У вій­ні з «Газ­про­мом» Укра­ї­на має силь­ні по­зи­ції

Пер­спе­кти­ви й осо­бли­во­сті ві­тчи­зня­но­го га­зо­ви­до­бу­тку

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ана­то­лій АКІМОВ, за­слу­же­ний енер­ге­тик Укра­ї­ни

Укра­ї­на на­ле­жить до тих дер­жав, які ма­ють зна­чні ре­сур­си при­ро­дно­го га­зу, про­те кіль­кість роз­ві­да­них та по­пе­ре­дньо роз­ві­да­них за­па­сів, яки­ми, вла­сне, і за­без­пе­чу­є­ться ви­до­бу­ток га­зу, яв­но не­до­ста­тній для по­треб дер­жа­ви.

По­ча­тко­ві по­тен­цій­ні ре­сур­си віль­но­го га­зу Укра­ї­ни оці­не­ні на­у­ков­ця­ми у 7,25 триль­йо­на ку­бі­чних ме­трів, з них роз­ві­да­ні за­па­си ста­нов­лять ли­ше 39%. Зна­чна їх ча­сти­на зо­се­ре­дже­на на ве­ли­ких гли­би­нах — 4—7 км. Та­ким чи­ном, ре­сур­сна ба­за га­зо­ви­до­був­ної га­лу­зі Укра­ї­ни до­зво­ляє за її ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­стан­ні ста­бі­лі­зу­ва­ти, а в пер­спе­кти­ві й під­ви­щи­ти об’єми йо­го ви­до­бу­тку.

За­хі­дний на­фто­га­зо­но­сний ре­гіон Укра­ї­ни, до скла­ду яко­го вхо­дить і Львів­ська область, був і за­ли­ша­є­ться одним із пер­спе­ктив­них по­ста­чаль­ни­ків при­ро­дно­го га­зу в кра­ї­ні. Не­ро­зві­да­ні ре­сур­си ре­гіо­ну ста­нов­лять 539 млрд ку­бі­чних ме­трів га­зу ( у Львів­ській обла­сті — 199,3 млрд ку­бі­чних ме­трів).

Як ствер­джує ака­де­мік НАН Укра­ї­ни Оле­ксандр Юхи­мо­вич Лу­кін: «На­яв­ні в на­драх Укра­ї­ни роз­ві­да­ні за­па­си та про­гно­зні ре­сур­си при­ро­дно­го га­зу в ра­зі від­по­від­ної ор­га­ні­за­ції гео­ло­го­ро­зві­ду­валь­них ро­біт під ква­лі­фі­ко­ва­ним і ре­тель­ним їх на­у­ко­вим су­про­во­дом до­зво­лять ста­бі­лі­зу­ва­ти і на­да­лі не­у­хиль­но на­ро­щу­ва­ти об­ся­ги вла­сно­го га­зо­ви­до­бу­ва­н­ня».

Однак, по­при зна­чні не­ро­зві­да­ні ре­сур­си ву­гле­во­дне­вої си­ро­ви­ни в на­драх, їх ви­вче­н­ня і пе­ре­ве­де­н­ня в роз­ві­да­ні за­па­си від­бу­ва­є­ться ду­же низь­ки­ми тем­па­ми. Ви­до­бу­ток га­зу теж не­зна­чний. Так, у 2014 р. ви­до­бу­ток га­зу у Львів­ській обла­сті склав ли­ше близь­ко 0,64 млрд ку­бо­ме­трів за вла­сно­го спо­жи­ва­н­ня у 1,55 млрд.

ЧО­МУ МИ НЕ ВИКОРИСТОВУЄМО ВЛАСНІ РЕ­СУР­СИ ПРИ­РО­ДНО­ГО ГА­ЗУ?

При­чи­ни цьо­го ши­ро­ко ві­до­мі. Укра­ї­на й до­сі не мо­же по­до­ла­ти на­слід­ки ко­ла­псу сво­го па­лив­но-енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу, зу­мов­ле­но­го зов­сім не мі­фі­чним ви­сна­же­н­ням укра­їн­ських надр, а обваль­ним па­ді­н­ням об­ся­гів гли­бо­ко­го бу­рі­н­ня і сей­смо­ро­звід­ки, по­ро­чною еко­но­мі­чною по­лі­ти­кою. Із се­ре­ди­ни 90-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя об­ся­ги їхньо­го ви­до­бу­тку з надр ста­ли пе­ре­ви­щу­ва­ти при­ріст за­па­сів, то­ді як для кра­їн зі ста­біль­ним фун­кціо­ну­ва­н­ням еко­но­мі­ки при­ро­сти за­па­сів га­зу в де­кіль­ка ра­зів пе­ре­ви­щу­ють йо­го ви­до­бу­ток.

