До­ктри­на Трам­па і Укра­ї­на

Ек­сперт: «У нас є пев­ний час для при­сто­су­ва­н­ня стра­те­гії від­но­син зі США»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Учо­ра ви­пов­ни­лось 40 днів як пре­зи­дент США До­нальд Трамп обійняв по­са­ду гла­ви най­по­ту­жні­шої у сві­ті дер­жа­ви. Однак і до­сі ба­га­тьом не зро­зумі­ло, якою бу­де зов­ні­шня по­лі­ти­ка США і, зокре­ма як но­ва адмі­ні­стра­ція бу­де вті­лю­ва­ти на пра­кти­ці ви­бор­че га­сло Трам­па «Зро­би­мо Аме­ри­ку зно­ву мо­гу­тньою».

Ціл­ком мо­жли­во, що ясність у це пи­та­н­ня вне­се вчо­ра­шній ви­ступ пре­зи­ден­та США пе­ред обо­ма па­ла­та­ми Кон­гре­су, який за­пла­но­ва­ний на 9- ту ве­чо­ра за Ва­шинг­тон­ським ча­сом. Схо­же, та­кий час Трамп ви­брав не ви­пад­ко­во, адже це прайм-тайм на те­ле­ба­чен­ні. Він оче­ви­дно хо­че, щоб йо­го го­лос по­тра­пив у го­лов­ні ве­чір­ні те­ле­но­ви­ни і, від­по­від­но, у ран­ко­вих га­зе­тах уже бу­де де­таль­ний ана­ліз йо­го ви­сту­пу.

За тра­ди­ці­єю всі но­во­обра­ні пре­зи­ден­ти ви­сту­па­ють зі звер­не­н­ням, а не по­сла­н­ням до на­ції, яке ви­го­ло­шу­є­гла­ва дер­жа­ви, що­най­мен­ше, пі­сля ро­ку пе­ре­бу­ва­н­ня на цій по­са­ді. Ін­три­га цьо­го ча­су по­ля­га­єв то­му, що в обох па­ла­тах біль­шість ма­ють ре­спу­блі­кан­ці і гла­ва адмі­ні­стра­ції та­кож ре­спу­блі­ка­нець.

Бю­джет, не­ле­галь­на ім­мі­гра­ція, май­бу­тнє­Obamacare, зов­ні­шня по­лі­ти­ка, як по­ві­дом­ля­ють ЗМІ, бу­дуть го­лов­ни­ми те­ма­ми ви­сту­пу Трам­па.

У по­не­ді­лок на зу­стрі­чі з гу­бер­на­то­рам Трамп уже за­явив про на­мір здій­сни­ти «істо­ри­чне збіль­ше­н­ня обо­рон­них ви­трат» для від­бу­до­ви вій­сько­вої мо­гу­тно­сті США. При цьо­му він на­го­ло­сив, що це бю­джет на­ціо­наль­ної без­пе­ки і за­хи­сту аме­ри­кан­ців. Як по­ві­до­ми­ли в Бі­ло­му до­мі йде­ться про збіль­ше­н­ня бю­дже­ту Пен­та­го­ну на 54 млрд до­ла­рів, тоб­то на 10%, при одно­ча­сно­му ско­ро­чен­ні не­обо­рон­них ви­да­тків, вклю­ча­ю­чи зна­чне ско­ро­че­н­ня зов­ні­шньої до­по­мо­ги.

Втім уже у по­не­ді­лок пі­зно вве­че­рі в ін­терв’ю ка­на­лу Fox Трамп не ви­клю­чив, що вій­сько­вий бю­джет бу­де збіль­ше­но до­да­тко­во на 30 млрд до­ла­рів. «Ми пла­ну­є­мо ви­тра­ча­ти на ар­мію ще біль­ше ко­штів, у нас про­сто не­ма­єін­шо­го ви­бо­ру... Ба­га­то хто і справ­ді ду­має, що $54 млрд — ве­ли­че­зна ку­па гро­шей. На­справ­ді су­ма мо­же бу­ти ще на $30 млрд біль­шою», — ска­зав він. Та­ким чи­ном аме­ри­кан­ський пре­зи­дент від­по­вів на за­кид се­на­то­ра Джо­на Мак­кей­на, який вва­жає за­про­по­но­ва­не збіль­ше­н­ня на $54 млрд не­до­ста­тнє­для від­нов­ле­н­ня боє­зда­тно­сті зброй­них сил США.

«День» звер­нув­ся до екс­пер­тів з про­ха­н­ням роз­по­ві­сти, чо­го слід очі­ку­ва­ти Укра­ї­ні від звер­не­н­ня Трам­па до обох па­лат Кон­гре­су і які ви­снов­ки тре­ба зро­би­ти з на­мі­ру аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та збіль­ши­ти ви­да­тки на обо­ро­ну.

