Ві­льям БЕРНС,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

екс-по­сол США в Ро­сії:

Агре­сив­не втру­ча­н­ня Пу­ті­на у пре­зи­дент­ські ви­бо­ри США, як і йо­го зов­ні­шня по­лі­ти­ка, має що­най­мен­ше два фа­кто­ри мо­ти­ва­ції. По­пер­ше, пе­ре­ко­на­н­ня ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та в то­му, що най­на­дій­ні­ший спо­сіб від­но­ви­ти Ро­сію як ве­ли­ку дер­жа­ву — по­сла­бле­н­ня сві­то­во­го по­ряд­ку, який під­три­му­ють США; по-дру­ге, ле­гі­тим­ність пу­тін­ської си­сте­ми ре­пре­сив­но­го вну­трі­шньо­го кон­тро­лю за­ле­жить від на­яв­но­сті зов­ні­шніх за­гроз

(ukrainian.voanews.com)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.