Крім то­го, бу­рі­н­ня ве­ло­ся в основ­но­му на гли­би­нах до 3— 3,5 км, де ре­сур­си зде­біль­шо­го вже роз­ві­да­ні, і від­кри­т­тя зна­чних за за­па­са­ми ро­до­вищ не пе­ред­ба­ча­є­ться. А основ­ні пер­спе­кти­ви пов’язу­ю­ться з гли­би­на­ми 4—5 км і біль­ше, ро­бо­ти на яких пра­кти­чно при­зу­пи­не­но.

У кра­ї­ні до­сі існує над­зви­чай­но за­бю­ро­кра­ти­зо­ва­на си­сте­ма оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів для отри­ма­н­ня пра­ва на ви­ко­ри­ста­н­ня надр. Так, на­яв­на си­сте­ма на­да­н­ня пра­ва зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня для роз­мі­ще­н­ня об’єктів для ви­до­бу­тку га­зу на пра­кти­ці мо­же три­ва­ти 2—4 ро­ки. Біль­ше за все втра­ча­є­ться ча­су на отри­ма­н­ня спец­до­зво­лу на ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми.

І го­лов­не: по­пе­ре­дні уря­ди кра­ї­ни взя­ли на­прям на по­пов­не­н­ня дер­жав­но­го бю­дже­ту за ра- ху­нок збіль­ше­н­ня рен­тних пла­те­жів на ви­до­бу­ток при­ро­дно­го га­зу. Це при­зве­ло до змен­ше­н­ня ви­до­бу­тку га­зу, зро­ста­н­ня йо­го со­бі­вар­то­сті, змен­ше­н­ня до­хо­дів га­зо­ви­до­був­них ком­па­ній, а, від­по­від­но, і подаль­ших ін­ве­сти­цій у гео­ло­гі­чне ви­вче­н­ня, роз­від­ку, ви­до­бу­ва­н­ня га­зу, по­то­чні ка­пі­таль­ні ре­мон­ти свер­дло­вин.

На сьо­го­дні че­рез не­ква­лі­фі­ко­ва­не ке­рів­ни­цтво га­луз­зю май­же по­ло­ви­на фон­ду екс­плу­а­та­цій­них свер­дло­вин пе­ре­бу­ва­ють у кон­сер­ва­ції.

На да­ний час сут­тє­во ско­ро­че­ні, а в біль­шо­сті ви­пад­ків і пов­ні­стю від­су­тні дер­жав­ні ко­шти для роз­ви­тку гео­ло­гі­чної га­лу­зі в Укра­ї­ні. Про­гра­ми, які пе­ред­ба­ча­ють роз­ши­ре­н­ня по­шу- ків ву­гле­во­днів, у зна­чній мі­рі не ви­ко­ну­ю­ться.

В Укра­ї­ні пра­кти­чно від­су­тня су­ча­сна бу­ро­ва ба­за — за­раз існує ба­га­то бу­ро­вих ком­па­ній із вкрай зно­ше­ним і не­при­да­тним обла­дна­н­ням для без­ава­рій­но­го гли­бо­ко­го бу­рі­н­ня та які­сно­го роз­кри­т­тя про­ду­ктив­них пла­стів.

ПРО ЩО ВСІ ЗНАЮТЬ, АЛЕ МА­ЛО ГО­ВО­РЯТЬ

По­тен­цій­них ін­ве­сто­рів у га­зо­ви­до­був­ній га­лу­зі від­ля­ку­ють перш за все не­до­ско­на­ла за­ко­но­дав­ча ба­за, від­су­тність будь-якої дов­го­стро­ко­вої стра­те­гії роз­ви­тку, не­про­фе­сій­не управ­лі­н­ня, та, пе­ред­усім — то­таль­на ко­рум­по­ва­ність га­лу­зі. На­дро­ко­ри­сту­вач по­ви­нен бу­ти впев­не­ний у то­му, що пі­сля від­кри­т­тя ро­до­ви­ща во­но не пе­ре­йде в ін­ші ру­ки за най­мен­ше по­ру­ше­н­ня ви­ро­бни­чо-фі­нан­со­вої ді­яль­но­сті чи по за­кін­чен­ню тер­мі­ну дії спец­до­зво­лу.

