В чо­му пра­ві й не­пра­ві «бло­ка­дни­ки»?

«По­лі­ти­ка вла­ди са­ма про­во­кує лю­дей від­кри­ва­ти «дру­гий фронт», — гро­мад­ський акти­віст

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Зі сто­рі­нок га­зет та екра­на ТБ не зни­ка­є­фра­за «бло­ка­да оку­по­ва­них те­ри­то­рій». При цьо­му до­сі цей факт ви­кли­ка­є­біль­ше за­пи­тань, ніж від­по­від­ей. Без сум­ні­ву, не мо­жна го­во­ри­ти про будь-яку «бло­ка­ду» оку­по­ва­них те­ри­то­рій і при цьо­му про­дов­жу­ва­ти сто­сун­ки з агре­со­ром. Та й до гро­ма­дян Укра­ї­ни, які опи­ни­ли­ся на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, дер­жа­ва за­сто­со­ву­є­по­двій­ні стан­дар­ти, обме­жу­ю­чи їхні мо­жли­во­сті ви­во­зи­ти сво­є­май­но тим, хто хо­че за­крі­пи­тись на віль­них зем­лях. Але че­рез пра­во­ві фор­му­ли, до­зво­ля­ю­чи пев­ним осо­бам та під­при­єм­ствам за­ро­бля­ти на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії ста­тки...

В ін­тер­не­ті з’ яви­лись ві­део, де «бло­ка­дни­ки» вза­га­лі пе­ре­бу­ва­ли да­ле­ко від за­лі­зни­чної ко­лії. Та­ким чи­ном уча­сни­ки « бло­ка­ди » яв­но роз­по­ді­ли­ли­ся на від­чай­ду­шних гро­ма­дян, які щи­ро ба­жа­ють при­пи­не­н­ня тор­гів­лі з оку­пан­том, і на «за­ро­бі­тчан» та по­пу­лі­стів. Зре­штою, чи справ­ді ни­ні­шня «бло­ка­да» вда­ри­ла по га­ман­цях оку­пан­тів? Їхні зби­тки зі зро­зумі­лих при­чин під­ра­ху­ва­ти важ­ко. Мо­жна при­ве­сти не­ве­ли­чкий при­клад то­го, що бло­ку­ва­н­ня окре­мих шля­хів не озна­ча­є­ро­зри­ву схем транс­пор­ту­ва­н­ня. Мі­сто Ща­стя, що під оку­по­ва­ним Лу­ган­ськом, щіль­но за­кри­то від остан­ньо­го за­мі­но­ва­ним мо­стом. Про­хід че­рез ньо­го то­ва­рів фа­кти­чно не­мо­жли­вий. Але при цьо­му не­да­ле­ко від ньо­го існу­є­се­ли­ще Жов­те, че­рез яке і про­хо­дять то­ва­ри. За та­кою ж фор­му­лою мо­же здій­сню­ва­тись і цир­ку­ля­ція ван­та­жів на ін­ших на­прям­ках. То­ді в чо­му ж ефект від так зва­ної бло­ка­ди?

Пер­ший — ін­фор­ма­цій­ний. Як усе­ре­ди­ні кра­ї­ни, так і ззов­ні. Пов­но­ва­жний пред­став­ник РФ у Три­сто­рон­ній кон­та­ктній гру­пі в Мін­ську Бо­рис ГРИЗЛОВ у вів­то­рок, зокре­ма, за­явив: «Сьо­го­дні, пе­ред чер­го­вою зу­стріч­чю Кон­та­ктної гру­пи, я за­кли­каю Ки­їв прийня­ти не­гай­ні ді­є­ві за­хо­ди з при­пи­не­н­ня транс­порт­ної та еко­но­мі­чної бло­ка­ди Дон­ба­су». До ре­чі, ще 29 кві­тня 2016 ро­ку він та­кож ка­зав: «Да­ний ре­жим ма­є­бу­ти ска­со­ва­но, як еко­но­мі­чна бло­ка­да пів­ден­но­схі­дно­го Дон­ба­су. Не мо­жна одно­ча­сно про­во­ди­ти АТО і за­йма­ти­ся по­лі­ти­чним вре­гу­лю­ва­н­ням». Тож чи но­вий цей тер­мін, яким опе­ру­є­агре­сор ще з 2014 ро­ку, і чи не нав­ми­сно він вкла­де­ний в ву­ста де­яким укра­їн­ським по­лі­ти­кам? «Бло­ка­да» до­зво­ля­є­РФ по­вто­рю­ва­ти на сві­то­вій аре­ні, що, мов­ляв, це Укра­ї­на, а не Кремль, не ба­жа­є­мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту на Дон­ба­сі, ро­бля­чи став­ку на на­чеб­то вну­трі­шні про­ти­річ­чя в Укра­ї­ні...

