Ми­сте­цтво на до­тик

У Су­мах від­кри­ла­ся ви­став­ка кар­тин для лю­дей з ва­да­ми зо­ру

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла АКІМЕНКО, Су­ми

Як во­но — від­чу­ти кар­ти­ни на до­тик, ли­ше паль­ця­ми? Від­те­пер пі­зна­ти та­ке сприйня­т­тя ми­сте­цтва змо­жуть і сум­ча­ни. У кон­грес-цен­трі Сум­сько­го дер­жав­но­го уні­вер­си­те­ту від­кри­ла­ся ви­став­ка під на­звою ARTouch. Ек­спо­зи­ція мі­стить ві­сім кар­тин, ав­то­ром одні­єї з яких є ки­їв­ський ху­до­жник Сер­гій По­но­че­нюк. Кар­ти­на ма­є­на­зву «Спо­гля­да­н­ня ща­стя». Ін­ші сім кар­тин на­ле­жать ху­до­жни­ці із Сум Теї Джо­бо­вій. Ме­сидж від ор­га­ні­за­то­рів — «про­ект ство­ре­ний для по­шу­ку но­вих мо­жли­во­стей у ми­сте­цтві лю­дям з ва­да­ми зо­ру».

Про те, як ви­ни­кла ідея ство­рю­ва­ти кар­ти­ни для не­зря­чих, Тея роз­по­від­ає: «За­ці­ка­ви­ла мо­жли­вість ство­ри­ти щось та­ке, що бу­ло б до­сту­пним і для лю­дей, які не ба­чать. Щоб во­ни теж мо­гли до­тор­кну­ти­ся до твор­чо­сті. Пер­шу ро­бо­ту ство­ри­ла при­бли­зно рік то­му. А як ро­блю? За­плю­щую очі, на­ма­га­ю­ся зі­мі­ту­ва­ти те, що уяв­ляю, тор­ка­юсь са­ма із за­плю­ще­ни­ми очи­ма, щоб бу­ло зро­зумі­лі­ше. Де­я­кі де­та­лі до­во­ди­ться пе­ре­ро­бля­ти...»

— Я про­бу­ва­ла за­плю­щи­ти очі і спри­йма­ти ва­ші ро­бо­ти на до­тик. Але те, що я спри­ймаю, і те, що я ба­чу, — це рі­зні ре­чі...

— Так, зві­сно. До­тор­кну­ти­ся й по­ди­ви­ти­ся — зов­сім рі­зні ре­чі. На до­тик спри­йма­є­ться по-ін­шо­му. Але, зна­є­те, один від­ві­ду­вач на­шої ви­став­ки, не­зря­чий, «про­чи­тав» ду­же то­чно одну з кар­тин — мі­ський пей­заж, де вго­рі був мі­ський го­дин­ник...

Се­ред від­ві­ду­ва­чів ви­став­ки — Дар’я Сас­са, ді­а­гноз якої з ди­тин­ства — «то­таль­но не­зря­ча». «Мо­жна від­чу­ти на до­тик якісь ор­на­мен­ти, — роз­по­від­а­є­во­на про те, що «по­ба­чи­ла» сво­ї­ми ру­ка­ми. — Але не зав­жди мо­жна мит­тє­во зро­зу­мі­ти, що са­ме зо­бра­же­но. Ко­ли ме­ні ска­за­ли, що тут зо­бра­же­но кри­ло, я по­тім ще раз до­тор­ка­ла­ся і зро­зумі­ла — справ­ді, це кри­ло, я йо­го впі­зна­ла. Мо­жли­во, по­трі­бно дов­ше роз­гля­да­ти кар­ти­ни. Про­сто для ме­не це но­вий до­свід. Але я ду­маю, що як­би ча­сті­ше та­кі ви­став­ки від­бу­ва­ли­ся в Су­мах, то, зви­чай­но, ми на­бу­ли б і пев­них на­ви­чок. А за­га­лом, ма­буть, ху­до­жни­кам теж вар­то ра­ди­ти­ся з не­зря­чи­ми, за­пи­ту­ва­ти, як во­ни від­чу­ва­ють на до­тик те чи ін­ше й чи до­сту­пно це для ро­зу­мі­н­ня... Ми з чо­ло­ві­ком, до ре­чі, бу­ли в Хар­ко­ві, де про­хо­ди­ла ви­став­ка об’єктів, роз­дру­ко­ва­них на 3D прин­те­рі. Ми там мо­гли «по­ба­чи­ти» і єги­пет­ські пі­ра­мі­ди, і Ей­фе­ле­ву ве­жу, та ще й у су­про­во­ді від­по­від­них аро­ма­тів... Я ду­же вдя­чна, що єлю­ди, які ство­рю­ють ми­сте­цтво для тих, хто не мо­же по­ба­чи­ти йо­го очи­ма...»

Ви­став­ка ARTouch три­ва­ти­ме упро­довж ти­жня.

ФОТО ОЛЕГА ДЕМ’ЯНЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.