Мер­кель обі­цяє тер­мі­но­ві за­хо­ди про­ти те­ро­ри­зму

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Кан­цлер Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ла Мер­кель за­яви­ла, що пі­сля те­ра­кту на Рі­здвя­но­му яр­мар­ку в Бер­лі­ні, вна­слі­док яко­го за­ги­ну­ли 12 лю­дей, бу­де вжи­то тер­мі­но­ві за­хо­ди. «Ми не по­вин­ні за­стря­гну­ли в обі­цян­ках», — ска­за­ла во­на під час ви­сту­пу на з’їзді про­фоб’єд­на­н­ня «Ні­ме­цький со­юз чи­нов­ни­ків» у Кель­ні. При цьо­му Мер­кель від­зна­чи­ла, що за всіх не­об­хі­дних за­хо­дів що­до бо­роть­би з те­ро­ри­змом, у кра­ї­ні має збе­рі­га­ти­ся сво­бо­да. «Ми ви­сту­па­є­мо за віль­ну й від­кри­ту дер­жа­ву. Ми зна­є­мо пе­ре­ва­ги жи­т­тя у віль­ній кра­ї­ні по­рів­ня­но з ди­кта­ту­рою», — за­яви­ла гла­ва уря­ду. Крім то­го, Мер­кель за­яви­ла про не­об­хі­дність при­ско­ри­ти про­це­ду­ру ви­сил­ки мі­гран­тів, яким від­мо­ви­ли у ста­ту­сі бі­жен­ця. Во­на за­кли­ка­ла вжи­ти всіх за­хо­дів, які б га­ран­ту­ва­ли, що­би мі­гран­ти, які отри­ма­ли при­ту­лок, ін­те­гру­ва­ли­ся в ні­ме­цьке су­спіль­ство, тим ча­сом як ре­шта за­ли­ши­ли кра­ї­ну. При цьо­му кан­цлер ви­сту­пи­ла за ви­зна­н­ня Ал­жи­ру, Ма­рок­ко і Ту­ні­су «без­пе­чни­ми кра­ї­на­ми».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.