У свою чер­гу, прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир ГРОЙСМАН за­явив: «Те, що під­при­єм­ства там (на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. — «День») ви­ро­бля­ють в укра­їн­ських на­драх ву­гі­л­ля, яке вкрай по­трі­бне сьо­го­дні Укра­ї­ні та укра­їн­цям, — не має бу­ти пре­дме­том шан­та­жу і ти­ску на Укра­ї­ну». Гройсман на­го­ло­сив на по­двій­ній грі в за­явах ва­таж­ків бан­ди­тів. Зокре­ма, він за­зна­чив: «Не­що­дав­но ми по­чу­ли за­яви де­яких пред­став­ни­ків ро­сій­ських бо­йо­ви­ків, де во­ни за- яви­ли про те, що по­трі­бно не­гай­но зня­ти «бло­ка­ду». Дру­зі, а хто з нас не ро­зу­мі­є­то­го, що все, що во­ни го­во­рять, не­об­хі­дно спри­йма­ти аб­со­лю­тно нав­па­ки». До ре­чі, «бло­ка­да» (або її імі­та­ція) ста­ла при­во­дом для оку­пан­та «на­ціо­на­лі­зу­ва­ти» укра­їн­ські під­при­єм­ства. Мо­жна ска­за­ти, що зга­да­на гі­бри­дна по­зи­ція укра­їн­ської вла­ди з са­мо­го по­ча­тку вій­ни ста­ла вда­лим про­ло­гом для по­ді­бно­го ро­ду ма­ні­пу­ля­цій за прин­ци­пом: мов­ляв, Укра­ї­на са­ма від­мо­ви­ла­ся від сво­їх зе­мель. На жаль, за­пі­зні­лість на­пів­та­єм­них стра­те­гій із де­о­ку­па­ції та ре­ін­те­гра­ції Дон­ба­су в ку­пі з хви­лею по­лі­ти­чно­го по­пу­лі­зму ли­ше гра­ють на ру­ку Крем­лю.

В ефі­рі про­гра­ми «Сво­бо­ди сло­ва» на ICTV за­сту­пник мі­ні­стра з пи­тань тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій Ге­ор­гій ТУКА при­пу­стив мо­жли­вість за­сто­со­ву­ва­н­ня си­ли про­ти ор­га­ні­за­то­рів «бло­ка­ди», чим ви­кли­кав хви­лю обу­ре­н­ня в со­ці­аль­них ме­ре­жах. «Я вва­жаю не­при­пу­сти­мим до че­сних во­я­ків за­сто­со­ву­ва­ти си­лу, а от що­до тих ор­га­ні­за­то­рів, які це зро­би­ли, в ме­не жо­дних сум­ні­вів не­має», — ска­зав він, пі­сля чо­го ба­га­то ко­мен­та­то­рів за­хо­ди­ли­ся обго­во­рю­ва­ти: Пре­зи­дент про­по­ну­є­ви­рі­шу­ва­ти кон­флікт на Дон­ба­сі по­лі­ти­ко-ди­пло­ма­ти­чним шля­хом, а за­сту­пник мі­ні­стра вва­жа­є­за до­ціль­не за­сто­су­ва­н­ня си­ли до вла­сних гро­ма­дян (не­хай і де­пу­та­тів)? З ін­шо­го бо­ку, пи­та­н­ня по­ля­га­є­на­віть не в мо­жли­во­му за­сто­су­ван­ні си­ли до по­ру­шни­ків за­ко­ну («бло­ка­дни­ки» дій­сно йо­го по­ру­шу­ють), а в то­му, що дер­жа­ва з са­мо­го по­ча­тку допу­сти­ла тло для спе­ку­ля­цій та ко-

ру­пції. Кла­си­чною ста­ла су­пе­ре­чка про те, чи вар­то бу­ло на­зи­ва­ти вій­ну АТО, що до­зво­ляє, з одно­го бо­ку, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти юри­ди­чні лю­фти, а з дру­го­го — ви­во­дить агре­со­ра з по­ля від­по­від­аль­но­сті.

