В уря­ді хо­чуть, щоб мі­сце­ві ра­ди комп’юте­ри­зу­ва­ли лі­кар­ні

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Комп’юте­ри­за­ція уста­нов охо­ро­ни здо­ров’ я для впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми еле­ктрон­но­го здо­ров’ я ( e- health) не по­тре­бує зна­чних ін­ве­сти­цій, вва­жає за­сту­пник мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Пав­ло Ков­то­нюк. «Мі­сце­ва вла­да не по­вин­на ду­блю­ва­ти фун­кції дер­жа­ви, роз­ро­бля­ти ре­є­стри то­що. Во­на має зро­би­ти все для то­го, щоб в ці ре­є­стри лі­кар міг вне­сти прі­зви­ще па­ці­єн­та. Тоб­то слід за­без­пе­чи­ти лі­ка­ря но­ут­бу­ком або план­ше­том. Це не та­кі ве­ли­кі ко­шти. У мі­стах та­ка мо­жли­вість то­чно є», — ци­тує Ков­то­ню­ка прес-слу­жба ві­дом­ства. За йо­го сло­ва­ми, МОЗ про­по­нує мі­сце­вій вла­ді 2017 ро­ку пе­ред­ба­чи­ти ін­ве­сти­ції для комп’ юте­ри­за­ції лі­ка­рів пер­вин­ної лан­ки. Ков­то­нюк упев­не­ний, що при впро­ва­джен­ні e- health Укра­ї­на мо­же вра­хо­ву­ва­ти до­свід ін­ших кра­їн, що по­ча­ли упро­ва­джу­ва­ти e- health 10—15 ро­ків то­му на те­хно­ло­гі­ях то­го ча­су. «На­ша кін­це­ва ме­та: всі від­но­си­ни в охо­ро­ні здо­ров’ я по­вин­ні від­бу­ва­ти­ся без па­пе­рів. Це в ра­зи спро­стить лі­ка­рям зві­тність, ско­ро­тить кіль­кість за­пов­не­н­ня па­пе­рів. Адже за­раз во­ни вру­чну за­пов­ню­ють де­ся­тки форм. У май­бу­тньо­му в комп’ютер тре­ба бу­де вво­ди­ти ли­ше да­ні про кон­кре­тно­го па­ці­єн­та, всі фор­ми зві­тно­сті ге­не­ру­ва­ти­му­ться ав­то­ма­ти­чно. Лі­кар при­ді­ля­ти­ме біль­ше ува­ги па­ці­єн­там, для остан­ніх бу­де ба­га­то до­да­тко­вих сер­ві­сів. Че­рез ін­тер­нет мо­жна бу­де обра­ти лі­ка­ря, по­ди­ви­ти­ся свою ме­ди­чну кар­ту, ана­лі­зи. На при­ва­тно­му рин­ку та­ка пра­кти­ка вже є, а ми зро­би­мо це до­сту­пним для ко­жно­го на рів­ні дер­жа­ви», — ска­зав за­сту­пник мі­ні­стра. Як по­ві­до­мив Ков­то­нюк, МОЗ син­хро­ні­зу­вав гро­мад­ську іні­ці­а­ти­ву що­до ство­ре­н­ня e-health з пла­ном за­про­по­но­ва­них ві­дом­ством ре­форм. «Ре­фор­ма пер­вин­ної лан­ки по­чи­на­є­ться з то­го, що па­ці­єн­ти оби­ра­ти­муть лі­ка­ря, лі­кар фор­му­ва­ти­ме ре­єстр па­ці­єн­тів. Це бу­де пер­ший еле­ктрон­ний про­дукт, який че­ка­є­мо. Дру­ге — ме­ди­чна кар­та. Тре­тє (па­ра­лель­но з ме­ди­чною кар­тою) — ре­ім­бур­са­ція, еле­ктрон­ний ре­цепт. Да­лі — го­спі­таль­ний се­гмент. Тоб­то впро­ва­дже­н­ня бу­де по­сту­по­вим», — ска­зав він. При цьо­му Ков­то­нюк під­кре­слив, що си­сте­ма e- health до­зво­лить зро­би­ти про­зо­ри­ми ви­тра­ти в си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я. «Нам бу­де ви­дно, ку­ди йдуть гро­ші, яку по­слу­гу во­ни спла­чу­ють, ко­го лі­ку­ють. Ми зна­ти­ме­мо, скіль­ки ко­жна ко­пій­ка ство­рює здо­ров’я. На жаль, сьо­го­дні ми ви­ді­ля­є­мо гро­ші на лі­кар­ні, а хто як ко­го про­лі­ку­вав — не­ві­до­мо», — ска­зав він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.