Ша­на ге­ро­ям

У Хер­со­ні що­рі­чно на­пе­ре­до­дні дер­жав­них свят вста­нов­лю­ва­ти­муть біл­бор­ди за­ги­блим в АТО

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

Ко­му­наль­не під­при­єм­ство обла­сної ра­ди «Обе­ріг», яке за­йма­є­ться пи­та­н­ня­ми спів­пра­ці з уча­сни­ка­ми АТО і сім’ями за­ги­блих, звер­ну­ло­ся до мі­ської та обла­сної вла­ди з іні­ці­а­ти­вою що­рі­чно вста­нов­лю­ва­ти біл­бор­ди хер­сон­цям, які за­ги­ну­ли під час вій­ни на Дон­ба­сі, за­хи­ща­ю­чи не­за­ле­жність і мир в Укра­ї­ні. На­ра­зі про­ект під­три­ма­ла мі­ська вла­да. На та­ку ж по­зи­тив­ну від­по­відь іні­ці­а­то­ри че­ка­ють і від очіль­ни­ка Хер­сон­ської ОДА Ан­дрія Гор­дє­є­ва, яко­му теж від­пра­ви­ли від­по­від­не звер­не­н­ня.

За сло­ва­ми ав­тор­ки ідеї, ма­те­рі за­ги­бло­го бій­ця ба­таль­йо­ну «Ми­ро­тво­рець» Ро­ма­на На­бє­го­ва Окса­ни НАБЄГОВОЇ, та­кий ма­лень­кий про­ект ма­є­на ме­ті збе­рі­га­ти пам’ять про ге­ро­їв, ко­трі від­да­ли свої жи­т­тя за всіх нас.

«Ми акцен­ту­ва­ли ува­гу на то­му, щоб біл­бор­ди вар­то вста­нов­лю­ва­ти на­пе­ре­до­дні дер­жав­них свят — Дня Не­за­ле­жно­сті та Дня за­хи­сни­ка Укра­ї­ни. Са­ме ці дні на­пов­не­ні гор­ді­стю і зви­тя­гою. Та­кі дні по­кли­ка­ні що­ра­зу на­га­ду­ва­ти ко­жно­му з нас, яку важ­ку ці­ну до­ве­ло­ся за­пла­ти­ти. У нас, рі­дних, єв ду­ші ве­ли­ка гор­дість за сво­їх близь­ких. Див­ля­чись на хло­пців, ко­жен по­ви­нен ро­зу­мі­ти, що по­дії, які від­бу­ва­ю­ться на схо­ді, — це не десь на краю сві­ту, а зов­сім близь­ко. Ко­жен із за­ги­блих за­хи­сни­ків — це чи­ясь рі­дна лю­ди­на, су­сід, одно­кла­сник, ко­ле­га. Хо­че­ться, щоб ідеї, ба­жа­н­ня і за­ду­ми хло­пців не зу­пи­ни­ли­ся з би­т­тям їхніх сер­дець, щоб те, чим во­ни жи­ли, й те, до чо­го во­ни пра­гну­ли, вті­ли­ло­ся в жи­т­тя. Цей про­ект — пам’ять про на­ших по­ле­глих вій­сько­вих, це істо­рія, яка пи­ше­ться на­ми за­раз», — го­во­рить Окса­на На­бє­го­ва.

Як за­зна­ча­ють у КП «Обе­ріг», усі пи­та­н­ня сто­сов­но фото і змі­сту біл­бор­дів уже узго­дже­ні з ро­ди­на­ми за­ги­блих. Впер­ше та­кий про­ект у Хер­со­ні ор­га­ні­зу­ва­ли до рі­чни­ці Іло­вай­ської тра­ге­дії. То­ді по мі­сту роз­мі­сти­ли 20 бор­дів зі сві­тли­на­ми за­ги­блих в АТО.

«Цей про­ект ду­же ва­жли­вий. Хло­пці від­да­ли сво­є­жи­т­тя за те, щоб ми з ва­ми ко­жно­го ран­ку про­ки­да­ли­ся й ма­ли мо­жли­вість ба­чи­ти сон­це. Це — най­мен­ше, що ми мо­же­мо зро­би­ти для на­ших за­хи­сни­ків. Це на­ша по­дя­ка, ша­на й пам’ять», — за­зна­чає в. о. ди­ре­кто­ра КП «Обе­ріг» Ла­ри­са ЦИГУЛЬСЬКА.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.