Скан­дал на 10 міль­йо­нів до­ла­рів

У Льво­ві три­ває до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня че­рез зни­кне­н­ня з Га­ле­реї ки­ри­ли­чних ви­дань XVII — XVIІІ сто­літь

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Про­па­жу з Му­зею ми­сте­цтва дав­ньої укра­їн­ської кни­ги, що є від­ді­лом ЛНГМ, по­мі­ти­ли і про­то­коль­но за­фі­ксу­ва­ли 3 сі­чня під час ін­вен­та­ри­за­ції.

Мо­ва йде про 95 ста­ро­дру­ків і два ма­ну­скри­пти (ру­ко­пи­си), про що по­лі­цію, про­ку­ра­ту­ру та Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри по­ін­фор­му­вав ге­не­раль­ний ди­ре­ктор га­ле­реї Та­рас ВОЗНЯК. «У ре­зуль­та­ті здій­сне­н­ня пе­ре­вір­ки на­яв­но­сті пре­дме­тів збе­рі­га­н­ня у Му­зеї ми­сте­цтва ста­ро­укра­їн­ської кни­ги Львів­ської на­ціо­наль­ної га­ле­реї ми­стецтв ім. Б.Г. Во­зни­цько­го упов­но­ва­же­ною до цьо­го ко­мі­сі­єю ви­яв­ле­но факт від­су­тно­сті зна­чної кіль­ко­сті ста­ро­дру­ків та ру­ко­пи­сів, які ма­ють ми­сте­цьку та ма­те­рі­аль­ну цін­ність», — йде­ться у за­яві.

По­ки що пе­ре­лі­ку зни­клих ра­ри­те­тів та бо­дай при­бли­зної їх вар­то­сті у га­ле­реї не опри­лю­дню­ють. За­зна­ча­ють ли­шень, що се­ред фо­лі­ан­тів, що ще­зли, — один із двох при­мір­ни­ків «Апо­сто­ла» Іва­на Фе­до­ро­ви­ча (Фе­до­ро­ва) та йо­го ж «Бі­блія», а ще — «Апо­сто­ли» Спи­ри­до­на Со­бо­ля, львів­ське « Єван­ге­ліє » . .. А за­галь­на вар­тість книг, що про­па­ли, мо­же ся­га­ти де­ся­тка міль­йо­нів до­ла­рів.

Ди­ре­ктор за­яв­ляє про по­шко­дже­н­ня ін­вен­тар­них кни­жок. «У книж­ках, що ма­ють бу­ти про­ши­ті і про­пе­ча­тко­ва­ні, ви­яв­ле­ні роз­ри­ви. Та­кож — вир­ва­ні па­пір­ці з пе­ча­тка­ми в кін­ці кни­жок», — го­во­рить Та­рас Возняк і при­пу­скає, що кра­діж­ки ско­ю­ва­ли упро­довж кіль­кох (або й де­кіль­кох) ро­ків. За­га­лом ко­ле­кція Му­зею ми­стец- тва ста­ро­дав­ньої укра­їн­ської кни­ги на­лі­чує орі­єн­тов­но 600 екс­по­на­тів, отож не­важ­ко кон­ста­ту­ва­ти, скіль­кох від­со­тків ста­ро­дру­ків не до­ра­хо­ву­є­ться га­ле­рея.

З при­во­ду про­па­жі у ЛНГМ скли­ка­ли спе­ці­аль­ну прес-кон­фе­рен­цію, на якій бу­ло за­яв­ле­но, що остан­ню звір­ку фон­дів про­во­ди­ли ві­сім ро­ків то­му. Ін­фор­ма­цію під­твер­див го­лов­ний збе­рі­гач фон­дів Львів­ської га­ле­реї ми­стецтв іме­ні Бо­ри­са Во­зни­цько­го Ігор Хо­мин.

Тим ча­сом, екс- очіль­ни­ця (2012—2016 рр.) Львів­ської га­ле­реї ми­стецтв Ла­ри­са РАЗІНКОВА-ВОЗНИЦЬКА (донь­ка ака­де­мі­ка, Ге­роя Укра­ї­ни Бо­ри­са Во­зни­цько­го) го­во­рить, що улі­тку 2016-го у ЛНАМ вже про­во­ди­ли облік на­яв­но­го у фон­до­схо­ви­щах і жо­дних втрат не ви­яви­ли. «Бу­ла то­ді ще скла­де­на ко­мі­сія, яка це все пе­ре­ві­ря­ла», — за­зна­чає Ла­ри­са Разінкова. То­му, на її дум­ку, за­яви про зни­кне­н­ня ста­ро­дру­ків є «сфаль­си­фі­ко­ва- ним на­па­дом на до­бре, че­сне ім’я Бо­ри­са Во­зни­цько­го». Та­кож — її, Ла­ри­си Ра­зін­ко­вої-Во­зни­цької.

А ди­ре­ктор кни­го­знав­чо­го му­зею Ла­ри­са СПАСЬКА вза­га­лі вва­жає, що по­трі­бно ще раз пе­ре­ві­ри­ти ки­ри­ли­чну ко­ле­кцію ста­ро­дру­ків — «мо­жли­во, ра­ри­те­ти десь зна­йду­ться»... І кон­ста­тує, що від 2002 до 2004 ро­ку у під­по­ряд­ко­ва­но­му їй від­ді­лі ЛНГМ не пра­цю­ва­ла си­гна­лі­за­ція. До сло­ва, ди­ре­ктор­ку му­зею, при­найм­ні на час про­ве­де­н­ня роз­слі­ду­ва­н­ня, від­сто­ро­ни­ли від ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків. Му­зей за­кри­ли для від­ві­ду­ва­чів та оплом­бу­ва­ли.

Пе­ре­вір­ка фон­дів Львів­ської га­ле­реї ми­стецтв три­ває.

За за­явою ди­ре­кто­ра га­ле­реї Го­лов­не управ­лі­н­ня На­цпо­лі­ції у Львів­ській обла­сті від­кри­ло кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за ч. 3 ст.191 (при­вла­сне­н­ня, роз­тра­та май­на або за­во­ло­ді­н­ня ним шля­хом зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем) КК Укра­ї­ни. Про­во­ди­ться до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня.

ФО­ТО З САЙТА PHOTO-LVIV.IN.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.