ли­чним го­ло­вою Ки­є­ва Ві­та­лі­єм Кли­чком Па­ризь­кої де­кла­ра­ції що­до при­ско­ре­н­ня дій в по­до­лан­ні епі­де­мії СНІДу у ве­ли­ких мі­стах для до­ся­гне­н­ня стра­те­гі­чних ці­льо­вих по­ка­зни­ків іні­ці­а­ти­ви UNAIDS Fast Track 90 90 90.

Ще одна скла­до­ва но­во­го пун­кту — мо­біль­ний під­роз­діл. Йо­го основ­на за­да­ча — про­ве­де­н­ня ви­їзно­го те­сту­ва­н­ня на ВІЛ для важ­ко­до­сту­пних ка­те­го­рій клі­єн­тів. За­мо­ви­ти ви­їзд мо­біль­но­го під­роз­ді­лу для уча­сті у ву­ли­чно­му те­сту­ван­ні на ВІЛ мо­жна че­рез еле­ктрон­ну фор­му на сай­ті freeHIVtest.org.ua (до ре­чі, на цьо­му ре­сур­сі жи­те­лі 12 ре­гіо­нів кра­ї­ни мо­жуть ді­зна­ти­ся, де роз­та­шо­ва­ний най­ближ­чий пункт те­сту­ва­н­ня).

«Мо­біль­ний під­роз­діл пра­цює у Ки­є­ві, але йо­го мо­жна за­про­си­ти до ін­ших міст — так він вже ро­бив ви­їзд у Ма­рі­у­поль До­не­цької обла­сті, — за­зна­чає Сер­гій Фе­до­ров. — За­мов­ля­ти йо­го мо­жна не для одної чи двох осіб, а для за­хо­ду — на­при­клад, до ви­шу. При швид­ко­му те­сту­ван­ні за го­ди­ну там мо­жна зро­би­ти біль­ше 50 те­стів». Аня Жа­ко­вич до­дає: «Не лю­ди з рі­зних груп йдуть за те­сту­ва­н­ням, а сам тест при­хо­дить до лю­ди­ни».

«За­раз Ки­їв за­без­пе­че­ний мі­сця­ми, де мо­жна про­те­сту­ва­ти­ся на ВІЛ, у пов­но­му об­ся­зі, на­ба­га­то кра­ще, ніж ра­ні­ше, — роз­по­від­ає На­та­лія Ні­зо­ва, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Цен­тру гро­мад­сько­го здо­ров’я МОЗ Укра­ї­ни. — До по­яви че­кпо­ін­ту AHF пун­кти те­сту­ва­н­ня в основ­но­му ба­зу­ва­ли­ся у ме­ди­чних за­кла­дах. І у цьо­му прин­ци­по­ва від­мін­ність цьо­го че­кпо­ін­ту — це один з пер­ших при­кла­дів стру­кту­ро­ва­ної мо­де­лі на­да­н­ня до­сту­пу до те­сту­ва­н­ня не ли­ше за­галь­но­му на­се­лен­ню, а і пред­став­ни­кам груп ри­зи­ку, які у ме­дза­кла­дах ча­сто пев­ною мі­рою сти­гма­ти­зо­ва­ні, не при­хо­дять ту­ди, бо бо­я­ться зай­вих за­пи­тань».

По­ки Укра­ї­на за­ли­ша­є­ться одним з лі­де­рів за кіль­кі­стю ВІЛ-по­зи­тив­них лю­дей у Єв­ро­пі. У ре­гіо­ні біль­ше, ніж у нас, та­ких па­ці­єн­тів ли­ше у Ро­сії. За на­ціо­наль­ни­ми оцін­ка­ми в Укра­ї­ні жи­ве близь­ко 220 ти­сяч ВІЛ- ін­фі­ко­ва­них осіб. На облі­ку пе­ре­бу­ває близь­ко 40% лю­дей — 132 ти­ся­чі. Най­по­ши­ре­ні­ший шлях пе­ре­да­чі ін­фе­кції — ста­те­вий.

Ва­жли­вий крок для по­до­ла­н­ня епі­де­мії — на­сту­пно­го ро­ку бю­дже­тне фі­нан­су­ва­н­ня на лі­ку­ва­н­ня по про­гра­мах з ВІЛ/СНІДу збіль­шать вдві­чі, на це пла­ну­ють ви­ді­ли­ти 851,5 міль­йо­на гри­вень. «По­пе­ре­ду — ве­ли­ка до­ро­га, — ре­зю­мує На­та­лія Ні­зо­ва. — Дер­жа­ва під­три­ма­ла гло­баль­ну іні­ці­а­ти­ву UNAIDS до 2020 ро­ку охо­пи­ти лі­ку­ва­н­ням 90% па­ці­єн­тів з ВІЛ. Основ­на від­по­від­аль­ність у цій ча­сти­ні по­кла­да­є­ться на дер­жа­ву. І щоб змен­ши­ти це на­ван­та­же­н­ня, ми, гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни, за­ці­кав­ле­ні у то­му, щоб но­вих ви­пад­ків ін­фі­ку­ва­н­ня бу­ло яко­мо­га мен­ше, а ін­фор­ма­ції про ВІЛ — яко­мо­га біль­ше».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.