П’ята «се­рія» до­по­мо­ги

Ка­над­ські, аме­ри­кан­ські та укра­їн­ські лі­ка­рі ре­а­бі­лі­ту­ва­ти­муть уча­сни­ків АТО з че­ре­пно­моз­ко­ви­ми трав­ма­ми й ушко­дже­н­ня­ми рук

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Дня­ми до Ки­є­ва при­бу­ли 25 ка­над­ських та аме­ри­кан­ських лі­ка­рів — ней­ро­хі­рур­гів, ре­а­бі­лі­то­ло­гів, трав­ма­то­ло­гів, мед­се­стер. Во­ни на­да­дуть до­по­мо­гу укра­їн­ським фа­хів­цям, ко­трі опе­ру­ють бій­ців АТО з че­ре­пно-мо­зго­ви­ми трав­ма­ми і трав­ма­ми рук. Та­ка мі­сія ме­ди­ків-во­лон­те­рів пра­кти­кує в Укра­ї­ні вже два з по­ло­ви­ною ро­ки. У на­ших го­спі­та­лях до них звер­та­ю­ться, крім уча­сни­ків АТО, ци­віль­ні, які отри­ма­ли по­ра­не­н­ня під час Єв­ро­май­да­ну і на Дон­ба­сі.

«Чо­ти­ри по­пе­ре­дні мі­сії ви­яви­лись ду­же вда­ли­ми. За два з по­ло­ви­ною ро­ки ми прийня­ли 300 па­ці­єн­тів, про­о­пе­ру­ва­ли 127. За­га­лом ви­ко­на­ли 240 про­це­дур. Цьо­го ра­зу ми впер­ше взя­ли з со­бою ме­ди­ків аме­ри­кан­ської ар­мії», — зві­тує Олег АНТОНИШИН, ке­рів­ник про­гра­ми че­ре­пних травм На­у­ко­во­го цен­тру здо­ров’я у Сан­ні­брук, про­фе­сор пла­сти­чної хі­рур­гії Уні­вер­си­те­ту То­рон­то.

За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра гу­ма­ні­тар­них іні­ці­а­тив Ка­над­сько-укра­їн­ської фун­да­ції Хри­сти­ни Ва­лер, на по­ча­тку спіль­ної ро­бо­ти до­сві­ду в на­дан­ні по­ра­не­ним та­кої до­по­мо­ги укра­їн­ські лі­ка­рі по­тре­бу­ва­ли най­біль­ше. Сьо­го­дні на­ші фа­хів­ці ма­ють біль­ший до­свід, і ка­над­ці ба­га­то чо­го у них на­вча­ю­ться. За­ра­ди ці­єї до­стой­ної ме­ти — ви­вче­н­ня до­сві­ду укра­їн­ців і ка­над­ців — при­їха­ли, за сло­ва­ми ка­пі­та­на Зброй­них сил США Ан­дрія Си­до­рен­ка, ме­ди­ки ар­мії США.

Та­кож між укра­їн­ською та ка­над­ською сто­ро­на­ми три­ває діа­лог про до­по­мо­гу Укра­ї­ні в ор­га­ні­за­ції ме­ди­чної до­по­мо­ги за­га­лом. «Ми за­ці­кав­ле­ні до­по­ма­га­ти не тіль­ки лі­ка­рям, а й мед­се­страм. За­раз ми по­чи­на­є­мо в Укра­ї­ні но­ву ро­бо­ту — про­по­ну­ва­ти­ме­мо впро­ва­джу­ва­ти но­ву ме­то­ди­ку пра­кти­ку­ва­н­ня мед­се­стрин­ства. Спо­ча­тку ви­вча­ти­ме­мо її в ака­де­мі­чних ін­сти­ту­ці­ях, по­тім пе­ре­во­ди­ти­ме­мо на лі­кар­ня­ні за­кла­ди. Йде­ться про ви­ро­бле­н­ня стан­дар­тів ме­ди­чної до­по­мо­ги, ви­ко­ри­ста­н­ня до­ка­зо­вої ба­зи, пе­ре­да­н­ня до­сві­ду то­що. За мі­сяць ви­зна­чи­мо­ся з ін­сти­ту­ці­я­ми, які бра­ти­муть участь у про­гра­мі, яка роз­ра­хо­ва­на на три ро­ки», — від­зна­чив пре­зи­дент Ка­над­сько-укра­їн­ської фун­да­ції Ві­ктор ГЕТЬМАНЧУК.

Все не­об­хі­дне обла­дна­н­ня, яке ка­над­ці при­во­зять для про­ве­де­н­ня на­вчань укра­їн­ських лі­ка­рів та мед­се­стер, за­ли­ша­є­ться у нас. «Ка­на­да ду­же нам до­по­ма­гає, — акцен­тує пол­ков­ник ме­ди­чної слу­жби Ігор ФЕДІРКО, на­чаль­ник клі­ні­ки ще­ле­пно-ли­це­вої хі­рур­гії та сто­ма­то­ло­гії Го­лов­но­го вій­сько­во­го клі­ні­чно­го го­спі­та­лю Мі­н­обо­ро­ни. — Ще з пер­шої зу­стрі­чі ми ви­зна­чи­ли­ся з на­прям­ка­ми, які по­тре­бу­ють про­фе­сій­ної спів­пра­ці — це по­ра­не­н­ня че­ре­па, кін­ці­вок. Ка­над­ці роз­ро­би­ли про­гра­му до­по­мо­ги, звер­ну­ли­ся до уря­ду, і на тре­тю й че­твер­ту мі­сію уряд Ка­на­ди на­дав на на­ші по­тре­би 700 ти­сяч ка­над­ських до­ла­рів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.