Но­ва «аме­ри­кан­ська» став­ка Бан­ко­вої

«Бю­дже­тна ло­біст­ська ком­па­нія — це не те, що зда­тне прин­ци­по­во впли­ну­ти на за­хист ін­те­ре­сів Укра­ї­ни у США», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

На­пе­ре­до­дні інав­гу­ра­ції но­во­обра­но­го пре­зи­ден­та До­наль­да Трам­па Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни найня­ла аме­ри­кан­ську пі­ар-ком­па­нію для ло­бі­ю­ва­н­ня в США ін­те­ре­сів на­шої кра­ї­ни. Про це по­ві­до­мив 6 сі­чня пор­тал The Hill, який чи­та­ють у Бі­ло­му до­мі, і який се­ред ін­ших ви­дань ко­ри­сту­є­ться най­біль­шою по­пу­ляр­ні­стю се­ред за­ко­но­дав­ців. Це ви­да­н­ня від­зна­чає, що близь­ка до Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії ло­біст­ська ком­па­нія, яку очо­лю­ють ре­спу­блі­кан­ські чи­нов­ни­ки, зокре­ма екс­гу­бер­на­тор шта­ту Міс­сі­сі­пі Хей­лі Бар­бур, Лен­ні Гріф­фіт та Ед Ро­джерс, 23 гру­дня під­пи­са­ли кон­тракт з Адмі­ні­стра­ці­єю Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. Це ви­пли­ває з до­ку­мен­тів, роз­мі­ще­них на сай­ті від­ді­лу ре­є­стра­ції іно­зем­них аген­тів (FARA) мі­ні­стер­ства юсти­ції США. «BGR Group по­да­ла від­по­від­ну ін­фор­ма­цію в FARA 1 сі­чня 2017 ро­ку. Адре­са клі­єн­та в пред­став­ле­ній ін­фор­ма­ції — «Бан­ко­ва, 11, Ки­їв, Укра­ї­на». Ме­та ді­яль­но­сті ком­па­нії — «змі­цне­н­ня зв’яз­ків між США та Укра­ї­ною і за­охо­че­н­ня аме­ри­кан­ських при­ва­тних під­при­єм­ців ін­ве­сту­ва­ти в Укра­ї­ну», — йде­ться в пу­блі­ка­ції.

Крім то­го, Бар­бур і BGR Group до­мо­ви­ли­ся з Укра­ї­ною про «ви­ро­бле­н­ня й ім­пле­мен­та­цію стра­те­гії у сфе­рах роз­ви­тку бі­зне­су та уря­до­вих зв’яз­ків за­ра­ди по­си­ле­н­ня аме­ри­кан­сько-укра­їн­ських від­но­син і збіль­ше­н­ня аме­ри­кан­ських ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ні». Йде­ться, зокре­ма, і про ор­га­ні­за­цію зу­стрі­чей з аме­ри­кан­ськи­ми по­са­дов­ця­ми. Як на­го­ло­шу­є­ться в на­да­ній FARA ін­фор­ма­ції, вар­тість кон­тра­кту, який під­пи­са­но на один рік, ста­но­вить 600 тис. до­ла­рів.

Бар­бур, який 1991 ро­ку став спів­за­снов­ни­ком BGR, з 1993-го до 1997 ро­ку очо­лю­вав На­ціо­наль­ний ко­мі­тет Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії. І свою ло­біст­ську ді­яль­ність він ще біль­ше роз­гор­нув по за­вер­шен­ні гу­бер­на­тор­ської ка­ден­ції з 2004-го до 2012 ро­ку.

Бар­бур і BGR пра­цю­ва­ли на ін­ші іно­зем­ні уря­ди, зокре­ма Ін­дії, Пів­ден­ної Ко­реї та Бан­гла­деш. До кор­по­ра­тив­них клі­єн­тів Бар­бу­ра на­ле­жать Airbus, Caterpillar, Chevron, Huntington Ingalls and Toyota Motor Corp.

Ви­да­н­ня The Hill та­кож по­ві­до­ми­ло, що крім впли­во­вих по­лі­ти­ків Бар­бу­ра і Ро­джер­са, до ло­бі­ю­ва­н­ня ін­те­ре­сів Укра­ї­ни в США бу­де за­лу­че­но ві­це-пре­зи­ден­та BGR Group з між­на­ро­дної ді­яль­но­сті Ле­сте­ра Мун­со­на і Майю Сей­ден, яка пра­цю­ва­ла стар­шим по­мі­чни­ком у Дер­жде­пар­та­мен­ті, ко­ли це ві­дом­ство очо­лю­ва­ла Гіл­ла­рі Клін­тон.

До при­хо­ду в ком­па­нію BGR Group у ли­сто­па­ді 2015 ро­ку Мун­сон пра­цю­вав ди­ре­кто­ром пер­со­на­лу в се­нат­сько­му ко­мі­те­ті із за­кор­дон­них справ, який очо­лю­вав ре­спу­блі­ка­нець Боб Кор­кер.

