Едгар РИНКЕВИЧ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

мі­ністр за­кор­дон­них справ Ла­твії:

75 ро­ків то­му крим­ські та­та­ри вже за­зна­ли ути­сків і бу­ли де­пор­то­ва­ні, сьо­го­дні істо­рія ре­пре­сій по­вто­рю­є­ться. РФ за­бо­ро­ни­ла всі ме­діа та сай­ти, які да­ють ін­шу то­чку зо­ру в Кри­мі. Ці дії і тиск по­трі­бно роз­слі­ду­ва­ти між­на­ро­дній спіль­но­ті. Кра­ї­ни Бал­тії бу­ли оку­по­ва­ні 50 ро­ків СРСР, але За­хід ні­ко­ли не ви­зна­вав ці­єї оку­па­ції і це до­по­мо­гло кра­ї­нам Бал­тії ви­бо­ро­ти не­за­ле­жність. То­му ва­жли­во по­си­ли­ти тиск на РФ

(Facebook)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.