Все це про­во­ку­є­гро­ма­дян на вла­сну іні­ці­а­ти­ву. Зокре­ма, акти­ві­сти Ста­ро­біль­щи­ни під­го­ту­ва­ли ли­ста до Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка, в яко­му йде­ться: «Те­ро­ри­сти­чні ор­га­ні­за­ції «ЛНР» та «ДНР», ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ви­шу­ка­ні за­со­би та ме­то­ди ве­де­н­ня іде­о­ло­гі­чної вій­ни, на­ма­га­ю­ться ле­га­лі­зу­ва­ти­ся і ро­зі­рва­ти Укра­ї­ну. Во­рог нав’язує нам свої умо­ви, схи­ля­є­до на­ла­го­дже­н­ня еко­но­мі­чних від­но­син, ство­рю­ю­чи тим са­мим ілю­зію сво­єї дер­жав­но­сті. Цей шлях, без­сум­нів­но, при­ве­де псев­до­ре­спу­блі­ки до їх по­сту­по­во­го ви­зна­н­ня, а укра­їн­ський на­род — до пов­ної по­раз­ки... Не допу­стіть будь-яко­го пе­ре­мі­ще­н­ня бу­дья­ко­го то­ва­ру че­рез лі­нію фрон­ту. Лі­кві­дуй­те тор­гів­лю з оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми».

Член ста­ро­біль­ської гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Во­ля» Во

ло­ди­мир ГРИГОРЕНКО, який в роз­пал дра­ма­ти­чних по­дій 2014 ро­ку вла­сно­руч ря­ту­вав укра­їн­ський пра­пор від оска­же­ні­ло­го на­тов­пу, роз­по­вів «Дню», що при­му­си­ло акти­ві­стів іні­ці­ю­ва­ти звер­не­н­ня до Пре­зи­ден­та.

