Сим­во­лом Дні­пра ста­не рі­чко­ва хви­ля

У ме­рії мі­ста твор­чо по­ста­ви­ли­ся до по­тре­би за­мі­ни­ти адре­сні та­бли­чки

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

УДні­прі пі­сля пе­ре­йме­ну­ва­н­ня трьох со­тень ву­лиць з’ яви­ла­ся по­тре­ба змі­ни­ти адре­сні та­бли­чки. До розв’яза­н­ня ці­єї про­бле­ми в ме­рії по­ста­ви­ли­ся твор­чо. З ці­єю ме­тою в со­ці­аль­них ме­ре­жах по­мі­сти­ли ого­ло­ше­н­ня, за­про­сив­ши всіх охо­чих взя­ти участь у кон­кур­сі на роз­роб­ку но­во­го ди­зай­ну та­бли­чок. Під час кон­кур­су з’яви­ла­ся ідея за­зна­чи­ти на­зви ву­лиць дво­ма мо­ва­ми — укра­їн­ською та ан­глій­ською. Крім назв ву­лиць і но­ме­ра бу­дин­ку, на но­вій та­бли­чці бу­де зо­бра­же­но дні­пров­ську хви­лю. Ство­ре­н­ням зов­ні­шньо­го ви­гля­ду адре­сних та­бли­чок за­йма­ла­ся ко­ман­да фа­хів­ців на чо­лі з ди­зай­не­ром Сер­гі­єм БІЛИМ. За йо­го сло­ва­ми, роз­роб­ка но­во­го ди­зай­ну три­ва­ла близь­ко двох мі­ся­ців. Твор­цям адре­сних по­каж­чи­ків до­ве­ло­ся ви­вчи­ти не ли­ше мі­ські ву­ли­ці, ді­знав­шись про Дні­про ба­га­то но­во­го і ці­ка­во­го, а й адре­сні та­бли­чки міст рі­зних кра­їн. Осо­бли­во спо­до­ба­ли­ся роз­ро­бни­кам по­каж­чи­ки Лон­до­на, Па­ри­жа і Стам­бу­ла, але для Дні­пра, ка­жуть во­ни, бу­ло по­трі­бне щось но­ве. До то­го ж, та­ке, що пі­ді­йшло б за ди­зай­ном і су­ча­сним бу­дин­кам, і ста­рим « ка­те­ри­нин­кам » . З’ ясу­ва­ло­ся та­кож, що в Дні­прі ба­га­то бу­дин­ків з тем­ни­ми фа­са­да­ми.

Ідея роз­мі­сти­ти на адре­сних та­бли­чках хви­лю, що сим­во­лі­зує рі­чку Дні­про, з’яви­ла­ся у ди­зай­не­рів май­же одра­зу. «Хви­ля зро­бить та­бли­чки уні­каль­ни­ми», — вва­жає С.Бі­лий. У ме­рії та­кий ди­зайн адре­сних та­бли­чок схва­ли­ли. «Із кіль­кох зраз­ків ви­бра­ли ва­рі­ант з хви­лею. Та­бли­чки ори­гі­наль­ні. Та­ких не­має ні­де: ні в ін­ших мі­стах Укра­ї­ни, ні за кор­до­ном», — ка­же за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Ми­хай­ло ЛИСЕНКО. У ме­рії пла­ну­ють пред­ста­ви­ти но­ві та­бли­чки мі­стя­нам, а пі­сля цьо­го ого­ло­си­ти тен­дер на їх ви­го­тов­ле­н­ня. Та­бли­чки ма­ють зро­би­ти з ме­та­лу, вкри­то­го ема­л­лю, — так во­ни змо­жуть по­слу­жи­ти жи­те­лям Дні­пра ба­га­то ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.