«НАМ ТРЕ­БА ЗРО­ЗУ­МІ­ТИ, ДЕ У НАС МО­ЖЕ БУ­ТИ ПРЯМИЙ ДІА­ЛОГ»

Оле­ксандр ЦВЄТКОВ, аме­ри­ка­ніст, про­фе­сор, Ди­пло­ма­ти­чна ака­де­мія МЗС Укра­ї­ни:

— Трамп пов’язує се­бе з ра­ди­каль­ни­ми за­хо­да­ми, че­рез які він хо­че про­ти­ста­ви­ти се­бе існу­ю­чо­му істе­блі­шмен­ту. І це пев­ною мі­рою роз хо дить ся з рес пуб лі кан цям і тож ви­ни­кає пи­та­н­ня, якою бу­де спів­пра­ця між ви­ко­нав­чою і за­ко­но­дав­чи­ми гіл­ка­ми вла­ди, які до­сяг нен ня і про ри ви мо жуть бу ти до сяг ну ти ми чи є спіль ність ду - мок ре­спу­блі­кан­ців та де­мо­кра­тів що­до пев­них пи­тань.

З од но го бо ку від Трам па очі - ку­ють більш ці­льо­вих під­хо­дів до док т ри ни Трам па і як во на бу де узгод жу ва тись з по лі тич ною по - зи­ці­єю Ре­спу­блі кан­ською пар­тії.

А з ін­шо­го бо­ку, ба­га­тьох ці­ка­вить пи­та­н­ня, як бу­де ре­а­лі­зо­ву­ва­тись на пра­кти­ці га­сло Трам­па «Аме­ри­ка по­над усе». То­му очі­ку­є­ться, що в хо­ді цьо­го звер­не­н­ня до обох па­лат про­лу­на­ють чі­тко ар­ти­ку­льо­ва­ні еко­но­мі­чні ці­лі адмі­ні­стра­ції, її го­лов­ні прі­о­ри­те­ти. Оскіль­ки він по­стій­но обі­цяв на­да­ти пла­ни що­до не­ле­галь­ної ім­мі­гра­ції, со­ці­аль­ної та еко­но­мі­ки сфе­ри, то мо­жли­во у йо­го ви­сту­пі бу­дуть ого­ло­ше­ні якісь по­ча­тки цих пла­нів.

Що сто су єть ся обі цян ки Трам­па збіль­ши­ти ви­да­тки на 54 млрд до ла рів на обо ро ну. З од но - го бо ку, це свід чить про на мі ри зміц ню ва ти без пе ку кра ї ни і це бу де сиг нал на між на род ній аре - ні. Оче вид но з бо ку Бі ло го до му слід очі­ку­ва­ти більш жорс­тку мо - ву, з ким бу дуть роз хо ди ти­ся ін - те ре си Аме ри ки.

А з ін­шо­го бо­ку, ці 54 млрд до­ла­рів не зва­лю­ю­ться до­да­тко­во, а за­би­ра­ю­ться із со­ці­аль­ної сфе­ри. І це від­по­від­ає пе­ред­ви­бор­чим обі­цян­кам пре­зи­ден­та ско­ро­ти­ти про­гра­му Obamacare і за­ли­ши­ти в основ­но­му дві со­ці­аль­ні основ­ні дер­жав­ні про­гра­ми со­ці­аль­ної до­по­мо­ги. І в цьо­му оче­ви­дно по­ля­га­ти­ме роз­хо­дже­н­ня Адмі­ні­стра­ції Трам­па з Де­мо­кра­ти­чною пар­ті­єю.

Ми ба­чи­мо, що з бо­ку Адмі­ні­стра­ції Трам­па різ­кі­шим ста­ло став­ле­н­ня до ро­сій­ської сто­ро­ни, че­рез її від­хо­дже­н­ня від до­мов­ле­но­стей про до­го­вір по ра­ке­тах се­ре­дньої і ма­лої даль­но­сті. За­раз не від­бу­ва­є­ться про­су­ва­н­ня по пе­ре­го­во­рах зі ско­ро­че­н­ня стра­те­гі­чних ра­кет. То­му ле­кси­ка Трам­па більш го­стра, ніж це бу­ло пе­ред­ви­бор­чих пе­ре­го­нах.

Що сто­су­є­ться ви­снов­ків для Укра­ї­ни. У нас є пев­ний час для при­сто­су­ва­н­ня стра­те­гії від­но­син зі США що­до вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту на на­шій те­ри­то­рії. Нам тре­ба зро­зу­мі­ти, де у нас мо­же бу­ти прямий діа­лог і як цьо­му спри­я­ти. Крім то­го, у нас існу­ють ре­зер­ви для пе­ре­орі­єн­та­ції сво­єї еко­но­мі­чної і тор­го­вої ді­яль­но­сті зі США. Адже ми сто­ї­мо пе­ред ви­бо­ром, ку­ди спря­мо­ву­ва­ти на­шу обо­рон­ну про­ми­сло­вість. Якщо ми не мо­же­мо роз­ши­рю­ва­ти свою тор­гів­лю на Схо­ді, то нам по­трі­бні аль­тер­на­ти­ви, ми ма­є­мо шу­ка­ти шля­хи на­ла­го­дже­н­ня пра­кти­чно­го діа­ло­гу з вій­сько­во-те­хні­чни­ми ком­па­ні­я­ми США. Це, зви­чай­но, мо­же бу­ти тіль­ки на ба­зі по­лі­ти­чних до­мов­ле­но­стей. І тоб­то ми сто­ї­мо за­раз пе­ред кро­ком стра­те­гі­чно­го ха­ра­кте­ру — пе­ре­орі­єн­та­ці­єю всіх скла­до­вих на­шо­го еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку.