«Перш ніж го­во­ри­ти про так зва­ну бло­ка­ду, тре­ба ви­зна­чи­ти­ся з на­зва­ми, тер­мі­на­ми та їхнім змі­стом, іна­кше та­кі обго­во­ре­н­ня при­зво­дять ли­ше до плу­та­ни­ни, — ка­же Во­ло­ди­мир Григоренко. — Я вва­жаю, що вжи­ва­ти сло­во «бло­ка­да» в цьо­му ра­зі вза­га­лі не­до­ре­чно. Бло­ка­да — це пов­не бло­ку­ва­н­ня, щіль­не кіль­це, яке не пе­ред­ба­ча­є­ро­зри­вів. На сьо­го­дні, хоч би як нам цьо­го хо­ті­ло­ся, бло­ка­ди не­має. Пе­ре­ко­на­ний, що не­об­хі­дно при­пи­ни­ти еко­но­мі­чні зв’яз­ки з те­ро­ри­сти­чни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми — на­йман­ця­ми оку­пан­та, тоб­то про бло­ка­ду, в пов­но­му сен­сі цьо­го сло­ва, вза­га­лі не йде­ться. Плю­сів від цьо­го бу­де біль­ше, ніж мі­ну­сів. Вій­на — це зав­жди втра­ти, і до цьо­го тре­ба бу­ти го­то­ви­ми. Не бу­ва­є­вій­ни без втрат — як люд­ських, так і ма­те­рі­аль­них. Це по­га­но, але та­кі ре­а­лії — не ми бу­ли іні­ці­а­то­ра­ми ці­єї бі­ди. Ко­ли нам ка­жуть мо­жно­влад­ці про те, що ми не ку­пу­є­мо ву­гі­л­ля у те­ро­ри­стів, а ви­во­зи­мо йо­го із під­при­ємств, які за­ре­є­стро­ва­ні на те­ри­то­рії віль­ної Укра­ї­ни, то це не зов­сім так. Укра­ї­на, при­найм­ні в по­лі­ти­чних за­явах, ви­зна­ла ці те­ри­то­рії оку­по­ва­ни­ми. Зви­чай­но, ці те­ри­то­рії не мо­жуть бу­ти оку­по­ва­ни­ми те­ро­ри­сти­чни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми. Існу­є­кон­кре­тний оку­пант — Ро­сія, всі ре­шта — на­йман­ці. Від­по­від­но, і під­при­єм­ства, які там є, пе­ре­бу­ва­ють під оку­пан­том, який отри­мує свої ди­ві­ден­ди від тор­гів­лі. Зві­сно, тут існу­є­про­бле­ма ще й з тим, що Укра­ї­на юри­ди­чно не ви­зна­ла, що три­ва­ють вій­на та оку­па­ція. Та­кі не­вір­ні юри­ди­чні осно­ви та об­ґрун­ту­ва­н­ня по­ро­джу­ють тло для спе­ку­ля­цій та ко­ру­пції — на­чеб­то ми про­дов­жу­є­мо не тор­гу­ва­ти з оку­пан­том, а ви­во­зи­мо ву­гі­л­ля зі сво­їх під­при­ємств і шахт. На жаль, та­ка по­лі­ти­ка вла­ди про­во­ку­є­лю­дей від­кри­ва­ти «дру­гий фронт». Це не­пра­виль­но, але це не­ми­ну­ча ре­а­кція на не­пев­ну по­ве­дін­ку вер­хів­ки. Крім то­го, не вар­то ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти тер­мін «кон­тра­бан­да», адже цей тер­мін мо­же сто­су­ва­ти­ся ли­ше пе­ре­ти­ну то­ва­рів че­рез дер­жав­ний кор­дон, а не лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня чи лі­нію фрон­ту».

Во­ло­ди­мир Григоренко вва­жає, що на лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня про­пу­скні пун­кти ма­ють пра­цю­ва­ти за прин­ци­пом кла­па­на. Тоб­то гро­ма­дян звід­ти ви­пу­ска­ти і за­без­пе­чи­ти їм на­ле­жні умо­ви на віль­ній те­ри­то­рії, але по­вер­не­н­ня за­бо­ро­ни­ти.

Лу­ган­ча­нин, який ни­ні ме­шка­єв Сє­вє­ро­до­не­цьку, гро­мад­ський ді­яч Де­нис ДЕНИЩЕНКО

менш ра­ди­каль­ний в оцін­ках та під­хо­дах, але по­го­джу­є­ться з тим, що в кра­ї­ні на­справ­ді не­має ста­лої стра­те­гії як що­до де­о­ку­па­ції Дон­ба­су, так і ясно­сті у ви­зна­че­н­нях що­до так зва­ної бло­ка­ди. « Ситуація з бло­ка­дою справ­ді не­о­дно­зна­чна, — ко­мен­тує«Дню» Де­нис Денищенко. — Є офі­цій­на по­зи­ція ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви, з якою я по­го­джу­ю­ся: за­ко­нів не­об­хі­дно до­три­му­ва­тись. Але не­об­хі­дно ро­зу­мі­ти, що в си­ту­а­ції з не­за­кон­ним пе­ре­мі­ще­н­ням ван­та­жів, яке від­бу­ва­є­ться на лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня упро­довж трьох ро­ків, уже дав­но по­ра ро­зі­бра­ти­ся й від­пра­цю­ва­ти чі­тку дер­жав­ну стра­те­гію. Ме­ні, як гро­ма­дя­ни­ну Укра­ї­ни, не­зро­зумі­ло, чо­му олі­гар­хи мо­жуть ви­во­зи­ти ву­гі­л­ля і ме­тал з оку­по­ва­них те­ри­то­рій, а зви­чай­ні гро­ма­дя­ни не мо­жуть ви­вез­ти звід­ти сво­є­май­но та обла­дна­н­ня. Який ре­зуль­тат так зва­ної бло­ка­ди упро­довж остан­ніх ро­ків? Грив­ня на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії ви­ми­та, укра­їн­ські то­ва­ри там не при­су­тні. Від­по­від­но, оку­по­ва­на Крем­лем те­ри­то­рія з бо­ку Укра­ї­ни ви­яви­лась ізо­льо­ва­ною, а з бо­ку РФ, нав­па­ки, ін­тен­сив­ність то­ва­ро­обі­гу зро­сла. При­чо­му ця ізо­ля­ція з на­шо­го бо­ку не ли­ше про­до­воль­ча, а й ін­фор­ма­цій­на. Тіль­ки та­ка бло- ка­да шко­дить не оку­пан­то­ві, а укра­їн­цям. Та­ким чи­ном ми втра­ча­є­мо укра­їн­ську при­су­тність на ча­сти­ні Дон­ба­су...