Ти­по­ві не­га­ра­зди га­зо­ви­до­був­них під­при­ємств мо­жна про­сте­жи­ти на при­кла­ді при­ва­тно­го га­зо­ви­до­був­но­го під­при­єм­ства «На­фто­га­зрем­буд-1».

На га­зо­но­сній Ти­нів­ській пло­щі ( Дро­го­би­цький ра­йон Львів­ської обла­сті), від­по­від­но до спе­ці­аль­но­го до­зво­лу, з 2003 р. про­во­ди­ли ро­бо­ти з гео­ло­гі­чно­го ви­вче­н­ня пло­щі два під­при­єм­ства: ДП «За­хі­дукр­гео­ло­гія» та при­ва­тне під­при­єм­ство «Укр­не­руд­пром».

У 2011 ро­ці ТзОВ «На­фто­га­зрем­буд- 1 » ви­ку­пи­ло час­тку « Укр­не­руд­про­му » , пі­сля чо­го роз­по­ча­ла­ся спіль­на ді­яль­ність цьо­го під­при­єм­ства та ДП «За­хі­дукр­гео­ло­гія » . За час спіль­ної ро­бо­ти при­ва­тним ін­ве­сто­ром вкла­де­но у по­шу­ко­ві ро­бо­ти по­над 4,5 млн до­ла­рів США.

2016 ро­ку за­кін­чив­ся тер­мін дії спец­до­зво­лу для ДП «За­хі­дукр­гео­ло­гія». Зва­жа­ю­чи на те, що тер­мін дії спец­до­зво­лу вже дві­чі по­нов­лю­вав­ся, згі­дно з чин­ним за­ко­но­дав­ством, ДП втра­ти­ло пра­во про­дов­жи­ти йо­го ще раз.

Від­по­від­но до По­ста­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 30.05.2011 №615 «Про за­твер­дже­н­ня По­ряд­ку на­да­н­ня спе­ці­аль­них до­зво­лів на ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми» ТзОВ «На­фто­га­зрем­буд-1» офор­ми­ло ма­те­рі­а­ли для отри­ма­н­ня без кон­кур­су спе­ці­аль­но­го до­зво­лу на ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми на Ти­нів­ській пло­щі як при­ва­тний ін­ве­стор, ко­трий вклав ін­ве­сти­ції у гео­ло­гі­чне ви­вче­н­ня надр ці­єї пло­щі, за­без­пе­чив цикл ро­біт із оцін­ки за­па­си ро­до­ви­ща та ви­ро­бив не­об­хі­дні по­го­дже­н­ня на отри­ма­н­ня ви­ще­за­зна­че­но­го спец­до­зво­лу у Львів­ської обла­сної ра­ди, Гір­пром­на­гля­ду та Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії і при­ро­дних ре­сур­сів.

Дер­жав­на слу­жба гео­ло­гії та надр Укра­ї­ни, по­при юри­ди­чне пра­во «На­фто­га­зрем­буд-1» отри­ма­ти спе­ці­аль­ний до­звіл на ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми, до цьо­го ча­су йо­го не ви­да­ла. Су­до­ва спра­ва 12 (!) ра­зів роз­гля­да­ла­ся у рі­зних су­до­вих ін­стан­ці­ях Укра­ї­ни, які одно­стай­но ви­ма­га­ють від Дер­жав­ної слу­жби гео­ло­гії та надр Укра­ї­ни на­да­ти спец­до­звіл для «На­фто­га­зрем­буд-1», спра­ву пе­ре­да­но на су­до­ве ви­ко­на­н­ня, але вже біль­ше 3-х мі­ся­ців не ви­ко­ну­є­ться і спец­до­звіл не ви­да­є­ться.

