Лю­дя­ність – про­ти мо­ро­зів

Як ки­їв­ські акти­ві­сти ря­ту­ють взим­ку ле­бе­дів, со­бак та ін­ших тва­рин

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Яна МІЛАНОВА, За­по­ріж­жя

Вно­во­му ро­ці акти­ві­сти вже роз­ві­си­ли до 30 го­дів­ниць по всій Хор­ти­ці і зго­ду­ва­ли пі­до­пі­чним по­над 25 кі­ло­гра­мів зер­на, рі­зно­ма­ні­тних круп, мор­кви та са­ла. Іні­ці­а­то­ром по­ді­бних за­хо­дів ста­ла ві­до­ма зоо­за­хи­сни­ця Оле­ся КУЛИК (ін­терв’ю з нею — у «Дні» № 233 від 21 гру­дня 2016 ро­ку). Са­ме во­на зби­рає одно­дум­ців на про­гу­лян­ку за­сні­же­ною Хор­ти­цею, аби не про­сто про­гу­ля­ти­ся зи­мо­вим лі­сом, а й зро­би­ти до­бру спра­ву. «Узим­ку ди­кі пта­хи осо­бли­во по­тре­бу­ють до­по­мо­ги лю­дей, — на­га­дує Оле­ся Кулик. — У на­ціо­наль­но­му за­по­від­ни­ку «Хор­ти­ця» во­ди­ться по­над 200 ви­дів пер­на­тих, у то­му чи­слі й за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги. Де­які з них при­лі­та­ють сю­ди на зи­мів­лю з да­ле­ких кра­їв». За її сло­ва­ми, в зи­мо­вий час, ко­ли острів вкри­ва­є­ться льо­дом та сні­гом, ба­га­то птахів по­ми­ра­ють від го­ло­ду. То­му ду­же ва­жли­во до­по­мог­ти їм пе­ре­зи­му­ва­ти.

Перед по­ча­тком акції ор­га­ні­за­тор про­во­дить для уча­сни­ків ін­стру­ктаж: чим мо­жна го­ду­ва­ти птахів, що нав­па­ки — мо­же їм за­шко­ди­ти. А та­кож про­во­дить май­стер­клас із ви­го­тов­ле­н­ня най­про­сті­ших го­дів­ниць. «Ми ро­би­мо го­дів­ни­ці з пла­сти­ко­вих бля­ша­нок, го­ду­є­мо птахів кру­па­ми, які лю­ди при­но­сять із до­му. Це — пер­лів­ка, пше­ни­ця, си­ре на­сі­н­ня. Си­ни­ці ду­же по­лю­бля­ють си­ре са­ло. Та­кож да­є­мо мор­кву, гар­буз, ко­ло­ті го­рі­хи та вів­ся­ні пла­стів­ці, — роз­по­від­ає Оле­ся Кулик і за­сте­рі­гає, чим са­ме не мо­жна го­ду­ва­ти птахів: — Хліб, сма­же­не на­сі­н­ня та си­ре пшо­но мо­жуть зав­да­ти здо­ров’ю пер­на­тих не­по­прав­ної шко­ди».

Що­ра­зу на акцію зби­ра­є­ться чи­ма­ло лю­дей. За­по­ріж­ці при­хо- дять на Хор­ти­цю го­ду­ва­ти птахів ці­ли­ми сім’ями, з ма­лень­ки­ми ді­тьми. На­при­клад, на го­ду­ван­ні, яке від­бу­ло­ся 8 сі­чня, най­мо­лод­ший уча­сник мав вік сім мі­ся­ців. Три де­ся­тки лю­дей роз­ві­си­ли го­дів­ни­ці на де­ся­ти­кі­ло­ме­тро­во­му мар­шру­ті й на­пов­ни­ли та­кож го­дів­ни­ці, роз­мі­ще­ні ми­ну­ло­го ра­зу. Всьо­го бу­ло ви­тра­че­но по­над 25 кі­ло­гра­мів рі­зно­ма­ні­тних кор­мів.

На іні­ці­а­ти­ву зоо­за­хи­сни­ці від­гу­ку­ю­ться не тіль­ки за­по­ріж­ці, а й жи­те­лі ін­ших міст: Кри­во­го Ро­га, Дні­пра, Пол­та­ви то­що. В со­цме­ре­жах лю­ди звер­та­ю­ться за кон­суль­та­ці­єю, як пра­виль­но го­ду­ва­ти птахів, що­би їм не на­шко­ди­ти, над­си­ла­ють рі­зно­ма­ні­тну пта­ши­ну їжу по­штою, до­по­ма­га­ють фі­нан­со­во.

Крім то­го, акцію під­три­ма­ли та­кож ві­до­мі жи­те­лі За­по­ріж­жя. На­при­клад, Ро­ман Кір­чен­ко, акти­віст та ор­га­ні­за­тор акції «Ко­жен ва­жли­вий» (чо­ло­вік зби­рає ко­шти на за­ку­пів­лю ме­ди­чно­го обла­дна­н­ня для ди­тя­чих лі­ка­рень то­що. — Авт.) ра­зом із сім’єю та дру­зя­ми та­кож по­бу­вав на Хор­ти­ці, щоб ви­го­то­ви­ти й роз­ві­си­ти 12 но­вих вла­сних го­дів­ниць і під­си­па­ти кор­му в чу­жі. Адже най­го­лов­ні­ше, за­ува­жу­ють зоо­за­хи­сни­ки, аби пта­хи ма­ли змо­гу отри­му­ва­ти їжу си­сте­ма­ти­чно. Одно­ра­зо­ва акція мо­же їм ли­ше на­шко­ди­ти.

Ма­ксим Оста­пен­ко, ди­ре­ктор за­по­від­ни­ка «Хор­ти­ця», під­три­мує іні­ці­а­ти­ву за­по­ріж­ців і теж за­кли­кає лю­дей при­хо­ди­ти на острів, аби по­го­ду­ва­ти птахів. За йо­го сло­ва­ми, одна го­дів­ни­ця мо­же вря­ту­ва­ти від го­ло­дної смер­ті до де­ся­ти птахів. Крім то­го, це та­кож чу­до­ва на­го­да на­со­ло­ди­ти­ся кра­сою за­сні­же­ної Хор­ти­ці і про­ве­сти час із ро­ди­ною за до­брою спра­вою.

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ФО­ТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ ОЛЕСІ КУЛИК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.