А в зов­ні­шній сфе­рі у США від­бу­ва єть ся пе ре­оцін ка не стіль ки ба - га­то­сто­рон­ніх до­мов­ле­но­стей, як пе­ре­хід на дво­сто­рон­ні. Оскіль­ки по­лі­ти­чно ми за­ле­жи­мо від США, то ма­є­мо ви­бу­до­ву­ва­ти свій роз­ви­ток так, щоб був біль­ший май­дан­чик для спів­ро­бі­тни­цтва з ці­єю кра­ї­ною.

Су­дя­чи по кро­кам Адмі­ні­стра­ції, яка за­ня­та в си­ло­во­му се­кто­рі, ско­ро­че­н­ня вій­сько­вої до­по­мо­ги бу­де не­зна­чним. Нав­па­ки США біль­ше при­ді­ля­ти­муть ува­гу тре­ну­ва­н­ням і на­вча­н­ням. І якщо між кра­ї­на­ми більш ті­сні по­лі­ти­чні сто­сун- ки, то і во­ни бу­дуть ті­сні­ши­ми в ін­ших сфе­рах, зокре­ма вій­сько­во­те­хні­чно­го спря­му­ва­н­ня, під­го­тов­ки осо­бо­во­го скла­ду зброй­них сил.

«ІНВЕСТИЦІЇ В ВІЙ­СЬКО­ВУ ПЕРЕВАГУ СЬО­ГО­ДНІ БІЛЬШ ВИГІДНІ, НІЖ У БУДЬ-ЩО ІН­ШЕ» Ми­ко­ла КАПIТОНЕНКО, Iн­сти­тут су­спіль­но-еко­но­мі­чних до­слі­джень:

— Ініціатива пре­зи­ден­та Трам­па збіль­ши­ти обо­рон­ний бю­джет — до­сить пе­ред­ба­чу­ва­ний ви­бір в тра­ди­цій­ній ди­ле­мі «ро­зум­ної си­ли». Став­ка на ге­не­ра­лів, ри­то­ри­ка про «по­зи­ції си­ли», спо­сіб сприйня­т­тя за­гроз — все вка­зу­ва­ло на те, що но­ва адмі­ні­стра­ція від­дасть перевагу «жорс­ткій», а не «м’якій» си­лі. Цей ви­бір ба­га­то в чо­му ви­прав­да­ний. Світ зна­хо­ди­ться в ста­ні не­без­пе­чної де­ста­бі­лі­за­ції, а по­пит на си­ло­ві рі­ше­н­ня не­зви­чно ве­ли­кий. Інвестиції в вій­сько­ву перевагу сьо­го­дні більш вигідні, ніж в будь-що ін­ше. То­му рі­ше­н­ня збіль­ши­ти аме­ри­кан­ські ви­тра­ти на обо­ро­ну на 54 млрд до­ла­рів — а ци­фра ця пе­ре­вер­шує за­галь­ні вій­сько­ві ви­тра­ти будь-якої кра­ї­ни за ме­жа­ми верх­ньої п’ятір­ки — ви­гля­дає ви­прав­да­ним. З ін­шо­го бо­ку, США вже дав­но зна­хо­дя­ться на не­д­ося­жною вер­ши­ні вій­сько­во­го рей­тин­гу. Їхня мо­гу­тність на­стіль­ки пе­ре­вер­шує мо­жли­во­сті всіх ін­ших кра­їн, що го­во­ри­ти всер­йоз про за­гро­зи вій­сько­во­го ха­ра­кте­ру для на­ціо­наль­ної без­пе­ки США не­мо­жли­во. У той же час, за­го­стрю­ю­ться за­гро­зи ін­шо­го пла­ну: втра­ти лі­дер­ства, роз­ми­ва­н­ня норм, цін­но­стей і ре­жи­мів, на­при­клад ре­жи­му ядер­но­го не­роз­по­всю­дже­н­ня. Ду­же скла­дно бу­де стри­му­ва­ти про­цес по­ши­ре­н­ня ядер­ної зброї, збіль­шу­ю­чи ви­тра­ти обо­рон­но­го бю­дже­ту. За­ли­ша­є­ться спо­ді­ва­ти­ся, що від­по­віді і на за­гро­зи цьо­го ти­пу у аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та є. Для нас це осо­бли­во ва­жли­во.

Аме­ри­кан­ці бу­дуть го­во­ри­ти з по­зи­ції си­ли для ви­рі­ше­н­ня вла­сних, гло­баль­них зав­дань. Ми ні­чо­го не ви­гра­є­мо від збіль­ше­н­ня їх обо­рон­но­го бю­дже­ту, і ближ­че до по­ста­вок зброї в Укра­ї­ні не ста­не­мо.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.