« ІСТО­РІЮ БУ­ДІВ­ЛІ ДЛЯ НА­ШО­ГО ТЕ­А­ТРУ МО­ЖНА НА­ЗВА­ТИ РОМАНОМ...»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ві­та­лійМАЛАХОВ , ху­до­жній­ке­рів­ник Те­а­тру на По­до­лі:

— Істо­рію бу­дів­лі для на­шо­го те­а­тру мо­жна на­зва­ти романом, який роз­по­чав­ся ще у 1992-му, а ре­аль­но бу­ді­вель­ни­ки по­ча­ли за­би­ва­ти па­лі у... 2004 р. За­раз нам обі­ця­ють, що че­рез п’ятьмі­ся­ців зда­ду­тьно­ве при­мі­ще­н­ня під ключ. Про­ект ме­ні по­до­ба­є­ться. На­га­даю, ста­рий про­ект був ви­щий май­же на два ме­три. І ко­ли за­раз ка­жуть, що він за­кри­ває ча­сти­ну го­ри, то я за­зна­чу, що він став ниж­чим, ніж пла­ну­ва­ли. Ви­со­та бу­дів­лі те­а­тру роз­ра­хо­ва­на на те, щоб у ньо­му змо­гли пра­цю­ва­ти не тіль­ки укра­їн­ські, а й га­стро­ле­ри — єв­ро­пей­ські те­а­траль­ні тру­пи.

До ре­чі, ра­ні­ше пла­ну­ва­ла­ся ре­став­ра­ція те­а­тру за про­е­ктом 2006 ро­ку, однак у 2015 ро­ці зна­йшов­ся ме­це­нат, і по­ча­ла­ся ро­бо­та за но­вим про­е­ктом, і чор­но­го ко­льо­ру на фа­са­ді бу­дів­лі бу­ло стіль­ки ж, як за­раз, але він по­ви­нен за­кри­ти­ся яко­ю­сьлі­пни­ною... Ме­це­на­том бу­ла да­на вка­зів­ка ар­хі­те­кто­ру, що те­атр має ви­ді­ля­ти­ся з ар­хі­те­кту­ри ву­ли­ці, і біль­ші­стьпо­ба­жа­ньОлег Дро­здов (ав­тор про­е­кту, хар­ків­ський ар­хі­те­ктор) ви­ко­нав. Мо­жу тіль­ки ска­за­ти: дя­кую всім, хто до­по­ма­гає, аби на­ре­шті наш те­атр отри­мав но­ве і су­ча­сне при­мі­ще­н­ня... А роз­мо­ви про те, що ком­па­нія «Ро­шен», яка є ме­це­на­том ре­кон­стру­кції, роз­мі­сти­тьма­га­зин в бу­дів­лі Те­а­тру на По­до­лі, це не­прав­да. У до­го­во­рі чі­тко про­пи­са­но, що пі­сля за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва «Ро­шен» не пре­тен­дує на жо­дний ква­дра­тний метр...

На по­ча­тку трав­ня ми зро­би­мо «ре­пе­ти­цію» від­кри­т­тя те­а­тру для ЗМІ, а 30 трав­ня за­про­си­мо всіх ки­ян на офі­цій­не но­во­сі­л­ля. До ці­єї да­ти ча­сти­ну сво­го ста­ро­го ре­пер­ту­а­ру ада­пту­є­мо до но­вої сце­ни, але я пла­ную по­сту­по­во оно­ви­ти афі­шу і спе­ці­аль­но, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи те­хні­чні по­ту­жно­сті, пред­став­ля­ти но­ві ви­ста­ви. До ре­чі, на­ша ма­ла сце­на («Те­а­траль­на ві­таль­ня») про­дов­жи­тьпра­цю­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.