За ін­фор­ма­ці­єю The Hill, 2015 ро­ку то­ді­шній прем’ єр- мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк найняв аме­ри­кан­ську ло­біст­ську ком­па­нію APCO Worldwide, що­би по­лі­пши­ти від­но­си­ни з ме­діа. Але цей кон­тракт бу­ло ска­со­ва­но пі­сля при­зна­че­н­ня но­вим гла­вою укра­їн­сько­го уря­ду Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на.

Ра­ні­ше, як ві­до­мо, аме­ри­кан­ські ЗМІ опри­лю­дню­ва­ли ін- фор­ма­цію про те, що Ві­ктор Пін­чук до­лу­чив­ся до фі­нан­су­ва­н­ня пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії Гіл­ла­рі Клін­тон. Більш то­го, укра­їн­ський олі­гарх всі­ля­ко де­мон­стру­вав свою при­хиль­ність са­ме до ці­єї кан­ди­да­тки, за­про­шу­ю­чи ра­ні­ше ро­ди­ну Клін­то­нів на свої фо­ру­ми YES. На жаль, на За­хо­ді та­ка «ро­бо­та» Пін­чу­ка — зя­тя екс-пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Ле­о­ні­да Ку­чми — ча­сто спри­йма­лась не як осо­би­ста по­зи­ція, а ве­ктор зов­ні­шньої по­лі­ти­ки дер­жа­ви. Зре­штою на­віть Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко під час сво­го ві­зи­ту до США так і не зу­стрів­ся з До­наль­дом Трам­пом, який зго­дом пе­ре­міг на ви­бо­рах, але зу­стрів­ся з Гіл­ла­рі Клін­тон, зу­стрі­чі з якою, за по­ві­дом­ле­н­ня­ми де­яких ЗМІ, спри­яв Ві­ктор Пін­чук. Зва­жа­ю­чи на те, що укра­їн­ська вла­да яв­но про­ра­ху­ва­лась на цих аме­ри­кан­ських ви­бо­рах (до­ві­рив­ши фа­кти­чно це пи­та­н­ня окре­мо­му кла­ну Ку­чми-Пін­чу­ка), спо­ді­ва­ю­чись, що на­сту­пним пре­зи­ден­том ста­не Гіл­ла­рі Клін­тон, ви­ни­кає пи­та­н­ня, чи справ­ді найня­та ло­біст­ська ком­па­нія до­по­мо­же Ки­є­ву у ло­бі­ю­ван­ні ін­те­ре­сів при адмі­ні­стра­ції Трам­па і що на­справ­ді тре­ба ро­би­ти в са­мій Укра­ї­ні, щоб но­вий гла­ва Бі­ло­го до­му під­три­мав на­шу кра­ї­ну у про­ти­сто­ян­ні з Ро­сі­єю.

«НЕ ЯСНО, ЧИ BGR МАЄ ДОБРІ ЗВ’ЯЗКИ З НАСТУПНОЮ АДМІ­НІ­СТРА­ЦІ­ЄЮ»

Джон ГЕРБСТ, го­ло­ва Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чі в Аме­ри­кан­ській Ра­ді, екс-по­сол США в Укра­ї­ні, Ва­шинг­тон:

— Ви­со­ко­по­став­ле­ні укра­їн­ські по­лі­ти­ки ча­сто на­йма­ли ло­бі­стів для про­су­ва­н­ня сво­їх ін­те­ре­сів у Ва­шинг­то­ні. У ми­ну­ло­му це при­но­си­ло ма­ло ко­ри­сті. Цьо­го ра­зу мо­же бу­ти по-ін­шо­му, з огля­ду на не­зви­чай­ні об­ста­ви­ни адмі­ні­стра­ції Трам­па. Але не ясно, чи BGR має добрі зв’язки з наступною адмі­ні­стра­ці­єю.

Ко­ли ж ве­сти мо­ву про дії укра­їн­ської вла­ди, то най­го­лов­ні­шим є те, щоб Укра­ї­на про­де­мон­стру­ва­ла чі­тку від­да­ність ре­фор­мам, що обез­збро­ю­ва­ти­ме апо­ло­ге­тів Крем­ля, які ка­жуть, що ко­ру­пція в Укра­ї­ні ро­бить її сум­нів­ним акти­вом. Уряд у Ки­є­ві та­кож по­ви­нен про­я­ви­ти не­об­хі­дну гну­чкість що­до ав­то­но­мії та мі­сце­вих ви­бо­рів, щоб по­ка­за­ти, що Мо­сква є при­чи­ною то­го, чо­му Мін­ський про­цес до­бре не пра­цює. Укра­ї­на мо­же про­де­мон­стру­ва­ти та­ку гну­чкість, не ро­бля­чи по­сту­пок, які змі­цни­ли би кон­троль Мо­скви на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях.