Не­об­хі­дно за­зна­чи­ти, що впро­довж 2004—2016 рр. ТзОВ «На­фто­га­зрем­буд-1» ви­до­бу­ло 39,11млн ку­бо­ме­трів при­ро­дно­го га­зу, во­но бу­ло одним із най­біль­ших пла­тни­ків по­да­тків у Дро­го­би­цько­му ра­йо­ні Львів­ської обла­сті (за 2015 р. спла­че­но до Дер­жав­но­го бю­дже­ту 30,9 млн грн.).

У ре­зуль­та­ті при­пи­не­н­ня ви­до­бу­тку га­зу з Ти­нів­сько­го ро­до­ви­ща з трав­ня 2016 ро­ку для спо­жи­ва­чів Укра­ї­ни не­об­хі­дно бу­ло до­да­тко­во за­ку­по­ву­ва­ти ім­пор­то- ва­ний газ (орі­єн­тов­но близь­ко 3,4 млн ку­бо­ме­трів, що в гро­шо­во­му екві­ва­лен­ті скла­дає 22,5 млн грн.). Як на­слі­док, від при­пи­не­н­ня ви­ро­бни­чої ді­яль­но­сті ТзОВ «На­фто­га­зрем­буд-1» дер­жа­ва не­до­о­три­ма­ла пла­те­жів до бю­дже­ту близь­ко 15,8 млн грн, пра­ців­ни­ки ком­па­нії за­ли­ши­ли­ся без ро­бо­ти.

Більш за все до си­ту­а­ції, що скла­ла­ся з ТзОВ «На­фто­га­зрем­буд-1», при­че­тна дер­жав­на слу­жба гео­ло­гії та надр Укра­ї­ни. Са­ме во­на, по­при чи­слен­ні рі­ше­н­ня су­дів, не ви­дає спе­ці­аль­ний до­звіл на ви­ко­ри­ста­н­ня ре­сур­сів. Т.в.о. ке­рів­ни­ка ці­єї слу­жби Ми­хай­ло Бо­яр­кін до­го­во­рив­ся до то­го, що за­явив: «Спец­до­звіл ви­дам тіль­ки під ти­ском», тоб­то він ви­ма­гає при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня впро­ва­дже­н­ня рі­ше­н­ня су­ду. Са­ме за йо­го вка­зів­ка­ми ре­гу­ляр­но по­нов­лю­ю­ться су­до­ві по­да­н­ня, від­пи­ски до рі­зних дер­жав­них ор­га­нів, від­мо­ви у на­дан­ні спе­ці­аль­но­го до­зво­лу на ви­ко­ри­ста­н­ня ре­сур­су, не зва­жа­ю­чи на рі­ше­н­ня су­до­вих ін­стан­цій.

Як тут не зга­да­ти, що ке­рів­ни­ки ДГС один за одним ста­ють фі­гу­ран­та­ми гу­чних кри­мі­наль- них про­ва­джень за зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем. Без сум­ні­ву, ді­ють во­ни не са­мо­туж­ки, а ви­ко­ну­ють чи­юсь вка­зів­ку. На жаль, це при­зво­дить до змен­ше­н­ня ви­до­бу­тку при­ро­дно­го га­зу, осо­бли­во при­ва­тни­ми ви­до­бу­ва­ча­ми, від чо­го по­тер­пає га­зо­ва не­за­ле­жність на­шої кра­ї­ни.

ЩО НЕ­ОБ­ХІ­ДНО ЗРО­БИ­ТИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ГА­ЗО­ВИ­ДО­БУ­ВА­Н­НЯ?

Прі­о­ри­те­тне пра­во на отри­ма­н­ня спец­до­зво­лу на про­ми­сло­ву роз­роб­ку га­зо­во­го ро­до­ви­ща по­вин­не ма­ти під­при­єм­ство, яке йо­го від­кри­ло, роз­ві­да­ло та про­ве­ло до­слі­дно-про­ми­сло­ву екс­плу­а­та­цію. То­му пер­ший до­звіл на гео­ло­гі­чне ви­вче­н­ня надр має на­да­ва­ти­ся ін­ве­сто­ру не на п’ять, а хо­ча б на сім-де­сять ро­ків. І зви­чай­но, з ре­аль­ним кон­тро­лем за ви­ко­на­н­ням основ­них лі­цен­зій­них зо­бов’язань. Не се­крет, що під кри­лом ви­со­ко­по­са­дов­ців існує ба­га­то дрі­бних під­при­ємств, які во­ло­ді­ють спец­до­зво­ла­ми ро­ка­ми, не про­во­дя­чи ні­яких гео­ло­го­ро­зві­ду­валь­них ро­біт і пе­ре­про­ду­ю­чи пер­спе­ктив­ні ді­лян­ки надр. Не­об­хі­дний ді­є­вий кон­троль за ви­ко­на­н­ням основ­них ви­мо­глі­цен­зій­них угод.

