Під сні­го­ви­ми за­ме­та­ми

Ча­сти­на до­ріг на Оде­щи­ні уже шість днів за­ли­ша­є­ться за­кри­тою для транс­пор­ту

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ГЕНИК, Оде­са

Уже шість днів в Оде­ській обла­сті бо­рю­ться з на­слід­ка­ми силь­них сні­го­па­дів. По­го­да зі­псу­ва­ла­ся 6 сі­чня, і вже вран­ці на до­ро­гах обла­сті обме­жи­ли рух ван­та­жно­го транс­пор­ту. Зго­дом за­бо­ро­ни­ли рух будь-яких ав­то­мо­бі­лів на біль­шо­сті до­ріг.

Не­зва­жа­ю­чи на штор­мо­ве по­пе­ре­дже­н­ня, не­го­да за­ста­ла ба­га­тьох во­ді­їв у до­ро­зі. За ін­фор­ма­ці­єю Слу­жби ав­то­мо­біль­них до­рігв Оде­ській обла­сті, ста­ном на 9 сі­чня зі сні­го­вих за­ме­тів ви­зво­ли­ли 938 транс­порт­них за­со­бів. Се­ред них — 28 ав­то­бу­сів з па­са­жи­ра­ми. Во­дно­час, за ін­фор­ма­ці­єю ГУ ДСНС Укра­ї­ни в Оде­ській обла­сті, з по­ча­тку не­го­ди на до­ро­гах обла­сті лі­кві­до­ва­но 13 мас­шта­бних за­то­рів. Зокре­ма, бі­ля с. Кри­ни­чки Ізма­їль­сько­го ра­йо­ну у сні­го­ву пас­тку по­тра­пи­ло 45 ав­то­мо­бі­лів (близь­ко 300 осіб).

Та­кож по­ві­дом­ля­є­ться про за­ги­бель 21- рі­чно­го вій­сько­во- слу­жбов­ця Ізма­їль­сько­го при­кор­дон­но­го за­го­ну. Чо­ло­вік хо­тів пі­шки ді­ста­ти­ся від Кі­лії до с. Шев­чен­ко­ве і за­ги­нув від пе­ре­охо­ло­дже­н­ня.

Зні­ма­ти обме­же­н­ня на про­їзд по­ча­ли у не­ді­лю, 8 сі­чня. При цьо­му най­дов­ше ві­дір­ва­ним від ре­шти обла­сті за­ли­ша­ла­ся Бес­са­ра­бія, зокре­ма сні­гом бу­ла за­не­се­на тра­са М15 Оде­са — Ре­ні. Однак ста­ном на 12.00 10 сі­чня тра­су роз­чи­сти­ли для про­їзду, по­ві­до­мив за­сту­пник го­ло­ви Оде­ської обла­сної ра­ди Юрій Дім­чо­гло. На­ра­зі про­їзд на до­ро­зі роз­ши­рю­ють, але рух ван­та­жно­го транс­пор­ту до­сі обме­же­но. При цьо­му до кін­ця вів­тор­ка пла­ну­ють від­кри­ти спо­лу­че­н­ня тра­си з мі­стом Бол­град.

Во­дно­час ме­шкан­ці обла­сті у со­цме­ре­жах ви­слов­лю­ють по­бо­ю­ва­н­ня, що роз­чи­ще­ні шля­хи зно­ву за­не­се сні­гом. Так, за да­ни­ми Гі­дро­ме­тцен­тру Чор­но­го і Азов­сько­го мо­рів, на 11 сі­чня в Оде­сі та обла­сті ого­ло­ше­но штор­мо­ве по­пе­ре­дже­н­ня. У пер­шій по­ло­ви­ні дня очі­ку­ю­ться силь­ні сні­го­па­ди і хур­де­ли­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.