ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1647 — по­мер Пе­тро Мо­ги­ла, укра­їн­ський по­лі­ти­чний, осві­тній та цер­ков­ний ді­яч до­би Ре­чі По­спо­ли­тої, «ба­тько ру­ської тео­ло­гії», ми­тро­по­лит Ки­їв­ський, Га­ли­цький і всі­єї Ру­сі у 1632—1647 рр., пе­ре­ко­на­ний при­хиль­ник хри­сти­ян­ських цер­ков. На­ро­див­ся 1596 р. 1569 — пер­ша в істо­рії згад­ка про ло­те­рею, що від­бу­ла­ся в Ан­глії. 1765 — на­ро­див­ся Але­ксандр Га­міль­тон, один з ба­тьків — за­снов­ни­ків США, се­кре­тар Джор­джа Ва­шінг­то­на, зго­дом — мі­ністр фі­нан­сів США. Ві­до­мий усім із порт­ре­ту на 10до­ла­ро­вій бан­кно­ті. За­ги­нув на ду­е­лі у ві­ці 49 ро­ків. 1787 — ан­глій­ський астро­ном Ві­льям Гер­шель ( 1738— 1822) від­крив су­пу­тни­ки пла­не­ти Уран — Ти­та­нію та Обе­рон. 1888 — по­мер Юрій Федь­ко­вич, ви­зна­чний укра­їн­ський пи­сьмен­ник, по­ет, пе­ре­кла­дач, дра­ма­тург, пе­ре­дві­сник укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но­го ві­дро­дже­н­ня Бу­ко­ви­ни. На­ро­див­ся 1834 р. 1916 — по­мер Лесь (Оле­кса Се­ме­но­вич) Мар­то­вич, бли­ску­чий укра­їн­ський пи­сьмен­ник- са­ти­рик, вмів по­єд­ну­ва­ти ко­мі­чне з тра­гі­чним («За­бо­бон » , « Стри­бо­жий да­ру­нок » , « Смер­тель­на спра­ва»). Був та­кож ві­до­мим у За­хі­дній Укра­ї­ні прав­ни­ком. На­ро­див­ся 1871 р. 1919 — у Ра­дян­ській Ро­сії вве­де­на про­дроз­клад­ка (обов’яз­ко­ва зда­ча се­ля­на­ми на­дли­шків хлі­ба дер­жа­ві). 1922 — у Ка­на­ді впер­ше в сві­ті для лі­ку­ва­н­ня ді­а­бе­ту ви­ко­ри­ста­но ін­су­лін. Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.