Ге­о­ло­го­ро­зві­ду­валь­ні ро­бо­ти по­тре­бу­ють по­стій­но­го ква­лі­фі­ко­ва­но­го на­у­ко­во­го су­про­во­дже­н­ня. По­трі­бні ре­гіо­наль­ні на­у­ко­во-ви­ро­бни­чі ана­лі­ти­чні цен­три, які мо­гли б до­слі­джу­ва­ти керн, пла­сто­ві флю­ї­ди, роз­ро­бля­ти не­об­хі­дну прое­кт­ну до­ку­мен­та­цію як для дер­жав­них, так і, осо­бли­во, не­ве­ли­ких при­ва­тних га­зо­ви­до­був­них під­при­ємств. В ре­аль­но­сті все нав­па­ки — з огля­ду на фі­нан­со­ві про­бле­ми лі­кві­до­ва­но Львів­ське та Чер­ні­гів­ське від­ді­ле­н­ня Укра­їн­сько­го дер­жав­но­го гео­ло­го­ро­зві­ду­валь­но­го ін­сти­ту­ту, які здій­сню­ва­ли ана­лі­ти­ку по­шу­ко­во-роз­ві­ду­валь­них ро­біт та пер­ма­нен­тно об­ґрун­то­ву­ва­ли ре­сур­сну ву­гле­во­дне­ву ба­зу, по­чи­на­ю­чи з 50-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя.

Сут­тє­во по­кра­щи­ти си­ту­а­цію бу­ло б мо­жли­во за ра­ху­нок до­да­тко­во­го за­лу­че­н­ня фі­нан­сів ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су. Адже цей на­пря­мок еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку є до­ста­тньо ефе­ктив­ним пра­кти­чно у всіх кра­ї­нах із роз­ви­не­ною еко­но­мі­кою. Для цьо­го не­об­хі­дні кар­ди­наль­ні змі­ни в стра­те­гії роз­ви­тку мі­не­раль­но-си­ро­вин­ної ба­зи дер­жа­ви, а та­кож вре­гу­лю­ва­н­ня за­ко­но­дав­чої ба­зи, яка б мо­гла га­ран­ту­ва­ти при­ва­тно­му бі­зне­су йо­го за­хи­ще­ність від чи­нов­ни­цько­го сва­ві­л­ля.

На на­шу дум­ку, рен­тні пла­те­жі не­об­хі­дно змен­ши­ти до мі­ні­му­му, а для не­ве­ли­ких ро­до­вищ та важ­ко­ви­до­був­них за­па­сів ву­гле­во­днів рен­ту за ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми до­ціль­но вза­га­лі від­мі­ни­ти. Це за­лу­чи­ло б ін­ве­сто­ра до роз­роб­ки низь­ко­де­бі­тних по­кла­дів.

Спо­ді­ва­є­мо­ся, що ке­рів­ни­цтво кра­ї­ни вже зро­би­ло від­по­від­ні ви­снов­ки що­до до­ко­рін­но­го покращення ста­ну га­зо­ви­до­бу­тку та отри­ма­н­ня кра­ї­ною га­зо­вої не­за­ле­жно­сті. Екс­пер­ти га­лу­зі роз­ці­ню­ють як по­зи­тив­ний си­гнал до які­сних змін не­що­дав­ню за­яву Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка на це­ре­мо­нії від­кри­т­тя но­во­го га­зо­во­го ро­до­ви­ща на Львів­щи­ні про не­об­хі­дність за­пу­ску укра­їн­сько­го га­зо­ви­до­бу­ва­н­ня та дер­жав­ну під­трим­ку че­сних і справ­жніх ін­ве­сто­рів.

Є спо­ді­ва­н­ня, що роз­по­чну­ться во­ни з аде­ква­тних ка­дро­вих при­зна­чень — стра­те­гі­чним га­зо­ви­до­бу­ва­н­ням не мо­жуть управ­ля­ти ви­пад­ко­ві лю­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.