З при­во­ду «бло­ка­ди», яку ни­ні ор­га­ні­зу­ва­ли де­я­кі по­лі­ти­ки, то я по­го­джу­ю­ся, що во­на від­бу­ва­є­ться не­си­стем­но, — про­дов­жу­є­Де­нис Денищенко. — Осо­бли­вої ма­те­рі­аль­ної шко­ди оку­пан­то­ві во­на не зав­дасть, але мо­же бу­ти пев­ний по­лі­ти­чний ефект, яко­го, ско­рі­ше за все, пра­гнуть до­сяг­ти ор­га­ні­за­то­ри. Га­даю, що як ця «бло­ка­да» не­спо­ді­ва­но по­ча­ла­ся, так са­мо не­спо­ді­ва­но во­на й за­кін­чи­ться. Плюс від цих дій по­ля­га­єв то­му, що до пе­ре­мі­ще­н­ня ван­та­жів ста­ли біль­ше при­вер­та­ти ува­ги. Але про­бле­мою не­об­хі­дно за­йма­ти­ся в ком­пле­ксі на рів­ні РНБО та уря­ду. При цьо­му не­об­хі­дно зва­жа­ти на ін­те­ре­си гро­ма­дян Укра­ї­ни, а не ли­ше на ін­те­ре­си олі­гар­хів та фі­нан­со­во-про­ми­сло­вих груп. Від­по­від­аль­ні чи­нов­ни­ки дав­но уже ма­ли б під­го­ту­ва­ти та­кий план і на­да­ти йо­го. Ка­бмін на­чеб­то ство­рив план ре­ін­те­гра­ції, але він ви­кли­ка­є­су­пе­ре­чки. Про яку за­галь­ну «бло­ка­ду» ми го­во­ри­мо, якщо оку­по­ва­ні те­ри­то­рію ма­ють пов­ні­стю від­кри­тий кор­дон з РФ? Тре­ба усві­дом­лю­ва­ти, що про­ти нас ве­де­ться «гі­бри­дна вій­на». От­же, й ми ма­є­мо від­по­від­а­ти аде­ква­тно, а не лі­ній­ни­ми рі­ше­н­ня­ми. На жаль, ни­ні­шня бло­ка­да єли­ше сти­му­лом для роз­ви­тку ко­ру­пції, в то­му чи­слі й у си­ло­вих ор­га­нах і зба­га­че­н­ня не­за­кон­них фор­му­вань, які кон­тро­лю­ють по­то­ки. Щоб цьо­го не бу­ло, тре­ба ма­кси­маль­но це все ле­га­лі­зу­ва­ти. Я спо­сте­рі­гаю, як за­три­му­ють лю­дей, ко­трі ве­зуть 500 кг м’яса, а па­ра­лель­но кур­су­ють по­то­ки фур та по­тя­ги. Ні для ко­го не є се­кре­том, що ци­ми по­тя­га­ми хо­дить не ли­ше те ву­гі­л­ля, яке при­зна­че­не для ТЕЦ. Це ве­ли­кі гро­ші, і не­си­стем­ність у цьо­му ра­зі гра­є­про­ти Укра­ї­ни».

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.