За аме­ри­кан­ськи­ми стан­дар­та­ми

Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я пе­ре­ві­рить якість на­вча­н­ня сту­ден­тів-ме­ди­ків

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

На­скіль­ки які­сно ме­ди­чні ви­ші го­ту­ють май­бу­тніх лі­ка­рів і як рі­вень їхніх знань від­по­від­ає між­на­ро­дним стан­дар­там — не­вдов­зі з’ясує МОЗ. Ві­дом­ство іні­ці­ює вла­сне зов­ні­шнє оці­ню­ва­н­ня яко­сті під­го­тов­ки сту­ден­тів-ме­ди­ків. Пер­ший етап пе­ре­вір­ки за­пла­но­ва­ний на бе­ре­зень цьо­го ро­ку.

Як іде­ться в офі­цій­но­му ли­сті мі­ні­стер­ства до ме­ди­чних ви­шів, до лі­цен­зій­но­го іспи­ту «Крок 3. За­галь­на лі­кар­ська під­го­тов­ка » , обов’яз­ко­во­го для ате­ста­ції лі­ка­рів-ін­тер­нів, вклю­чать суб­тест із на­да­н­ня до­по­мо­ги при не­від­кла­дних ста­нах. Цей до­да­тко­вий тест ба­зу­є­ться на за­пи­та­н­нях іспи­ту для отри­ма­н­ня ме­ди­чної лі­цен­зії США (USMLE). Та­кож для сту­ден­тів шо­сто­го кур­су на­пря­му «Ме­ди­ци­на» у трав­ні цьо­го ро­ку про­ве­дуть між­на­ро­дне по­рів­няль­не до­слі­дже­н­ня на ба­зі те­сту «Між­на­ро­дні осно­ви ме­ди­ци­ни» (IFOM), який го­тує На­ціо­наль­на ра­да ме­ди­чних ек­за­ме­на­то­рів США.

Схо­жі те­сти сту­ден­ти ме­ди­чних ви­шів скла­да­ють на рі­зних ро­ках на­вча­н­ня, щоб пе­ре­йти до ін­шо­го осві­тньо­го рів­ня, однак упер­ше їхні зна­н­ня пе­ре­ві­рять за між­на­ро­дни­ми нор­ма­ти­ва­ми. У ме­жах за­пла­но­ва­ної ме­ди­чної ре­фор­ми це вкрай ва­жли­во, адже во­на роз­ра­хо­ва­на на лі­ка­рів, ко­трі умі­ють кон­ку­ру­ва­ти між со­бою, го­то­ві до са­мов­до­ско­на­ле­н­ня та пе­ре­йма­н­ня іно­зем­но­го до­сві­ду. По­при це, екс­пер­ти про­гно­зу­ють опір те­сту­ван­ню.

«Ду­маю, адмі­ні­стра­ції ви­шів на­кру­чу­ва­ти­муть сту­ден­тів, що от ви вчи­лись за одною си­сте­мою, а пи­та­н­ня в те­стах — за ін­шою. Але сту­ден­ти са­мі в цьо­му за­ці­кав­ле­ні, щоб по­рів­ня­ти зна­н­ня, які їм дає виш, із ре­а­лі­я­ми. Тоб­то це пе­ре­вір­ка спро­мо­жно­сті уні­вер­си­те­тів під­го­ту­ва­ти ква­лі­фі­ко­ва­них ви­пу­скни­ків, — за­ува­жує Ми­ки­та АНДРЄЄВ, за­сту­пник го­ло­ви се­кре­та­рі­а­ту На­ціо­наль­но­го агент­ства із за­без­пе­че­н­ня яко­сті ви­щої осві­ти. — МОЗ ра­ні­ше бу­ло за­кри­тою стру­кту­рою, в та­ких умо­вах бу­ло тяж­ко за­хи­ща­ти пра­ва сту­ден­тів, а са­ма ме­ди­чна си­сте­ма пра­цю­ва­ла за сво­ї­ми пра­ви­ла­ми. То­му це крок упе­ред, це те­сту­ва­н­ня до­по­мо­же пев­ним чи­ном уні­фі­ку­ва­ти си­сте­му та по­ди­ви­тись, на­скіль­ки на­ші сту­ден­ти спро­мо­жні скла­сти те­сти ін­ших кра­їн, тоб­то це пе­ре­ві­рить якість знань. А з ін­шо­го бо­ку, це по­ка­же рі­вень ви­щої осві­ти у ме­ди­чних ви­шах. Мо­жли­во, на під­ста­ві цих те­стів при­йма­ти­муть ка­дро­ві рі­ше­н­ня, на що, спо­ді­ва­юсь, у МОЗ ви­ста­чить смі­ли­во­сті. Вза­га­лі ме­ди­чна осві­та — най­важ­ча для ре­фор­му­ва­н­ня. Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки не мо­же втру­ча­тись у по­лі­пше­н­ня їхньої яко­сті на­вча­н­ня, а по­ки не бу­де по­лі­ти­чної во­лі МОЗ, ні­чо­го не змі­ни­ться».

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.