Суд ска­су­вав рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди про за­бо­ро­ну про­да­жу ал­ко­го­лю вно­чі

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ки­їв­ський апе­ля­цій­ний адмі­ні­стра­тив­ний суд ска­су­вав рі­ше­н­ня Ки­їв­ської мі­ської ра­ди про за­бо­ро­ну ре­а­лі­за­ції ал­ко­голь­них, сла­бо­ал­ко­голь­них на­по­їв і пи­ва в ста­ціо­нар­них об’ єктах тор­гів­лі (ма­га­зи­нах і тор­гі­вель­них ме­ре­жах) з 23: 00 до 10:00. Про це по­ві­до­мив іні­ці­а­тор про­е­кту рі­ше­н­ня, де­пу­тат Ки­їв­ра­ди Вла­ди­слав Ми­хай­лен­ко, пе­ре­да­ють Укра­їн­ські Но­ви­ни. « Суд про­хо­див у за­кри­то­му ре­жи­мі, під су­дом від­бу­ла­ся су­ти­чка, то­му рі­ше­н­ня пред­став­ни­кам Ки­їв­ра­ди ого­ло­си­ли пос­тфа­ктум » , — ска­зав Ми­хай­лен­ко. Він за­зна­чив, що юри­сти Ки­їв­ра­ди роз­гля­да­ють мо­жли­вість оскар­же­н­ня рі­ше­н­ня у Ви­що­му адмі­ні­стра­тив­но­му су­ді. Ми­хай­лен­ко та­кож по­ві­до­мив, що рі­ше­н­ня бу­ло прийня­те на осно­ві рі­ше­н­ня Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту про не­об­хі­дність по­пе­ре­дньо­го узго­дже­н­ня Ки­їв­ською мі­ською ра­дою з ор­га­на­ми ре­гу­лю­валь­ни­ка рі­ше­н­ня про за­бо­ро­ну ре­а­лі­за­ції ал­ко­голь­них, сла­бо­ал­ко­голь­них на­по­їв і пи­ва в ста­ціо­нар­них об’єктах тор­гів­лі ( ма­га­зи­нах і тор­гі­вель­них ме­ре­жах) з 23:00 до 10:00.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.