Сім «Зо­ло­тих гло­бу­сів» за дві го­ди­ни джа­зу

У США від­бу­лась це­ре­мо­нія вру­че­н­ня на­го­род пре­сти­жної кі­но­пре­мії

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Най­кра­щою дра­мою ви­зна­не «Мі­ся­чне сві­тло» Бар­рі Джен­кін­са — трьо­ха­ктна істо­рія гея-афро­а­ме­ри­кан­ця, зму­ше­но­го ви­жи­ва­ти у во­ро­жо­му ото­чен­ні.

У но­мі­на­ції «Най­кра­ща чо­ло­ві­ча роль у дра­ма­ти­чно­му філь­мі» пе­ре­мі­га­ктор Кей­сі Аф­флек — про­та­го­ніст у дра­мі «Ман­че­стер бі­ля мо­ря».

Най­кра­щою актор­кою пе­ред­ба­чу­ва­но ста­ла Іза­бель Юп­пер, яка зі­гра­ла в чор­ній ко­ме­дії жи­во­го кла­си­ка По­ла Вер­ху­ве­на «Во­на» (Elle, Фран­ція). «Во­на» та­кож ви­зна­на най­кра­щим філь­мом іно­зем­ною мо­вою.

«Най­кра­ща жі­но­ча роль дру­го­го пла­ну» — у Ві­о­ли Де­віс (дра­ма «Ого­ро­жі»), «Най­кра­ща чо­ло­ві­ча роль дру­го­го пла­ну» в Аа­ро­на Тей­ло­ра Джон­со­на за ро­бо­ту у фе­сти­валь­ній сен­са­ції — три­ле­рі куль­то­во­го ре­жи­се­ра і ди­зай­не­ра То­ма Фор­да «Під по­кро­вом но­чі» (Гран-прі Ве­не­цій­сько­го фе­сти­ва­лю ми­ну­ло­го ро­ку), пов­но­ме­тра­жний муль­тфільм «Зві­ро­по­ліс» пе­ре­мі­гу но­мі­на­ції «Най­кра­щий ані­ма­цій­ний фільм», а ле­ген­дар­на Ме­ріл Стріп отри­ма­ла пре­мію Се­си­ля Б. Де Мі­л­ля за ви­да­тні за­слу­ги в кі­не­ма­то­гра­фі й гро­мад­ську актив­ність. Під час сво­єї про­мо­ви-по­дя­ки Стріп кіль­ка ра­зів на­тя­кну­ла на обра­но­го пре­зи­ден­том США До­наль­да Трам­па і зви­ну­ва­ти­ла йо­го в при­ни­жу­ван­ні лю­дей, пе­ре­дає The New York Times...

Справ­жньою сен­са­ці­єю цьо­го­рі­чно­го «Гло­бу­са», бе­зу­мов­но, є джаз-мю­зикл «Ла-Ла-Ленд» 32- рі­чно­го Де­мі­е­на Ша­зел­ла, до­бре ві­до­мо­го гля­да­чам за му­зи­чно-пси­хо­ло­гі­чною дра­мою «Одер­жи­мість» (2014). «Ла-Ла­Ленд» здо­був на­го­ро­ди у се­ми ка­те­го­рі­ях: «Най­кра­щий мю­зикл або ко­ме­дія», «Най­кра­щий ре­жи­сер», «Най­кра­щий сце­на­рій», «Най­кра­ща му­зи­ка», «Най­кра­ща пі­сня», «Най­кра­ща чо­ло­ві­ча роль у мю­зи­клі або ко­ме­дії» (Райан Го­слінг), «най­кра­ща жі­но­ча роль у мю­зи­клі або ко­ме­дії » ( Ем­ма Сто­ун) — і та­ким чи­ном вста­но­вив аб­со­лю­тний ре­корд у істо­рії « Зо­ло­то­го гло­бу­са».

«Най­кра­щим дра­ма­ти­чним се­рі­а­лом » ви­зна­ли аме­ри­ка­но­бри­тан­ську «Ко­ро­ну». Актри­са з цьо­го се­рі­а­лу Клер Фой отри­ма­ла на­го­ро­ду в но­мі­на­ції «Най­кра­ща актри­са в дра­ма­ти­чно­му се­рі­а­лі». «Най­кра­щим акто­ром у дра­ма­ти­чно­му се­рі­а­лі » став Біл­лі Боб Торн­тон ( « Го­лі­аф » ) , «Най­кра­щою актри­сою в ко­ме­дій­но­му се­рі­а­лі» — Трей­сі Ел­ліс Росс ( « Чор­ну­ва­тий » ) . 6- се­рій­ний « Ні­чний адмі­ні­стра­тор » (Бри­та­нія — США) зі­брав три на­го­ро­ди — «Най­кра­щий актор у те­ле­філь­мі або мі­ні- се­рі­а­лі » (Том Хід­дл­стон), «Най­кра­щий актор дру­го­го пла­ну в се­рі­а­лі, мі­ні-се­рі­а­лі або те­ле­філь­мі» (ко­ли­шній до­ктор Ха­ус — Хью Ло­рі) і «Най­кра­ща жі­но­ча роль дру­го­го пла­ну в се­рі­а­лі, мі­ні-се­рі­а­лі або те­ле­філь­мі « ( Олі­вія Кол­ман). Пер­ший се­зон «Аме­ри­кан­ської істо­рії зло­чи­нів » , при­свя­че­ний спра­ві О. Джея Сім­псо­на, пе­ре­мі­гу ка­те­го­рі­ях «Най­кра­щий те­ле­фільм або мі­ні-се­рі­ал» і «Най­кра­ща актри­са в те­ле­філь­мі або мі­ні- се­рі­а­лі » (Са­ра Пол­сон). Два «Гло­бу­си» в «Атлан­ти» — «Най­кра­щий ко­ме­дій­ний се­рі­ал» і «Най­кра­ща чо­ло­ві­ча роль у ко­ме­дій­но­му се­рі­а­лі» (До­нальд Гло­вер).

Пре­мія «Зо­ло­тий гло­бус» що­рі­чно вру­ча­є­ться з 1944 ро­ку за ре­зуль­та­та­ми го­ло­су­ва­н­ня при­бли­зно со­тні жур­на­лі­стів рі­зних ви­дань, що вхо­дять в Мі­жна­ро­дну асо­ці­а­цію кі­но­пре­си в Го­лі­ву­ді. Пре­мія є дру­гою за пре­сти­жні­стю в сві­ті пі­сля «Оска­ра».

« Ла-Ла- Ленд » ви­хо­дить в укра­їн­ський про­кат на цьо­му ти­жні. Ре­цен­зію на цей фільм ди­ві­ться у най­ближ­чих но­ме­рах на­шої га­зе­ти.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.