ЦУГЦВАНГ для ім­пе­рії

Den (Ukrainian) - - Культура -

Жур­на­лі­сти аме­ри­кан­сько­го те­ле­ка­на­лу CNN на днях роз­по­ві­ли сві­то­ві про «пов­зу­чий кор­дон» між Гру­зі­єю та ане­ксо­ва­ною Ро­сі­єю ре­спу­блі­кою Пів­ден­на Осе­тія (гру­зин­ська на­зва — Цхін­валь­ський ре­гіон).

Пі­сля вій­ни 2008 ро­ку там ви­ни­кла шту­чна лі­нія роз­ме­жу­ва­н­ня, про­те ро­сій­ське вій­сько, що і є ар­мі­єю Пів­ден­ної Осе­тії, по­сту­по­во пе­ре­су­ває кор­дон вглиб те­ри­то­рії Гру­зії. Один з ге­ро­їв сю­же­ту — лі­тній чо­ло­вік, який по­їхав до мі­ста у спра­вах на кіль­ка днів, а по­вер­нув­шись, ви­явив, що йо­го бу­ди­нок вже на те­ри­то­рії ре­спу­блі­ки. І ви­бір не­ба­га­тий — або при­йма­ти гро­ма­дян­ство не­за­кон­но­го дер­жав­но­го утво­ре­н­ня, або за­би­ра­ти­ся геть, за­ли­ша­ти бу­ди­нок і май­но. Оку­пан­ти без­це­ре­мон­но пе­ре­кри­ва­ють до­ро­ги, від­хо­плю­ють угі­д­дя, а се­лян, які на­ма­га­ю­ться ді­ста­ти­ся вла­сної ріл­лі або па­со­ви­ська, аре­што­ву­ють чи штра­фу­ють. І зу­пи­ни­ти цей про­цес не­мо­жли­во че­рез пе­ре­ва­гу во­ро­га в чи­слен­но­сті й озбро­єн­ні.

Та­ке ко­ї­ться не ли­ше у Гру­зії. У тій-та­ки Мол­до­ві озбро­є­ні бан­ди­ти з При­дні­стров’я мо­жуть со­бі до­зво­ли­ти вдер­ти­ся на не­о­ку­по­ва­ну те­ри­то­рію і про­сто ви­кра­сти лю­ди­ну.

Усе це — пе­ре­кон­ли­ва від­по­відь на за­пи­та­н­ня про те, що ро­бить на­ша ар­мія в зо­ні АТО і чи має во­на там бу­ти. Що­ден­ні су­ти­чки, об­стрі­ли, дрі­бні про­су­ва­н­ня, де­о­ку­па­ція яко­гось кри­хі­тно­го лі­со­чка чи на­пів­зруй­но­ва­но­го се­ли­ща — акції не менш ва­жли­ві, ніж ве­ли­кі бої. Бо мо­жна скіль­ки зав­го­дно го­во­ри­ти про ком­про­мі­си, пе­ре­мир’я, про Мін­ський про­цес (й цим усім тре­ба за­йма­ти­ся, до­ки це збе­рі­гає жи­т­тя на­шим сол­да­там і ци­віль­ним), але жо­дної ми­ті не слід за­бу­ва­ти, що ми маємо спра­ву з хи­жа­ком, який ро­зу­міє ли­ше мо­ву гру­бої си­ли. І на ко­жну спро­бу роз­зя­ви­ти па­ще­ку він має отри­му­ва­ти — і, на ща­стя, отри­мує — до­бря­чий хук важ­ким за­лі­зним ку­ла­ком.

Схо­же, вди­ра­ю­чись до нас, крем­лів­ські гор­ло­рі­зи дій­сно не очі­ку­ва­ли та­ко­го спро­ти­ву. Ані лег­кої про­гу­лян­ки, ані «пов­зу­чо­го кор­до­ну» не ви­йшло. Са­ме в Укра­ї­ні во­ни фа­кти­чно впер­ше у но­ві­тній істо­рії за­шпор­та­лись.

Зві­сно, це не при­ве­де їх до тя­ми, і подаль­ший рух у бу­дья­ко­му на­пря­мі за­гро­жує ли­ше одним на­слід­ком — ге­пну­ться так, що вже не вста­нуть.

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.