Вій­сько­ві 28-ї бри­га­ди від­нов­лю­ють бо­йо­ву те­хні­ку

ННа­аййч­ча­асст­тііш­шее ппр­риич­чиин­но­о­юю по­ло­мок є люд­ський фа­ктор

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

На Оде­щи­ні ко­ле­ктив 28-ї окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди опе­ра­тив­но­го ко­ман­ду­ва­н­ня «Пів­день» пі­сля по­вер­не­н­ня із ра­йо­ну про­ве­де­н­ня АТО роз­гор­нув ін­тен­сив­ну ді­яль­ність у пар­ку бо­йо­вих ма­шин вій­сько­вої ча­сти­ни. Про це по­ві­дом­ляє сайт Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни. Вій­сько­во­слу­жбов­ці ці­єї бри­га­ди, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи усі мо­жли­во­сті ста­ціо­нар­но­го обла­дна­н­ня, ре­мон­ту­ють та від­нов­лю­ють по­шко­дже­ну під час про­ве­де­н­ня АТО шта­тну бо­йо­ву те­хні­ку та озбро­є­н­ня. До про­ве­де­н­ня ро­біт за­лу­ча­є­ться ма­кси­маль­на кіль­кість осо­бо­во­го скла­ду, про­те най­біль­ше на­ван­та­же­н­ня на фа­хів­ців ре­мон­тних під­роз­ді­лів, ав­то­мо­біль­ної та бро­не­тан­ко­вої слу­жби бри­га­ди. Вій­сько­ві від­зна­ча­ють, що най­ча­сті­шою при­чи­ною по­ло­мок є са­ме люд­ський фа­ктор, тож усі ро­бо­ти су­про­во­джу­ю­ться обмі­ном пра­кти­чни­ми осо­бли­во­стя­ми екс­плу­а­та­ції та пе­ре­да­чею до­сві­ду від най­більш під­го­тов­ле­них фа­хів­ців ін­шим вій­сько­во­слу­жбов­цям. На за­вер­шаль­но­му ета­пі вій­сько­ві фар­бу­ють те­хні­ку у за­хи­сний тем­но-зе­ле­ний ко­лір та на­но­сять на кор­пус ка­му­фля­жний пі­ксель­ний ма­лю­нок.

ФО­ТО НАДАНО МІНОБОРОНИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.