Во­ло­ди­мир ГРОЙСМАН, прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни:

Den (Ukrainian) - - Економіка -

В Укра­ї­ні ство­рю­ва­ли­ся всі умо­ви, за яких дер­жав­не га­зо­ви­до­бу­ва­н­ня па­да­ло. Га­зо­ви­до­був­ни­кам за­кру­чу­ва­ли гай­ки, щоб во­ни не мо­гли роз­ви­ва­ти­ся, на­то­мість, все біль­ше й біль­ше, ство­рю­ва­ли­ся умо­ви юри­ди­чної і енер­ге­ти­чної за­ле­жно­сті від Ро­сії. Це був та­кий дов­го­стро­ко­вий про­даж на­шо­го су­ве­ре­ні­те­ту Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції. Я ду­маю, що це бу­ла нав­ми­сна по­лі­ти­ка то­ді­шньо­го уря­ду. Ми зла­ма­ли це... На­ше зав­да­н­ня — роз­ви­ва­ти вла­сне ви­до­бу­ва­н­ня, при­чо­му са­ме дер­жав­ною ком­па­ні­єю, ско­ро­чу­ва­ти за­ку­пів­лю енер­го­но­сі­їв за кор­до­ном, і ми вже мо­же­мо го­во­ри­ти про те, що в 2016 ро­ці ми ма­ли не мі­нус, а плюс у ви­до­бу­тку, і я ра­дію цьо­му, оскіль­ки це свід­чить, що ми пі­шли пра­виль­ним шля­хом. А в но­во­му ро­ці до­да­мо до то­го рів­ня га­зо­ви­до­бу­тку, який маємо сьо­го­дні, ще десь плюс 500 міль­йо­нів ку­бі­чних ме­трів га­зу

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІ­ПА­ЧУ­КА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.