«МИ МАЄМО ЗАПРОПОНУВАТИ ВАШИНГТОНУ КОНКРЕТНИЙ ПЛАН ЗМІ­ЦНЕ­Н­НЯ УКРА­ЇН­СЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ДЕРЖАВНОСТІ»

Ми­ко­ла КАПІТОНЕНКО, екс­перт Ін­сти­ту­ту су­спіль­но-еко­но­мі­чних до­слі­джень (ІСЕД), Ки­їв:

— Ду­маю, бю­дже­тна ло­біст­ська ком­па­нія — це не те, що зда­тне прин­ци­по­во впли­ну­ти на за­хист ін­те­ре­сів Укра­ї­ни у США. Ми втра­ти­ли май­же три ро­ки ча­су, за­йма­ю­чись без­змі­стов­ною ри­то­ри­кою і бу­ду­ю­чи по­ві­тря­ні зам­ки, а в під­сум­ку ви­яви­лись зов­сім не­го­то­ви­ми до но­вої ре­аль­но­сті в осо­бі До­наль­да Трам­па у Бі­ло­му до­мі. Як­би по­ді­бні про­ра­хун­ки мо­жна бу­ло за­ла­го­джу­ва­ти за 50 тис. до­ла­рів на мі­сяць, то зов­ні­шня по­лі­ти­ка вза­га­лі бу­ла б не­по­трі­бна. Шлях до під­трим­ки з бо­ку но­во­го аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та ле­жить че­рез пра­гма­тизм в об­сто­ю­ван­ні вла­сних ін­те­ре­сів, яко­мо­га пов­ні­ше ро­зу­мі­н­ня ін­те­ре­сів пар­тне­ра та аде­ква­тне уяв­ле­н­ня про ме­жі дося­жно­го — тоб­то все те, чо­го тра­ди­цій­но бра­кує укра­їн­ській зов­ні­шній по­лі­ти­ці. Аме­ри­ці по­трі­бна ді­є­зда­тна та ефе­ктив­на Укра­ї­на з по­слі­дов­ною та пе­ред­ба­чу­ва­ною зов­ні­шньою по­лі­ти­кою. Зре­штою, нам та­ка Укра­ї­на теж по­трі­бна. Зай­ву ро­бо­ту за­мість нас ні­хто ви­ко­ну­ва­ти не бу­де, а Укра­ї­на слаб­ка, ко­рум­по­ва­на та бі­дна — це «актив», від яко­го ду­же про­сто від­мо­ви­ти­ся.

За­кли­ка­ми до спра­ве­дли­во­сті та спів­чу­т­тя ми ні­чо­го не до­ся­гли за адмі­ні­стра­ції Оба­ми, і ре­зуль­тат не ста­не кра­щим за адмі­ні­стра­ції Трам­па. Опцій, які ми мо­же­мо запропонувати Вашингтону, за­ли­ша­є­ться де­да­лі мен­ше, і ни­ми де­да­лі скла­дні­ше «тор­гу­ва­ти», осо­бли­во по­рів­ня­но з ядер­ною збро­єю чи зба­га­че­ним ура­ном. Про­те во­ни є.

Стра­те­гі­чні ін­те­ре­си США по­ля­га­ють у змі­цнен­ні ре­жи­му ядер­но­го не­роз­по­всю­дже­н­ня та обме­жен­ні впли­ву між­на­ро­дно­го те­ро­ри­зму. Мо­сква про­по­ну­ва­ти­ме їм все це в обмін на Укра­ї­ну. Ми мо­же­мо запропонувати по­гля­ну­ти на си­ту­а­цію іна­кше: крах безпеки Укра­ї­ни, яка від­мо­ви­лась від ядер­ної зброї, озна­чає кри­зу ре­жи­му не­роз­по­всю­дже­н­ня. Якщо по­лі­ти­ка Крем­ля в кін­це­во­му ра­хун­ку при­не­се успіх, цін­ність жорс­ткої си­ли — а над­то ядер­ної зброї — зро­сте. Го­ри­зон­таль­не роз­по­всю­дже­н­ня ста­не пи­та­н­ням ча­су, і США в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві за­ці­кав­ле­ні у від­нов­лен­ні те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни. Роз­ши­ри­ти мо­жна й тра­кту­ва­н­ня про­бле­ма­ти­ки те­ро­ри­зму, що є по­хі­дною від слаб­ко­сті су­ча­сних дер­жав. Пе­ре­тво­ре­н­ня Укра­ї­ни на єв­ро­пей­ське Со­ма­лі (https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/yak-ne-peretvoritisya-na-somali) на­вряд чи спри­я­ти­ме гло­баль­ній ста­біль­но­сті. Ми маємо запропонувати Вашингтону ді­є­вий, конкретний і не­до­ро­гий план змі­цне­н­ня укра­їн­ської безпеки та державності. Іна­кше йо­му за­про­по­ну­ють план її зни­ще­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.