То­маш ФІАЛА втре­тє став пре­зи­ден­том Єв­ро­пей­ської бі­знес-асо­ці­а­ції

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Онов­ле­не прав­лі­н­ня Єв­ро­пей­ської бі­знес- асо­ці­а­ції (ЄБА) 28 ли­сто­па­да обра­ло пре­зи­ден­том ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра й за­снов­ни­ка ін­ве­сти­цій­ної ком­па­нії « Дра­гон Ка­пі­тал » То­ма­ша Фі­а­лу, який пі­сля рі­чної па­у­зи втре­тє очо­лив асо­ці­а­цію. Як го­во­ри­ться в по­ві­дом­лен­ні ЄБА, ві­це- пре­зи­ден­та­ми ор­га­ні­за­ції 2017 ро- ку ста­нуть гла­ва прав­лі­н­ня Райф­фай­зен банк Аваль Во­ло­ди­мир Лав­рен­чук і ре­гіо­наль­ний пре­зи­дент Jacobs Douwe Egberts Та­рас Лу­ка­чук. Асо­ці­а­ція на­га­дує, що пре­зи­дент і два ві­це- пре­зи­ден­ти утво­рю­ють пре­зи­дію, на яку по­кла­де­ні стра­те­гі­чна ко­ор­ди­на­ція ро­бо­ти асо­ці­а­ції й ухва­ле­н­ня рі­шень прав­лі­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.